Изображения страниц
PDF
EPUB

struggle with the Romans at a அறிவையடைந்திருந்தது மல்லாமல் very early date ; and there was இன்னமும் அநேகமாயிரஞ் சனங்கள்

லோக மீட்பருடைய திருநாமத்தை a considerable portion of the

யும் அறிந்திருந்தார்கள். அப்போது population to whom the name of

அகுஸ்தீனென்பவன் கெந்தென்னும் the Redeemer was not unknown, நாட்டிலிறங்கி மிகுந்த பிரயோசன when Augustine landed in Kent, முண்டாக சுவிசேஷத்தை யுபதேசித் and preached the Gospel with தான். ஆகையால் ஒருதேசஸ்தருக்கு

க்கடவுளினாலுண்டாகுமெல்லா வரங் great success. Of all the gifts களை விட இயேசுக்கிறிஸ்துவினாலும் of God to a nation, the know - டாகும் இரட்சண்ணியத்தினறிவொ ledge of salvation by Jesus ன்றே மாத்திரம் பெரிதும் விசேஷவ Christ is the greatest, and de

ணக்கத்தோடே சதாகாலமும் நினைப்

பதற்குப் பாத்திரமுமாயிருக்கின்றது. serves to be ever remembered with peculiar thankfulness.

ANALYSIS. பதச்சேதம்.

in the course of this period இந்தக்காலத்திலே தான் that is அதா து of the sixth century ஆறாம் நூற்றாண்டின் towards the close கடை சியில் the great பெரியவரென்று surnamed காரண இடுகுறிப்பெயரா லழைக்கப்பட்ட Gregory கிரகோரியென்னும் Roman உரோமாபுரி the Pontiff பாப்பானவர் in England இங்கிலாண்டு தேசத்தில் Christian கிறிஸ்துவேத the faith விசுவாசத்தை to spread பரப்புகிறதற்கு forty நாற்பது with companions தோழரோடு Augustine அகுஸ்தீனென்னுங் குருவானவனை that sent அனுப்பினாரென்று It was சொல்லப்பட்டிருந் தது. Britain பிறித்தணித்தீவு with the Romans உரோமரோடு during the struggle போராடின at a very early date முற்காலத்தில் தானே of the Gospel சுவிசேஷத்தின் The knowledge அறிவு indeed மெய்யாகவே into Britain பிறித்தணித்தீவுக்குள் had been introduced பிரவேசமாயி ற்று. of the population பிரசைகளின் considerable விஸ்தாரமான a portion பாகம் and there was அங்கிருந்தது to whom அவர்களுக்கு of the Redeemer லோகமீட்பருடைய the name பெயர் was not unknown தெரியாதிருந்ததில்லை . when அப்பொழுது Augustine அகுஸ்தீனென் பவன் in Kent கெந்து நாட்டில் landed இறங்கி the Gospel சுவிசேஷ த்தை great பெரிய with success பலிதத்தோடே and preached பிரச ங்கித்தான், a ஒரு to nation தேசஸ்தருக்குண்டாகிய of God கடவுளி னுடைய all சகல Of the gifts வரங்களைப்பார்க்கிலும் by Jesus Christ இயேசுக்கிறிஸ்துவினாலுண்டாகிய of salvation இரட்சிப்பின் the knowledge அறிவானது the greatest மகாபெரிதும் peculiar முக்கியமான with thankfulness வணக்கத்தோடே ever எப்பொழுதும் to be remembered நினைக்கப்படுகிறதற்கு and deserves தகுதியுமாய் is இருக்கின்றது.

CHAP. III.

கூ. அதிகாரம்.

DANISH INVASIONS. தானிஷ்சாதியாருடைய உத்தண்டப்

பிரவேசங்களும், SAXON KINCS TO THE TIME OF ஆல்பிரெட்டின் காலம்வரைக்குமிருந் ALFRED.-HIS REIGN. .

தசாக்ஸன் அரசர்களும்.. அவனு

டைய அரசாட்சியும், FROM 827 TO 900.

இரட்சண்ணியத்தாண்டு அரஉ எ-ம் வருஷந்தொடங்கி கூற -ம் வருஷம்

வரைக்கும். THE tranquillity which Eng- எக்பெர்த்தென்னுமிராஜன் சிம் land enjoyed on the accession of

மாசனமேறினபோது இங்கிலாண்டுதே Egbert was soon interrupted by சமனுபவித்த சமாதான சவுக்கியம் the aggressions of the Danes.

