Изображения страниц
PDF
EPUB

tered into a truce with them, and யாமல் அவர்களோடு சமாதானவுடம் returned to England, without படிக்கைபண்ணிக்கொண்டு உத்தரவு having applied for permission to

கேளாமல் இங்கிலாண்டுக்கு வந்து விட்

டான்.

do so. .

The queen, deeply irritated, இராக்கினி மிகுந்த கோபங்கொ ordered him to remain a prisoner ண்டு அவனுடைய வீட்டிலே தானே அ in his own house. Finding his வன்கைதியாயிருக்கும்படி கட்டளையி efforts to regain her favour in- ட்டாள். அவன் மறுபடியும் அவளுடை

ய தயவைச்சம்பாதிப்பதற்குச் செய்த effectual, he resolved to retire to

முயற்சிகளெல்லாம் பயனில்லை யென்று the country, but first conveyed கண்டு நாட்டுப்புறத்திற்போய் வாசஞ் a message to her, which affords செய்யத் தீர்மானித்து முந்தி அவளுக் a curious specimen of the man

கொரு தூ தனுப்பினான். அது அக்கால vers of the time. He declared த்தில் வழங்கின வினோதமுள்ள முறை

மையையெடுத்துக்காட்டுகின்றது. அ that he could never be happy till தாவது, அப்படிக்கொத்தவொளியோ he again saw those eyes that டென்மேல் பிரகாசிக்க மனதில்லாத were wont to shine upon him ந்தக்கண்களை நான்மறுபடியும்பார்க்கி

றவரையில் நான் பாக்கியவந்தனாயிரு with such lustre, and that, in

கக்கூடாது. அன்றியும் அந்தப்பாக்கி expectation of that happy mo- யமுள்ள நாளை நான் பார்க்கிறதற்குமற் ment, he would, like another றொருநெபுக்காத் நெசானாப்போலே Nebuchadnezzar, dwell with the நான் வெளியிலிருக்கு மிருகங்களோடு

வாசஞ்செய்து நான்படுகிறஉபத்திரவ beasts of the field, and be wet ங்களை அவள் கண்ணுற்று மனமிரங்குகி with the dew of heaven, till she றவனாயில் வானத்திலிருந்துபெய்யும்ப took pity on his sufferings. This னியில் நனைந்து விழுந்து கிடப்பேனென் piece of romance was so much

ழு

தியனுப்பினான். இந்தச் சமாச்

சாரம் இராக்கினியைமிகவும்பிறியப்ப to the queen's taste that it put டுத்தி அவளுடையகோபத்தைத் தணித் an end to her anger. She sent து வி. து. அவளும் அவனுக்கு நல்ல him a kind answer; and, though மறுமொழியனுப்பினாள். ஆயினும் அ be was not wholly forgiven, yet எனனில் அவன் அரசியினுடைய தய

வன்முழுதிலுமன்னிக்கப்படவில்லை. ஏ it is plain that nothing but his

வை முற்றிலுமடையாமற்போனது அ own continued folly prevented வனுடைய நீங்காத அறியாமையினா his complete restoration to fa- லேயொழியமற்றொன்றினாலுமல்ல வெ

ன்பது தெளிவாயிருக்கின்றது.

று எ

vour.

Essex, presuming on the எசெக்ஸ் என்பவன் இராக்கினியி queen's tenderness, expected to னுடைய இரக்கத்தை நம்பி அவள் தன be immediately placed on his க்குமுன்னிருந்தவுத்தியோகத்தில் தன் former footing, and was violently னை மறுபடியும் உடனே ஸ்தாபிப்பா

ளென்றெதிர்பார்த்திருந்தான்.அவளவ enraged at her refusing to restore னிடத்திலிருந்து முன் பிடுங்கிக்கொண் a grant which she had withdrawn டஉத்தியோகப்பத்திரத்தை மறுபடி from him. He gave vent to the யும் அவனுக்குக்கொடுக்க மறுத்ததின்

