Изображения страниц
PDF
EPUB

The memorable battle of A

அஜின் கோர்ட்டென்னுங் கிரா zincourt was fought on the 25th மத்தில் நடந்த பிரபலம் பொருந் of October, 1415. The French, திய இந்த யுத்தமானது இர-தசா trusting to their superior num

யாரு -ம் வருஷம் அற்பசி உருவ தொ

டங்கிற்று. பிரஞ்சு சாதியார் தங்களு bers, passed the night in idle

டைய விஸ்தாரமான சேனைகளை நம் jollity; while the English king பிச் சோம்பேறித் தனமான விளையா made the most skilful arrange. ட்டிலிரவைக்கழித்தார்கள்

ட்டிலிரவைக்கழித்தார்கள். இங்கிலிஷ் ments for the battle. In the

மன்னனோ அப்பொழுது சண்டைக்

குரிய முஸ்திப்புகளை மிகுந்த புத்தி morning, the onset was made

யோடே தயார் செய்துவைத்தான். by the English, who, after us

அதிகாலையில் இங்கிலிஷ்சாதியார் சண் ing their arrows, rushed on the டைக்காரம்பித்துப்பாணங்களைப்பிர French with their swords and

யோகம் பண்ணினபின்பு தங்கள் கை

யிலிருந்த வாள்களோடும் வெட்டுக்க battle-axes, and drove them back

த்திகளோடும் பிரஞ்சு சாதியார்மேல் with great slaughter. The duke விழுந்து மிகுந்த உயிர்ச்சேதங்களோ of Alencon, who had sworn to டு அவர்களைப்பின் முதுகு காட்டி யோ kill or take the king, clove his டும்படி துரத்தியடித்தார்கள். இக்காப் helmet but was struck down by கொல்லுகிறது அல்லது சிறையாகப்

அலன் கோனென்பவன் இராஜனைக் Henry, and slain. This battle பிடிக்கிறதென்று சத்தியம் பண்ணிக் was very fatal to France, from கொண்டு தலைச்சீராயைத் தொடுத் the immense loss of her nobility, தான். தொடுத்தவுடனே என்றியென் slain or taken prisoners : and it - பவனால் வெட்டுண்டிறந்தான். இந்த

அமராட்டம் பிரஞ்சுசாதியாரில் விஸ் is said, that 8000 gentlemen தாரமான பிரபுக்களுயிர்ச்சேதமடை were killed. The whole loss of ந்துங் கைதிகளாகப்பிடிக்கப்பட்டும் the English is said not to have போன படியால் அவர்களுக்கது பெ exceeded eighty.

ரிய நஷ்டமா யிருந்தது. அவர்களில் அத-ஜெண்டில் மென்கள் பட்டுமடிந் தார்கள். இங்கிலிஷ் சாதியாருக்கு எ ண்பதுபேருக்கதிகமில்லையென்று சொ ல்லுகிறார்கள்.

Henry returned in triumph to என்றி விருது ஜெயகொடியுடனே England ; the next year again இங்கிலாண்டு தெசத்துக்குத் திரும்பி invaded France, but met with வந்தபின்பு மறுவருஷத்தில் மறுபடி

யும் பிரஞ்சுதேசத்துக்குள் உத்தண் no resistance, and a treaty was

டப்பிரவேசம்பண்ணினான். ஆயினும் concluded, by which it was set- என்றியை யெதிர்ப்பதற்கு அங்கொ tled that the French king should ருவருமில்லாமையால் என்றிக்கும் பிர enjoy his dignity for life, that ஞ்சுமன்னனுக்குஞ் சமாதான உடம் Henry should marry his daugh. படிக்கை யொன்று நடந்தது. அந்த

உடம்படிக்கையில் பிரஞ்சு மன்னன் ter Catherine, and be heir to his தன்னுடைய பட்டத்தின் கிதாப்பை crown ; and that France and ச்சாகிறவரையில் அதுபவஞ் செய்து

கொ

England should be thencefor- கொள்ளுகிறதென்றும் என்றி பிரஞ்சு ward united in one government.

மன்னனுடைய குமாரத்தியாகிய கத்
திரினாளென்பவளை மணஞ்செய்
ண்டு அவளைத் தன் இராஜபட்டத்
துக்குச் சுதந்தரவாளியாகச் செய்து
கொள்ளுகிற தென்றும் அது முதற்
கொண்டு பிரஞ்சுதேசமும் இங்கிலா
ண்டுதேசமும் ஒரே துரைத்தனமாகச்
சேர்ந்திருக்கிறதென்றுந் தீர்மானிக்க
ப்பட்டது.