தெனமற்குசாதியார்வந்துயுத்தத்துக்

காரமீபித்தபடியால் சீக்கிரத்தில் குறை That people had made several ந்துபோயிற்று. அந்தச் சாதியார் சத் descents on the English coasts ததுரைத்தனத்தின்காலத்தில் தானோ during the Heptarchy; but it ங்கிலிஷ் துறைமுகங்களில் அனேகமு was not till some time after the

றையிறங்குவார்கள். ஆயினும் எக்பெ

ர்த்தென்னுமிராஜன் இங்கிலாண்டுதே elevation of Egbert to the sove

சத்து சிம்மாசனமேறினபின்புசிலகால reignty of England that their வரையில் தென்மற்குசாதியார் பார்க்க invasions became formidable. ப்பயங்கரமுள்ள படைகளோடு வந்து Egbert, during the remainder of யுத்தம்பண்ணினதில்லை . எக்பெர்த்தெ

ன்பவனுடைய இராச்சியபாரத்திலே his reign, andhis successors,Eth- அவனும் அவனுக்குப்பின்பு அரசாண் elwolf, Ethelbald, Ethelbert, and டஎத்தெல்வோல்ப், எத்தெல்பால்ட், Ethelred, were engaged in un- எத்தெல்பெர்ட், எத்தெல்ாெட் என் ceasing struggles with these

னும் அரசர்களும் இந்தமூர்க்கமுள்ள

உத்தண்டப்பிரவேசிகளோடு நீங்காத fierce invaders, and at the time

யுத்தம்பண்ணிக்கொண்டுவந்தார்கள். when the great Alfred succeed- இரட்சண்ணியத்தாண்டு அள எக-ம்வ ed his brother Ethelred, in the ருஷத்தில் பெரிய ஆல்பிரெட்டென்னு year 871, the kingdom was re

ம் அரசன் தன் சகோதரனாகிய எத்தெல்

ரெட்டென்னும் இராஜனுக்குப் பின்பு duced to the brink of ruin.

அரசாண்டபோது இராச்சிய முழுமை யும்பலத்த ஆபத்துக்குள்ளாயிற்று.

ANALYSIS. பதச்சேதம்.

of Egbert எக்பெர்த்தென்னும் மன்னது டைய on the accession இரா ஜபீடாதிபத்தியத்தின் மேல் England இங்கிலாண்டுதேசம் which enjoyed அனுபவித்த The 'tranquillity அமரிக்கையானது of the Danes தெனமற் குசாதியாருடைய by the aggressions நெருக்கிடைகளினால் soon சீக்கிர

த்தில் was interrupted தடைபட்டுப்போயிற்று. That people அந்தப் பிரசைகள் the Heptarchy சத்ததுரைத்தன during காலத்திலே தானே English இங்கிலிஷ் on the coasts துறைமுகங்களில் several அநேக descents இறக்கங்களை had made செய்தார்கள் ; but ஆனால் of England இங்கிலாண்டு தேசத்தினுடைய to the sovereignty அரசாட்சிக்கு of Egbert எக்பெர்த்தி னுடைய after the elevation உயர்த்துதலுக்குப் பிற்பாடு that their தங்களுடைய invasions உத்தண்டப்பிரவேசங்கள் some சில time நாள் till வரைக்கும் formidable பயங்கரமுள்ள தாக it was not became இருந்ததில்லை. his எக்பெர்த்தினுடைய of reign இராச்சி யபாரத்தின் the remainder மற்ற during காலத்தில் Egbert எக்பெ ர்த் (அவனும்) his அவனுடைய and successors உரிமையரசர்களாகிய Ethelwolf, எத்தெல்வோல்ப், Ethelbald, எத்தெல்பால்ட், Ethelbert, எத்தெல்பெர்ட் and Ethelred எத்தெல்ரெட் என்பவர்களும் fierce கோ பவெறிகொண்ட these இந்த with invaders உத்தண்டப் பிரவேசிக ளோடு unceasing ஒழியாத in struggles யுத்தங்களில் were engaged பிர வேசித்திருந்தார்கள். 871 இர-அா எக-e in the year வருஷத்தில் great பெரிய the Alfred ஆல்பிரெட் என்பவன் his தன் brother சகோத தர னாகிய Ethelred எத்தெல்ரெட் என்பவனுக்கு succeeded பின்னரசாண் ட when போது and at the time அந்தக்காலத்தில் the kingdom இரா ச்சியமானது of ruin நாசத்தின் to the brink ஒரத்துக்கு அல்லது நெருங்கியவழிவுக்கு was reduced உள்ளாயிருந்தது.

Alfred was no sooner seated

ஆல்பிரெட்டென்பவன் இராஜ on the throne than he made கொலுவிலுட்கார்ந்தவுடனே அப்பொ head against the Danes, who ழுது இராச்சியத்துக்கு உட் புறத்திற்

பிரவேசித்துக் கொள்ளையடித்துப் பா were then ravaging the very

ழாக்குந் தெனமற்கு சாதியாருக்கு வி heart of the kingdom. He re- பேராதமாகத் தன்னைத் தலைமையாக்கி peatedly defeated them in bloody க்கொண்டு அவர்களோடெதிர்த்து இர battles, and compelled them to

த்தப்பிரவாகமானயுத்தங்கள் செய்து

அவர்களை அநேகமுறைதோர்க்கடித்து sue for peace. But new swarms

அவர்கள் சமாதானத்தைக்கேட்டுக்கொ arrived daily, and the forees of ள்ளும்படி அவர்களைப்பலவந்தப்படுத் Alfred were exhausted by con- தினான். ஆயினும் ஈசல் கூட்டம்போல் tinual encounters with fresh நூ தனசேனைகள் தின காலம் வந்துசேர்

வதால் ஆல்பிரெட்டின்சேனைகள்புதுபு enemies. At last, he was oblig

திதாய் வருகிறபகைஞரோடுஒயாமல்யு ed to assume the disguise of a த்தங்கள் செய்து தொய்ந்து போனார்க peasant, and lived for some time ள் கடைசியாய் ஆல்பிரெட்குடியானவ in concealment in the house of a

னைப்போல மாறுவேஷம்பூண்டு ஒருயா

தவனில்லத்திற் சென்று அவனுடைய herdsman, whose cattle he tend

மந்தைகளை மேய்த்து அங்கே சிலகா ed.

ல மொளித்திருந்தான்.

ANALYSIS. பதச்சேதம். Alfred ஆல்பிரெட்டென்பவன் on the throne சிம்மாசனமீதில் was seated உட்கார்ந்த no sooner than உடனே then அப்பொழுது of the kingdom இராச்சியத்தின் the very heart உட்புறத்தை who were ravaging கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருந்த the Danes தெனமற்கு சாதியா ருக்கு against விரோதமாக he தன்னை made head தலைமையாக்கிக்கொ ண்டு bloody இரத்தப்பிரவாகமான in battles அமராட்டங்களில் them அவர்களை repeatedly பலமுறை defeated தோர்க்கடித்து for peace சமாதானத்தைக் குறித்து to sue கேட்டுக் கொள்ளும்படி them அவர்களை He அவன் and compelled கட்டாயப்படுத்தினான். But ஆனால் new புதி ய swarms சேனைகள் daily நாள் தோறும் arrived வந்து சேர்ந்தன. of Alfred ஆல்பிபொட்டின் and the forces சேனைகளும் fresh புதிய with enemies பகைவரோடு continual இடைவிடாத by encounters போரா ட்டங்களினால்

ஜல் were exhausted ஒழிந்துபோயின. At last கடைசியா ய் be ஆல்பிரெட் of a peasant குடியானவனுடைய the disguise வேஷத் தை to assume தரித்துக்கொள்வதற்கு was obliged பாத்தியப்பட்டு of a herdsman ஒரு இடையனுடைய in the house வீட்டில் whose அவனு டைய cattle மந்தைகளை he tended மேய்த்துக்கொண்டு for some time சிலகாலம் in concealment ஒளிப்பிடத்தில் and he lived இருந்தான்..

While in this retreat, he was இப்படி யொளித்துக்கொண்டிரு one day ordered by the woman க்கையில் ஒரு நாள் வீட்டுக்காறி தணலி of the house to watch some cakes பதமாவதற்குவைத்திருந்த சில பல which were baking on the fire;

காரங்களைப் பார்க்கச் சொல்லி ஆல்பி and allowing them, in his ab- பொட்டின் மனம்பிரிந்திருந்தமையால்

பொட்டுக்குக்கட்டளையிட்டாள். ஆல்பி sence of mind, to burn, he was se- அது வெந்து கருகிப்போகுமட்டுஞ் சு verely reprimanded by her for his ம்மாயிருந்துவிட்டான். அதைப்பார் negligence. His quality, how- த்து வீட்டுக்காறி அவனுடைய வசட்