னுடைய

most indiscreet language, and மேல் அவன் சினங்கொண்டெழும்பிச் mingled his bitterness with ridi- சீறிப்புத்தியில்லாத தடித்தப் பேச்சுக cule of the queen's person. This

ளைக்கொண்டேசி இராணியி

அங்கக்குறைவுகளினால் தனக்கு மனங் was reported to the

queen,
who

கசந்ததென்று பரிகாசம்பண்ணினான் began to feel the hatred of a

ராணிக்கறிக்கையாயிற்று. அவ slighted woman. Essex, mad ள் அற்பகாரியத்திற் பெரும்பகைகொ with disappointment, now enter

ள்ளுகிற குணமுடைய ஸ்திரிசாதிய ed into a treasonable conspiracy, த்தொடங்கினாள். எசெக்ஸ் என்பவன்

கையால் மனதிற்பகை நினைவு கொள்ள and finding it discovered, rushed தன் காரியமொன்றுஞ் சித்திக்காமற் into the streets, and endeavoured போனபடியால் பித்து கொண்டு இரா to raise an insurrection among ஜதுரோகத்துக்கேதுவாகிய சதிசிந்த the populace. In this attempt

னையிற்பிரவேசித்து அதுவெளியாயிற்

றென் று கண்டு நடுத்தெருவிலோடிவி he was seized and carried to the

ழுந்து சனங்களுக்குள்ளே கலகத்தைக் Tower. He was immediately கிளப்பப்பிரயத்தனப்பட்டான். இப் tried, and condemned to death படியிவன் செய்துவருகையிலிவனைப் on clear proof of his treason.

பிடித்துத் துருக்கத்திற் கொண்டுபோ யடைத்து உடனே விசாரணையிற் கொ ண்டுவந்து இராஜதுரோகஞ்செய்தகு ற்றவாளியென்

று ருசுவானபடியாலவ னை மரணாக்கினைக்குப்பாத்திரமாகத்தீ ர்த்தார்கள்.

டையமனது

After his condemnation the

அவனை மரணாக்கினைக்குப் பாத்தி queen's tenderness revived. She ரமாகத்தீர்த்தபின்பு இராக்கினியினு had formerly given him a ring,

மறுபடியு

மிரக்கங்கொ which she desired him to send ண்டு அவன் தன்னுடைய தயவையும் ஆ

தரவையுந்தேடுகிறவனாயிருந்தால் தா to her should he ever be in cir

ன் அவனுக்கு முன் கொடுத்திருந்தமோ cumstances which required her திரத்தைத் தனக்கனுப்பும்படி கேட்டு favour and protection. This ring க்கொண்டாள். இந்தமோ திரத்தைஎ Essex sent by the countess of

செக்ஸ் என்பவன்கவுந்தஸ் ஆப் நட்டி

ங்கமென்பவள்கையிற் கொடுத்தனுப் Nottingham, who, being his con

பிவிட்டான். அவளோ அவனுக்கு இர cealed enemy, never delivered கசியபகையாளியாயிருந்தமையால் அ it; and Elizabeth, indignant at ந்த மோதிரத்தைச் செலுத்தினதில்லை. his obstinacy in refusing to ap- அவனுடைய ஆக்கினைத்தீர்ப்பு அநேக ply for pardon, after many de- தடைகளால் நின்றிருந்தும் அவன் மன்

னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளா மலிருக்கிறானெ lays, gave her consent to his

ன்று எலிசபேத்கோபங்கொண்டு அவ execution.

னைப்பிராண சிஷ்டைசெய்வதற்குத்த ன்னுடைய சம்மதியைத்தந்தாள்.