Henry, soon after his mar- என்றி கலியாணமுடிந்தவுடனே riage, returned to England ; but இங்கிலாண்டுக்குப் போய்விட்டான். the daaphin (or heir of the ஆயினும் பிரஞ்சு மன்னனுக்குச் சுதந் French king) refused to submit தரவாளனாகிய தாபினென்பவன் அந்

தச்சமாதான வுடம்படிக்கைக்குக்கீ to the treaty, and kept posses- ழ்ப்படிகிற தில்லையென்று அநேகபட் sion of several towns. Henry re- டணங்களை விடாமல் தன் வசத்தில் தா turned to France, and died there னே வைத்துக்கொண்டிருந்தான். எ on the 31st of August, 1422, in ன்றி பிரஞ்சுதேசத்துக்கு வந்து அங்

கே இர- சூசா உ உ-ம் வருஷம் ஆவணி the thirty-fourth year of his age,

உங்ககூ முப்பத்து நாலாம் பிராயத் and tenth of his reign, leaving a தில் பத்து வருஷம் அரசாண்டு தனக் son, who succeeded him. குப்பின்பு தகத்துக்குவந்த ஒரு குமா

ரனைப்பின்வைத்து மரித்தான்.

ஓய

His widow, Catherine of என்றியினுடைய விதவையாகிய France, soon afterwards married பிரஞ்சுதேசத்துக் கத்திரினாளென்பவ a Welsh gentleman, Owen Tu- ள் உடனே வேல்ஷ்ஜெண்டில்மென்னா dor, by whom she had a son,

யன் தூடர் என்பவனை

விவாக

ம்பண்ணிக்கொண்டு அவனால் அவளு Edmund, earl of Richmond, who க்கு எரலாப் றிச்சுமனென் லுங்கிதாப் was the father of Henry, earl of பையுடைய எட்மனென்னும் ஒரு கு Richmond, afterwards Henry மாரனிருந்தான். அவன் எரலாப்றிச்சு

மெனென்னும் என்றிக்குத் தகப்பனாயிரு VII. .

ந்து பின்பு, எ-என்றியாயினான்.

[blocks in formation]

வேண்டிய

இர-தசஉஉ-ம் வருஷமுதல் தசஅரு-ம் FROM 1422 TO 1485.

வருஷம் வரைக்கும். Henry VI. succeeded to the

கா . என்றியென்பவன் ஒன்பது throne when nine months old.

மாதத்துப்பிள்ளையில்பட்டாபிஷேகம் The duke of Bedford was ap - பெற்றபடியால் டூக்காப்பெட்போர்ட் pointed by the parliament pro

டென் பவன் இராச்சியத்துக்கு ஆதர

ணைக் கர்த்தனாகப் பார்லிமெண்டாரா tector of the kingdom. At this

லே நியமிக்கப்பட்டான். அந்தக்கால time, the English were masters த்தில் இங்கிலிஷ் சாதியார் சற்றேறக் of almost the whole of France; றைய பிரஞ்சு தேசமுழுமைக்குந் and Henry was carried to that துரையா யிருந்தபடியால் என்றியெ

ன்பவனை அங்கே கொண்டுபோய் பரி country, and crowned at Paris.

சுபட்டணத்தில் பட்டாபிஷேகஞ்செ The dauphin, however, gradual- ய்தார்கள். அப்படியிருந்தபோதிலும் ly gained ground against the தாபினென்பவன் இங்கிலிஷ் சேனைக English forces; and notwith. ளுக்கு விரோதமாகவெழும்ப் டூக்காப்

பெட்போர்ட்டென்பவன் standing the efforts of the duke

முயற்சிகளைச் செய்துவந்தும் இங்கிலி of Bedford, the English were

ஷ் சாதியாரை இடைவிடாமல்த்து constantly worsted ; till in the ன்பப்படுத்தி இர-சூசாருய-ம் வருஷ year 1450, they were totally த்தில் அவர்களை முற்றிலும்பிரஞ்சுதே driven out of France.

