Изображения страниц
PDF
EPUB
[graphic]

THE CITY OF GOD.

«ουκ επαισχύνεται αυτούς ο Θεός, Θεός επικαλείσθαι αυτών ήτοίμασεν γαρ αυτοϊς πόλιν."-Ηeb. xi. 16.

«εν η νυν δή διήλθομεν οικίζοντες πόλει λέγεις, τη εν λόγοις κειμένη έπει γής γε ουδαμού οίμαι αυτήν είναι. Αλλ', ήν δ' εγώ, έν ουρανό ίσως παράδειγμα ανάκειται το βουλομένα όρν και ορώντι εαυτόν κατοικίζειν.” - Plato : Repub., Book IX. ii. 592.

THE CITY OF GOD:

A SERIES OF

DISCUSSIONS IN RELIGION.

BY

A. M. FAIRBAIRN, D.D.,
Principal of Airedale College, Bradford ; Author of Studies in the Life of

Christ," "Studies in the Philosophy of Religion and History," etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »