Изображения страниц
PDF
EPUB

as

age had

whose generosity was now கேட்டவுடனே தன்கையிலிருந்த வா remarkable as his skill and cour.

ளைத் தரையிலெறிந்து விட்டான். பிர been before. . The

ஞ்சு மன்னனை எட்வார்டுக்கு முன்னே

கொண்டுவந்து விட்டார்கள் . எட்வா prince received the captive king டுக்குச் சண்டையிலுண்டாயிருந்த with such marks of sincere kind- தந்திரத்தையுமனோ தைரியத்தையும் ness and respect, that he burst விட இப்பொழுது அவனிடத்தில் வி into tears, and declared that, not

ளங்கின உதாரத்துவ மேபெரிதாயிரு

க்கின்றது. எட்வார்டென்பவன் கைதி withstanding the greatness of

மன்னனைக் கண்டவுடனே அன்பின் his misfortune, he rejoiced that பெருக்கமுற்று ஆலிங்கனம் பண்ணிக் he had fallen into the hands of கொண் டதைக் கைதிமன்னன் கண்டு

சண்ணீர்விட்டழுது தனக்கு நேரிட் so generous an enemy.

ட நிற்பாக்கியம் பெரிதாயிருந்தும் அவ்வளவு உதாரகுண முளள சத்து ருவின் கையில் தான் அகப்பட்டளை குறித்து மனக்களிப்புற்றேனென் று கூ

றினான். John continued to be treated யோவானென் னுமரசன் இங்கி in the same manner after his லாண்டுதேசத்துக்கு வந்து சேர்ந்தபி arrival in England. He was ன்பும் முன் நடந்த சீரோடே நடப்பி lodged, with his young son, who க்கப்பட்டான். அவனுமவனோடுகூட

பட்டுக் கொண்டு வந்த அவனுடைய was taken with him, first in the

ளயகுமாரனும் சாவோயென்னும் palace of the Savoy, and after

அரண்மனையில் முந்திசஞ்சரித்துப்பி wards at Windsor. His ransom ன்பு வின்ஸர் என்னும் உப்பரிகையில் was fixed at three millions of வாசம்பண்ணினார்கள். அவனுடைய

மீட்புக்கிரயம் மூன் றுலட்சம் பொன் gold crowns, and he was per

காசாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டபடியால் mitted to return to France; but, அவன் பிரஞ்சுதேசத்துக்கு தத்திரும்பி finding himself unable to raise வரவுத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு அப்ப the money, he honourably re- டியே வந்து தன்னுடைய மீட்புக்கிர turned to his captivity, where he யத்தைக்குடிகள்மேல் வரிபோட்டிறு remained till his death in 1364. க்கத்தனக்குத் திராணியில்லாததைக்

கண்டு மறுபடியு மரியாதையோடே திரும்பித்தன் னுடைய சிறையிருப்புக் குவந்து அங்கே இர-தஙசு ச.வருஷ த்திற் றனக்குச் சம்பவித்த மரணம்வ

ரைக்குஞ் சிறையிற்றானே கிடந்தான். The last military exploits of கறுத்த இராஜ குமாரனுடைய the Black Prince were in Spain. படைச்சேவகத்தின் கடை சியானவீர Peter the Cruel, king of that சவுரியம் ஸ்பானிதேசத்தில் விளங்கின country; having, by his oppres

து. ஸ்பானிதேசத்துக்கு இராஜனாகி

யகொடியனென்னும் பெயரையுடை sions, caused a revolt of his sub

ய பேதுரு என்பவன் செய்துவந்த அ jects under his natural brother, க்கிரமத்தைச் சகிக்கமாட்டாமல் அவ Henry of Trastamare, applied னுடைய குடிகளெல்லாருந்திரண்டு கூ

for assistance to the prince, who டி அவனுக்குச் சகாதரனாகிய திரஸ் engaged in his cause; and en

தாமேரின் என்றியென்னும் வைப்பா tering Spain with 30,000 men, ட்டிப் பிள்ளையைத் தங்களுக்குத் தலை defeated Henry, and replaced ஞ்செய்தார்கள். இந்தக்கலகத்துக்குக்

மையாக வேற்படுத்திக்கொண்டு கலக Peter on the throne. No sooner, , காரணமாயிருந்த பேதுரு வென்பவ however, had the prince and his ன் தனக்குப்படைத் துணையாகவரும்ப army left Spain, than Henry டிகறுத்த இராஜகுமாரனைக் கேட்டுக்

காண்டான். அப்படியே கறுத்தபுர renewed his attacks on Peter,

வலன் அவன் கட்சியிற்சேர்ந்து முப் whom he at last defeated and

பதினாயிரம் ஸ்தோமத்தோடே ஸ்பா slew with his own hand.