சத்தை விட்டுத் துரத்தினான். England, meanwhile,

அப்பொழுது இங்கிலாண் டுதே torn by factions ; and the king, சமானது கலகங்களினால் சிதைந்துகி as he grew up, discovered total டந்தது. இராஜனோ வளரவளரத்து incapacity for government. One ரைத்தனத்துக்கு முற்றிலுந்தகாதவ of the contending parties, by ட்சியாரில் ஒருகட்சியார் புறப்பட்டு

னாகக்கண்டுபிடிக்கப்பட்டான் இருக way of increasing its influence, த்தங்கள் அதிகாரத்தை விருத்திசெய் brought about a marriage be- வதற்கு இராஜனுக்கும் சிசிலியென் tween the king and Margaret of னுந்தேசத்துக்கு இராஜனாகிய றெக்

னியர் என்பவனுடைய Anjou, daughter of Regnier, கிய அஞ்சோவின் மரிகிருதாளென்ப

குமாரத்தியா king of Sicily, a woman of great வளுக்கு மணஞ்செய்துவிக்கத்தொட capacity, courage, and ability. ங்கினார்கள் . மரிகிருதாளென்பவள் பு

த்திக்கோசரமும் மனோதைரியமும்வீ

ரபராக்கிரமுமுள்ளவளாயிருந்தாள். In 1450, Richard, duke of இர- சாருய-ம் வருஷத்தில் டூக் York, began to entertain the de- காப்யோர்க்கென்னும் றிச்சார்டென்

was

sign of aspiring to the crown. பவன் இராஜகிரீடத்தை அபகரித்துக் His right was undoubtedly pre

கொள்வதற்குக்கருத்து கொண்டான், ferable to that of the king. Hen- தேகமில்லாமல் இராஜனை விட அதிக

அவனுடைய சுதந்தர வழக்குச் சந் ry derived his descent from the

வுறுதியுள்ளதாயிருந்தது. என் றியெ duke of Lancaster, the third son ன்பவன் ந.

எட்வார்டென்பவனுக்கு of Edward III., while the duke மூன்றாவதுகுமாரனாகிய டூக்காப் லங் of York was descended from the

காஸ்தரின் சந்ததி வழியிற்றோன்றினவ

ன். டூக்காப்யோர்க்கென்பவன் அந்த duke of Clarence, the second son

இராஜனுக்கு இரண்டாவது மார of that king. At this time the னாகிய டூக்காப் கிளே பொன் சினுடைய country was in a most unsettled வம்மிசத்திற்பிறந்தவன். இந்தக்கால state. An insurrection broke த்தில் தேசங்கு தீர்ப்படாமல் கலவர

முள்ள ஸ்திதியிலிருந்தது. அப்பொ out under a man named Jack

ழுது ஜாக்காதென்பவன் கிளம்பிக்க Cade, who after defeating 15,000 லகத்தை யெழுப்பி இராஜனுடைய of the king's troops, in a regular யருத ஸ்தோமத்தைச் சரியான சண் engagement, entered London, of டைசெய்து அவஜெயப்படுத்தி இல

ண்டன்பட்டண which he for some time kept pos

த்தில் நுழைந்

காலம் அதைத் தன் கைவசப்படுத்திக் session. He put to death seve- கொண்டு அதிலுள்ள பிரபுக்களில் நே ral of the nobility, and commit- கரைக்கொன்று பல அக்கிரமங்களையு ted many excesses ; but at length ஞ்செய்துவந்தான். ஆயினுங்கடை he was driven out of London,

சியாய் அவன் இலண்டன்பட்டணத்

தவிட்டுத் துரத்துண்டு அவனைச்சேர் and being deserted by all his fol- ந்திருந்தவர்களெல்லாரும் அவனை வி lowers, was killed by a gentle- ட்டோடிப்போகவே அவன் ஏதனெ man of the name of Eden, in

ன்னு மொரு ஜெண்டில்மென் தோட்

டத்திற் போயொளித்துக் கொண்டிரு whose garden he had concealed

ந்தான். அந்த ஜெண்டில்மென் அவ himself.

னைக் கொன்று மடித்தான். These disturbances, as well இந்தக்கலகங்களையும் இராஜனு as the disputes between the king க்கும் பார்லிமெண்டாருக்கும் விளைந் and parliament, were fomented தவிவாதங்களையும் நீக்காப் யோர்க் by the duke of York, who at

கென்பவன் மூட்டி விட்டு துரைத்த

னத்தை ஒழுங்கு செய்யப்போகிறே last raised an army, for the

pur

னென் று பாவனை காட்டிப் படையை pose, as he pretended, of reform. ச்சேர்த்தான். அவனை யெதிர்த்துச்சந் ing the government. He was திக்க டூச்காப் சாமர்செத்தென்பவ