From this time Elizabeth sank

அது முதற்கொண்டு எலிசபேத் into a settled melancholy, from தென்பவள் ஒருபோதுந்தேறாத்துக்க which she never recoyered. For சாகரத்திலாழ்ந்திச் சிலகாலந்துரைத்

a time she performed the duties தனதொழில்களை வழக்கத்தினால் நிறை of her station from habit, and வேற்றி எசெக்ஸ் என்பவன் நன்றி கெட் supported by resentment of what டவனாய்ப்பிடித்த பிடியைச் செலுத்தி

னானென்கிறதை மனதில் நினைத்து எழு she conceived to have been Es- பினகோபத்தினால் தாங்கப்பட்டிருந் sex's ungrateful obstinacy. But தாள் . ஆயினுங்கவுந்தஸ் ஆப்நட்டிங்க the Countess of Nottingham,hav- மென்பவள் சாகிறசமயத்தில் இராக்கி ing, on her death-bed, sent for னியையழைப்பித்துத்தான் செய்தது

ரோகத்தை வெளியிட்டாள் . எலிசபே the queen, and confessed her த்தென்பவள் இதைக் கேட்டவுடனே treachery, Elizabeth's firmness அவயவங்களினுறு திகளெல்லாந்தளர் entirely left her. She threw ந்து நெக்குவிட்டுத்தன்னை மறந்து சா

கிறவள் மேல் விழுந்து அவளைப்பிடித்து herself on the dying woman, and

க்கொண்டுகோபத்தோடு குலுக்கிக்கட shook her violently, exclaiming, வுளுன்னை மன்னிப்பாராக நானோ ஒருக்

" God may forgive you, but I காலு முன்னை மன்னிக்கமாட்டேனென் never will!" and, bursting from பெருங்கூந்தல் போட்டுக் கண்ணீர்

விட் her, gave herself up to despair. பைவெறுத்து அல்லும்பகலும் பத்து

ழுது நிராசைகொண்டுபொசிப் She refused food, and lay for ten நாள் பரியந்தந் தலைகணையைச்சார்மா days and nights on the ground, னமாகக்கொண்டு தரையில் விழுந்து அ supported by cushions. In this வளுடைய முடிவு பிரத்தியட்சமாய் state she remained till her end பிலே கிடந்தாள். அவள் மல்கட்டுகிறத

நெருங்கின வரையில் அவள் இந்தஸ்திதி was visibly approaching; and it ற்கு மிகவும்பலனற்றுக்கிடந்தபோது was only when she was too weak அவளை யெடுத்து மஞ்சத்தின் மேற்கிட to make resistance that she was த்திவைத்தார்கள். உடனே அவள் நித்தி

ரை கொண்டு சில மணிநேரம் வரைக்கு laid on her bed. She soon sank மிருந்து எழுபதாம்பிராயத்தில் நாத் into a heavy slumber; and when பத்தைந்து வருஷமரசாண்டு it had continued some hours, ராட்டமுமில்லாமல் மரித்தாள். expired without a groan in the seventieth year of her age, and the forty-fifth of her reign. Elizabeth, by her wise govern

எலிசபேத்தென்பவள் தன்னுடை ment, raised England to a high யவிவேகமுள்ள துரைத்தனத்தினாலே இ pitch of prosperity and power. ங்கிலாண்டுதேசத்தைச் செல்வசம்பத் She governed, however, in a திலேயும் அதிகார வல்லமையிலேயுமு most arbitrary manner, unre

யர்த்தினாள். அப்படியிருந்தும் அவள் த strained by the parliament, whose க்கடங்காமலும் அவர்களுடைய அதி

ன்னரசு செலுத்திப் பார்லிமெண்டாரு privileges she totally disregard- காரசு தந்திரங்களை முற்றிலுமெண்ணா ed. Though the parliament had மலுமிருந்தாள். பார்லிமெண்டாருக் the nominal right of imposing குவரியிறைபோடுகிற சுதந்திரம் பேரு taxes, yet Elizabeth .obtained க்காகமாத்திரமிருந்தும் எலிசபேத்தெ supplies of money, without their ன்பவள் அவர்களுடைய அதிகாரமில்

ஒருபோ

The queen

authority, by exacting loans லாமல்குடிகளிடத்தில் (உபகாரமென் and contributions (called benevo- அசொல்லப்பட்ட) கடனு முதவியும் lences) from the people, and by

பெற்று அதிகாரமில்லாதவர்த்தகத்து

க்குச்சுதந்திரங்களை விற்றுப்பணத்தை selling privileges of exclusive ச்சேகரித்துக்கொண்டு வருவாள். பார் trade. The parliament's power லிமெண்டாருக்கிருந்த நியாயப்பிரமா of enacting laws was rendered ணங்களை விதிக்கிற அதிகாரமுற்றிலும்

பயனற்றுப் போயிற்று. இராணியோ quite insignificant. The

அவைகளையுரங்கொண்டுவிலக்கிவைதீ expressly forbade them to med

கவிஷயத்திற்கு ந்துரைத்தனவ திகாரத் ale with matters either belonging திற்குஞ்சம்மந்தமான காரியத்தில் தா to church or state, and openly னுந் தலையிட்டுக்கொள்ளுவாள்.

ள் . இந்த sent members to prison who க்கட்டளையை மீறத் துணிந்த தலைவர்க

ளை வெளியரங்கமாய்ச் சிறைச்சாலைக்க dared to disobey this command.

னுப்புவாள். அவளுடைய சொந்த பிர She exercised the power of சித்த விளம்பரங்களைச் சேர்த்து அவை making laws by means of her களை நியாயப்பிரமாணங்களாக விதிக் own proclamations, and these கிற அதிகாரத்தைச் செலுத்திவருவா were sometimes at once oppres

ள்.இவைகள் சிலசமயத்திற்கொடுமை

யுள்ள தும் நகைப்புக்கிடமுள்ள துமாயி sive and ridiculous. Having

ருந்தன. அவள் அவிரியின் வாசனைச taken offence at the smell of கியாமல் அந்தப்பிரயோசனமுள்ள பூ woad, she prohibited the culti- ண்டைப்பயிரிடக்கூடாதென்று விலக் vation of that useful plant ; and கினாள். அக்காலத்தில் வழங்கின நீண்ட being displeased with the long கோலத்தின்மேலும் வெறுப்புற்றுப்பிர

பட்டயத்தின் மேலும் மேலானவஸ்திர swords and high rufs then in மாணத்துக்குமிஞ்சியிருந்த பட்டயத் fashion, she sent about officers to

தையுடைக்கவும் வஸ்திரகோலத்தைய break every sword, and cut down றுக்கவும் அதிகாரிகளையனுப்பினாள். every ruff, that exceeded a certain dimension.

Though the queen restrained இராக்கினியானவள் இடம்பமாயு extravagance in dress by several டுக்கக்கூடாதென்று அநேக நியாயப் laws, yet she herself paid no re- பிரமாணங்களைக் கொண்டு மட்டுகட்ட

-டி gard to them. Her vanity made யிருந்தும் அவள் அவைகளைச் சட்டை

பண்ணாமல் பிரதி தினம் பலவகையுடுபா her appear every day in a differ

வனைகளை யுடுத்திக்கொண்டு அலங்கா ent habit; and at her death three

ரமாகப் புறப்படுவாள். அவளிறந்தபி thousand dresses which she had ன்பு அவளுடைய உடுப்புப் பெட்டியி worn, were found in her ward- லே அவளுடுத்திக் கொண்டிருந்த மூ

வாயிரம் உடுபாவனைகளிருக்கக் கண் robe.