னிதேசத்திற் பிரவேசித்து என் றியெ ன்பவனைத் தாக்கித் துரத்திப் பேதுரு வென்பவனை மறுபடியுந் தகத்திலேற் றினான். ஆயினும் கறுப்பு மன்னனும்

டைய சேனைகளும் ஸ்பானியை விட்டு வந்து விட்டவுடனே என்றியெ ன்பவனெழும்பிப் பேதுருவைத் தாக்கி முறியடித்து அவனைத் தன் கையினா லேயே கொன்றான்.

Soon afterwards, the Black

அதற்குப்பின்பு கறுத்த மன்னன் Prince was seized with an ill- நாற்பத்தேழாவது வயதில் வியாதிப் ness, which proved fatal on the பட்டு இர-தநஎசு - வருஷம் ஆனிமீ8th of June, 1376, in the forty

அவ இறந்து போனான். அவனுடைய

தகப்பனும் வெகு நாள் இருந்ததில்லை. seventh year of his age. His fa

-தநா எசு வருஷம் ஆனிய கஉ ther did not long survive him; அன்பத்தொருவருஷம் அரசாண்டு ம he died on the 1st of June, 1377, ரித்தான். அவனுக்குப்பின்பு கறுத்த in the fifty-first year of his reign; ட் என்பவன் பட்டத்துக்குவந்தான்.

மன்னனுக்கு ஒரேகுமாரனாகிய றிச்சா and was succeeded by Richard, only son of the Black Prince.

ர.

During this reign the parlia- பார்லி மெண்டாருக்கு முந்தின ment rose into greater consider

துரைத்தனத்திலிருந்த யோசனைகளை ation than at any former time. விட இந்தத் துரைத்தனத்தில் அதிக Not that it was able to prevent

யோசனையுள்ளவர்களானார்கள். ஏனெ

னில் தங்களுடைய அதிகாரமின்றி இ the laying on of taxes without

ராஜன் வரியிறைபோடுவதைக் குறித் its authority, and other exten- துமாத்திரமல்ல அவனுடைய அதி sions of the king's power ; but காரம் அதிகரிப்பதைக் குறித்தும்யோ its constant remonstrances had

சிக்கத்தொடங்கி அதையடக்க அடி the effect of checking such pro- டின போதிலும் வழக்கத்தைக் குறித்

க்கடி நியாயங்களை யெடுத்துக்காட் ceedings; and, at any rate, pre- துண்டாகிய அதிகாரத்தை அடைந் vented them from acquiring துகொள்வதற்குத் தடுக்கப் பட்டார் the authority of usage.

கள.

The first toll for mending the இந்தத் துரைத்தனத்திலே தான் highways was levied in this இராஜபாட்டைகளைச் செப்பனிடுவத reign, for repairing the road be. ற்கும் செயிந்துஜைலெசுக்கும் தெம் tween St. Giles's and Temple- பில்பார் என்னுமிடத்திற்கும் போகிற

வழியை மராமத்து செய்வதற்கு மு bar. Gunpowder appears to

தல்வரியிறைபோடலாயிற்று. எட்வா llave been first used for Artillery ர்டென் பவன் கிறேசியென் னு மூரில் by Edward at the battle of நடந்த சண்டையில் முந்திப்பீரங்கி Cressy.

மருந்தை வழங்கினானென்று காணப்

படுகின்றது. CHAPTER X.

ய. அதிகாரம். RICHARD II.--HENRY IV.-HENRYV. உ. றிச்சார்ட்--என்றி-ரு- என்றி. FROM 1377 TO 1422.

ர - சூஈற எஎம் - வருஷந் தொட ங்கி

தசா உ உம் - வருஷம் வரைக்கும். Richard II. was eleven years உ . றிச்சார்டென்னு மன்னன் old when he succeeded his

தன்டாட்டனுக்குப்பின்பு பட்டத்து grandfather. Being under age, க்கு வந்தபோது அவன் பதினொருவய the government was in the hands

வள்ள பாலியனாயிருந்தான். அவனு of his uncles, the dukes of Lan

க்குத்தகுமானபிராயமில்லாமையால்

துரைத்தன வதிகாரம் அவனுக்குச்சி caster, York, and Gloucester, றிய தகப்பமாராகவும் லங்காஸ்தர்the sons of the late king. யோர்க்கு கிளவ்செஸ்தர் என்னுமூர்க

ளுக்கு நீக்குமாராகவும் முந்தின அரச னுக்குக் குமாரர்களாகவுமிருந்தவர்க

ள் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டிருந்தது. At this time the people were இந்தக்காலத்தில் கலகப்பிரசங்கி in a state of great discontent,

யாகிய யோவான் பால் என்பவன் தே owing in some degree to the dis- சமுழுமையுஞ்சென்று மனோசு தந்த course of John Ball, a seditious ரத்தையுஞ் சரிசமான அந்தஸ்தை preacher, who went about the யும் ஸ்தாபிக்குமுபதேசத்தைப்பாரப் preacher, who went about the பிப்பண்ணிக்கொண்டுவந்த சம்பாஷ country spreading doctrines of

ணைகளைக் கேட்டுப் பிரசைகள் மிகவும் liberty and equality. A more மனவெறுப்புற்றிருந்த காலத்தில் மிக substantial reason was afforded வுமுறுதியான நியாயங்களை யே படு by the imposition of a poll-tax, த்தித் தலைக்கட்டுவரிப் போடலாயிற் by which, as the poor paid as

று. அதனால் ஐசுவரியவானைப் போ

லேழையுஞ் சரியாக வரியிறுக்கவேண் much as the rich, they were hea- டியதாய் வந்தபடியால் குடிகள் கொ vily oppressed. A dreadful in- டிய சிறுமையில் நெருக்கிடைப்பட் surrection broke out, headed by

டார்கள். அதனால் பயங்கரமுள்ளகலா

பனை கிளம்பிற்று. அதற்கு வாட் தை Wat Tyler, a blacksmith : a mob

லர் என்னு மொருகருமான் தலைமை of 300,000 men assembled in the யாகப்புறப்பட்டு இலண்டன் பட்ட neighbourhood of London ; and ணத்துக்கருகே முன்னூறாயிரமீபிரசை

the king (his uncles being out of the kingdom) took refuge in the Tower. The multitude en

tered the city, murdering every one who appeared to be a gentleman or a foreigner, and destroying the houses of the nobility. The king determined to meet and confer with them, and sent them a message to that effect; after which he went with a few unarmed attendants to the place appointed, where he spoke to the multitude in so gentle a manner, and gave them such assurances of redress, that they retired quietly to their houses.

The more desperate of the party, under Tyler himself, in

the mean time, continued their ravages. On the following day, he and his followers, 20,000 in number, met the king in Smithfield, attended by a small body of horsemen. Tyler addressed the king with so much insolence, that Walworth, the lord-mayor, unable to restrain his indigna. tion, struck him from his horse with a blow of his mace, and he was instantly despatched by some of the attendants. The multitude were confounded; and before they could recover themselves, the young king addressed them with great dignity and mildness, desiring them not to be concerned at the loss of their leader, but to follow him. The

கள் திரண்டுகூடினார்கள். இராஜன் (த ன்னுடைய சிறியதகப்பமார் இராச் சியத்தைவிட்டகன்றுபோயிருந்தமை யால்) மலைக்கோட்டையில் அடைக்க லம் புகுந்தான். இந்தக்கும்பு பட்டண த்தில் நுழைந்து ஜெண்டில்மென் அ ல்லது அந்நியதே சஸ்தரென்றுகாண் ப்படுகிறவர்களெல்லாரையுங்கொன்று பிரபுக்களுடைய வீடுகளை இடித்து நாசம்பண்ணினார்கள். இராஜன் குடி கள் கேட்கிறபடி செய்வேனென் று தீர் மானம்பண்ணி அவர்களுக்குத் தூதனு ப்பி அதற்குப்பின்பு ஆயுதமில்லாத சில தோழருடனே குறித்தவிடத்திற் குச்சென்று கும்புகளைநோக்கி நளின வசனங்களைக்கொண்டுபேசி அவர்களு க்குச்சவுக்கியத்தைத் தருவேனென்று சொல்லிய உறுதியுரையைக் கேட்டுக் கும்புகள் பேசாது மவுனத்தோடு தங்க ளிருப்பிடத்திற்குச் சென்றார்கள்.

அப்படியிருந்தும் தன்னை மறந் துயுத்தஞ் செய்யுந்துணிவுள்ள கட்சி யார் தைலர் என்பவனைத்தலைமையா கக்கொண்டு புரளிபண்ணிக் கொள்ளை யடித்து வந்தார்கள். மறுநாள் தைலர் என்பவனும் அவனைச் சேர் ந்த இருபதினாயிரம்பேரும் புறப்பட் டுஸ்மித்பீல்ட் என்னுமிடத்தில் சிலது ரக சேனையோடு மன்னன் வருகையில் அவனை யெதிர்த்துத்தைலர் என்பவ ன் தடித்தமொழியைக்கொண்டு தூஷ ணிக்கத் தொடங்கினான். அப்பொழு தருகிருந்த லார்டமேயர் என்னும் உத் ன்பவன் இந்தத் தூஷணங்களைக்கே தியோகத்தையுடையவால்வொர்த்தெ டுச்சகிக்கமாட்டாமல் சினங்கொண் டெழும்பித் தன்கையிலிருந்த முத்தி ரைக்கோலால் தைலரைக் குதிரை திரையிலி ருந்தபடியேயடித்தான்.அடித்தவுட

வால்வொர்த்தினுடைய தோழரி ற்சிலர்தைலரைவெட்டி மடித்தார்கள்.

னே

கும்பு நடந்ததின்னதென்றறியாமற்கு ழம்பிக் கலவரப்பட்டுத்தாங்க ளின்ன தென்றறிந்து தெளிந்து கொள்வத க்கிமிகுந்த பொறுமையுமரியாதையு ற்குமுன்னே இளவரசன் கும்பைநோ முள்ள வசனங்களைக்கொண்டு அவர்க

வளரவ

people, struck with awe, follow- ள் தங்கள் தலைவனுடைய நஷ்டத்தை ed the king into the fields, where க்குறித்துக்கவலைப்படாது தன்னையே

பின் செல்லவேண்டுமென்று அவர்களு he gave them the same assur

க்குப் புத்தி சொல்லிக் கேட்டுக்கொண் ances as their companions had

டான். பிரசைகள் இதைக்கேட்டுப்ப before received.

யந்து நடுங்கியுத்தகளத்துக்கு மன்ன உனப்பின் சென்றுபோனார்கள். அவ்வி டத்திலுமன்னன் அவர்களை நோக்கி அ வர்களுடைய சிநேகிதர் தன்னிடத்தி ல் முன் அடைந்து கொண்ட அந்த உ றுதியுாையைத் தானே அவர்களுக்கும

றுபடியுஞ்செப்பினான். Richard's conduct on this try. றிச்சார்டென்பவன் இந்த ஆப ing occasion gave a promise of his த்து காலத்தில் இனிமேல் செவ்வையா future character which was not

ய் நடந்து கொள்ளுவேனென்று பண் realised. As he advanced in ணின வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறாமத்

போயிற்று. அவனுக்கு வய years, his character became

ளர அவனுடைய நடக்கை பலவீன more and more weak and tri- மும் அற்பத் தன முள்ளது மாயிற்று. fling. At the age of sixteen he அவனுடைய பதினாறாம் வயதில் அவ married Anne of Bohemia,

ன்போயேமியாவின் அன்னி யென்பவ

ளை மணஞ்செய்து கொண்டான். அவ whose virtues made her to be

ளுடைய புண்ணியவொழுக்கங்கள் “ந long remembered under the title வ்ல இராக்கினியாகிய அன்னி” என்கி of the 'Good Queen Anne.'' றபெயரினால் அவளை யெப்பொழுதும்

நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் படி செ ய்தது.

றிச்சார்டென்பவனுடைய இரா The occurrences of the greater

ச்சியபாரத்தின் காலத்தில் சம்பவித் part of Richard's reign are with

காரியங்களை யெடுத்துப்பேசுதற்கு out interest. . By a course of

அவைகள் முக்கிய விஷயமாயிருக்கவில் folly and misconduct he lost the லை . அவனுடைய மடமையினாலுந் தீ affections of all ranks. At யவொழுக்கத்தினாலுஞ்சகல அந்தஸ் length, a quarrel having taken

துடையவர்களின் பட்சத்தை இழந்து

போனான். கடைசியாய்டூக்காப்லங்கா place between Henry Boling. ஸ்தாென்லும் இராஜனுடைய சிறியத broke, son of the king's uncle, கப்பலுக்குக்குமாரனாகிய என்றி போ the duke of Lancaster, and the லிங்புரோக்கென்பவனுக்கும் ஈக்காப் duke of Norfolk, Richard ap

நர்போக் கென்பவனுக்கும் நடந்த

வொரு விவாதத்திற்கு றிச்சார்டெ pointed it to be decided by sin- ன்னு மன்னன் அந்த விவாதம் ஒரேச gle combat ; but when the comba ' ண்டையினால் முடியவேண்டுமென்று tants had entered the lists, he

தீர்மானித்தான். அப்படியே சண்டை banished them both from Eng.

க்காரர் பேரெழுதிவைக்கப் போனவி

டத்தில் றிச்சார்ட் அவர்களைப் பிடித் land; Bolingbroke for ten years

து போலிங்புரோக்கென்டவனைப் பத் and Norfolk for life. During து வருஷத்திற்கும் நர்போக் கென்

« ПредыдущаяПродолжить »