ன் புறப்பட்டான். செயிந்து அல் opposed by the duke of Somer

பான்ஸ் என்னுமிடத்தில் யுத்தம் நடந் set; and a battle took place at

தது. அந்தயுத்தத்தில் சாமர்செத்து St. Albans, in which Somerset பட்டுவிழவே அவனோடு கூட விருந்த was killed, and the king, who இராஜனுஞ் சிறையாகப்பிடிக்கப்பட்

டான். டூக்காப்யோர்க்கு அவனை இல was with him, taken prisoner. ண்டனுக்கழைத்துக் கொண்டுவந்து The duke of York conducted மரியாதையோடு நடப்பித்தான். இரா him to London, and treated him க்கினியோ சண்டையை விடாது தொ

பை

தரனாகிய

with an appearance of respect. டர்ந்து நடத்திக்கொண்டுவருகையில் The queen continued the con

பலவிஜயத்தோடு அநேகதரம் யுத்த

ங்கள் test; and several battles took

ள் நடந்து கடைசியாய் யோர்க்

கினுடைய விதவைஸ் திரிக்குச்சகோ place, with various success.

At

எரலாப்வார்விக்கென்பவ last the queen's forces were de - ன்புறப்பட்டு நர்த்தம்பட்டன் என்னு feated at Northampton, by the மிடத்தில் இராக்கினியினுடைய சே earl of Warwick, brother to the

னைகளை வளைத்துக்கொண்டுதாக்கி அ

வளை அவஜெயப்படுத்தி அவளிடத்தி duchess of York; and the king, லிருந்த இராஜனை மறுபடியுங் கை who had joined the queen, was யாகப்பிடித்துக்கொண்டான். again taken prisoner.

The duke of York now openly டூக்காப் யோர்க்கென்பவன் இப் claimed the crown; but the par- பொழுது இராஜகிரீடத்துக்கு வெளி liament, notwithstanding the யரங்கமாகவழக்காடினான். ஆனால்பா duke's power, refused to de- ர்லிமெண்டார்டூக்கினுடைய வல்லமை throne the king, but declared

பெரிதாயிருந்தும் இராஜூனைத்தகத்

தை விட்டுத்தள்ள சம்மதிக்காமல் ஓக் that the duke of York should be காப்யோர்க்கென்பவன் இராஜனுக்கு his successor.

இரண்டாவது சுதந்தரனா யிருக்கிற

தென்று தீர்மானம் பண்ணினார்கள். The queen persevered in her

இராக்கினியானவள் தன்னுடை efforts; and, having raised a

யமுயற்சியில் தளராது நின்று வடதி considerable force in the north, சையில் திரண்ட சேனைகளைச் சேர்த் encountered the duke of York துக்கொண்டு இர-தசாசுய-ம் வருஷ

ம் மார்கழிடத்தில் வேக்பீல்ட்கிறீன் எ at Wakefield-green, in Decem

ன்னுமிடத்திலே டூக்காப்யோர்க்கென் ber, 1460. The duke was kill. டவனோடெதிர்த்துத்தாக்கினாள், இந் ed; and his son, the duke of தச்சண்டையில் ஓக்பட்டு மடிந்தான். Rutland, a youth of seventeen, ,

அவனுடைய குமாரனும் பதினேழு

வயது வாலிபனுமாகிய டூக்காப்ரட் was murdered, in cold blood, by

லாண்டு என்பவனை லார்ட்கிளிப்போ Lord Clifford, in revenge for his ர்டென்பவன் செயிந்து அல்பானிலே father's death, at St. Alban's. தன் தகப்பனைக் கொன்ற பழிக்காகப்

பச்சையுதிரஞ் சிந்தக் கொலை செய்து கொன்றான்.

டூக்காப்யொர்க்கென்பவனுக்குமூ Edward, the duke of York's eldest son, put himself at the த்தகுமாரனாகிய எட்வார்டென் பவன்

தன்னைச்சேர்ந்த கட்சியாருக்குத் தா head of his party, and became a னே தலைமையாகப் புறப்பட்டுப் பிர favourite of the people. He சைகளைக்கைவசப் படுத்திக்கொண்டு soon obliged Margaret to retire உடனே மரிகிருதாள் இலண்டன்பட் from London; and entering the

டணத்தைவிட்டு வெளிப்பட்டுப்போக

அவளை யுடன் படுத்தி யாவரும் மனம city amidst general acclamations,

கிழ்ந்து அக்களிப்பு கொண்டாடப்பட் was crowned by the title of Ed- டணத்துக்குட் பிரவேசித்து இர-த

« ПредыдущаяПродолжить »