டார்கள். The general wisdom of Eliza- எலிச பேத்தினுடைய விவேகமுள் beth's government, and the tran

ள துரைத்தனத்தின் கட்டுப்பாடும் அவ quillity which prevailed during ளுடைய நீண்ட துரைத்தனத்திலுண் her long reign, enabled the na- டாயிருந்த சமாதான சவுக்கியமும்

tion to advance rapidly in com- தேசஸ்தாைவர்த்தகத்தொழிலிலேயுஞ் merce and the arts. Learning சாஸ்திர வித்தைகளிலேயும் அதி துறை was much cultivated, and some

யிற்பிரயோசனமடையச் செய்தது. of the greatest names in English

தத்துரைத்தனத்திலே தான் கல்விப்பயி

ராகி இங்கிலிஷ்சரித்திரத்திற்காணப்ப literature belong to this reign. டுகிறபிரபல முள்ள நாமங்களையுடைய

சிலகல்விமான்கள் புறப்பட்டார்கள். CHAPTER XV.

யாரு. அதிகாரம்.

க.ஜேம்ஸ்-க-சார்ல்ஸ்.

இர-தசாந-ம் வருஷந்தொடங்கி FROM 1603 TO 1649.

தகாள சகூ - வருஷம் வரைக்கும்.

JAMESI.-CHARLESI.

Margaret, the daughter of எ. என்றியென்பவனுக்கு மகளும் Henry VII., who married James

ச-ஜேமீஸ் என்பவனை விவாகஞ்செய்து IV., being the grandmother of கொண்டவளுமாகிய மரிகிருதாளென் Mary, the mother of James VI.. பவள் ஸ்கோட்லாண்டுதேசத்து - சு ஜே

மீஸ் என்பவனைப்பெற்றத்தாயாராகிய of Scotland, that king was now மேரிக்குப் பாட்டியாயிருந்தபடியால் the heir to the English crown, அந்த இராஜன் இப்பொழுது இங்கிலி and Elizabeth, on her death-bed, ஷகிரீடத்துக்குச் சுதந்திரவாளியானா expressed her wish that he ன். எலிசபேத்தென்பவளுமரண படுக் should be her successor. With

கையில் தனக்குப்பின்பு அவனே அரசா

ளவேண்டுமென்கிற கருத்தை வெளியிட் him began the reign of the fami- டாள். இவனிலிருந்து இங்கிலாண்டுதே ly of the Stuarts in England. At சத்தில்ஸ்வோர்ட் என்பவனுடைய வம் the time of his accession he was

மிஸ்த்தார் அரசாளத்தொடங்கினார்க

ள். அவன் ஸ்கோட்லாண் டுதேசத்தில் அ thirty-seven years of age, and

நேகவருஷம் அரசனாயிருந்து முப்பத் had been for many years king of தேழாம் வயதில் இங்கிலிஷ்தகத்திலேறி Scotland.

னான்.

ஜேக்ஸ் என்பவன் அரசாளத் In the first year of James's

தொடங்கின முதல்வருஷத்திலே இரா reign a conspiracy was discover- ஜாங்கத்துக்கு விரோதமாகநடந்த ச ed, the object of which was to திசிந்தனையோசனை யொன்று வெளிப் place upon the throne the Lady பட்டது. அதினுடையவிஷயமென்ன Arabella Stuart, who was also

வென்றால் - எ - என்றி யென்பவனுடைய

வமீமிஸத்தாளும் ஜேம்ஸ் என்பவனுக் descended from Henry VII., குப்பின்பு இராஜகிரீடத்துக்குச் சுதந்தி and, after James, the next heir ரக்காரியுமாகியலேடி அ ரெபெலாஸ்டூ to the crown. Of this conspiracy வார்ட் என்பவனை இராஜதகத்தில் ஸ்தா little is known; but what renders பிப்பதுதான். இந்தச்ச தியோசனையை

க்குறித்துச் சிறிதுமாத்திரம் வெளியா it memorable is the concern

யிற்று. ஆயினும் அதிலே பிரபலமுள்ள which the celebrated Sir Walter தென்னவென்றால் கீர்த்திபொருந்தியசர் Raleigh had in it. He, with வால்ற்றர்றாலிப்பென்பவன் சம்மந்தப்ப

« ПредыдущаяПродолжить »