டையைக்குறித்துக் கண்டிக்கச் சகித் ever, was soon discovered, to the துக்கொண்டிருந்தான். சில நாள் செ amazement and consternation of ன்

று ஆல்பிரெட்டுக்கு மிகவும் விசுவா his simple hosts, by the appear- சமுள்ளகட்சியார் திரண்டுவந்து இன் ance of a band of his most devot. னமொரு விசைமாத்திரந் தங்களைப்

பகைவரோடெதிர்க்க நடத்தும் படி ed adherents, who came to de

யவனைக் கேட்டுக் கொண்டு நின்றதை sire him to lead them once more வீட்டுக்காரர்களுங் கண்டு அவனுடை against the foe. He did so, and ய இலட்சணத்தை யுணர்ந்து திப்பிர after a series of heroic exploits, மை கொண்டு தயங்கினார்கள். அப்படி

யே ஆல்பிரெட்டுசெய்து வீரபராக்கிர at last totally routed the Danish

மங்கொண்டெழும்பித் தானிஷ்சேனை forces, under their king, Guth- கள்மேல் விழுந்து பலமுறை தாக்கிக்க rum, who was taken prisoner. டைசியாய் அவர்களை முற்றிலுந்தோர்

க்கடித்து அவர்களுக்குத் தலைமையாயி ருந்த குதுறு மனென்னு ன்னனையுங் கைதியாகப்பிடித்துக் கொண்டான்.

[ocr errors]

ANALYSIS. பதச்சேதம். this இந்த in retreat ஒளிப்பிடத்தில் While இருந்தபோது he ஆல் பிரெட் one day ஒருநாள் of the house வீட்டினுடைய by the woman மனையாட்டியினால் on the fire நெருப்பின் மேல் which were baking வே கவைத்திருந்த some சில cakes பலகாரங்களை to watch பார்க்கிறதற்கு was ordered கட்டளையிடப்பட்டிருந்தான் . his அவன் of mind மன தின் in absence பிரிவினால் to burn கருகிப்போக them அதுகளை and allowing விட்டிருந்ததின்மேல் his அவனுடைய for negligence அசா க்கிரதைக்காக by her அவளால் severely கொடுமையாய் he was reprimanded கண்டிக்கப்பட்டான். however அப்படியிருந்தபோதிலும் His அவனுடைய quality இலட்சணம் his அவனுடைய simple அன் புள்ள of hosts வீட்டுக்காரர்களுடைய to the amazement பிரமிப்புக் கும் and consternation மனக்கலக்கத்துக்கும் his அவனுக்கு most மிகு ந்த devoted விசுவாசமுள்ள of adherents கட்சிக்காரருடைய of a band கூட்டத்தின் by the appearance தோற்றத்தினால் soon சீக்கிரம் was discovered வெளியாயிற்று. who அந்தக்கட்சியார் against the foe சத் துருவுக்கெதிராக them தங்களை once more இன்னமொருவிசை to lead நடத்த him அவனை to desire கேட்டுக் கொள்ள came வந்தார்கள். He ஆல்பிரெட் so அப்படி did செய்து heroic வீரபராக்கிரமமுள்ள of a series பலமுறை நடந்த and exploits யுத்தங்களுக்கு after பின்பு prisoner சிறையாக who was taken பிடிக்கப்பட்ட Guthrum குதுறுமனென் their தங்களுடைய king அரசனுக்கு under அடியிலிருந்த Danish தானி ஷ்மாருடைய the forces சேனைகளை at last கடைசியாய் totally முற்றி லும் routed துரத்திவிட்டான்.

னும்

محل

Before the battle, Alfred him.

இந்தயுத்தத் துவக்கு முன் ஆல்பி self entered the Danish camp in பெட் பாட்டகனைப்போல வேஷமா the disguise of a minstrel, and றித்தானிஷ்சாதியாருடைய பாளயத் acquired that knowledge of their திற் சென்று காக்கப்பட்டிராத திசை

யில் நுழைந்து பகைவரோ டெதி து situation which enabled him to

ப்பொருத்தத் தனக்கு மனோதை attack them in themost unguard- ண்டாகும் படிபாளயத்தின் ஸ்திதியை ed quarter. Alfred made a mild யறிந்து கொண்டு பின்பு யுத்தஞ்செய் use of his victory. Having per- தான்.ஆல்பிரெட்டென்பவன் தானிஷ் suaded the Danish king, and the இராஜனையும் அவன் பாளயத்திலுள்ள

வநேகம் பேரையுங் கிறிஸ்து வேதத் greatest part of his army, to em- தை யனுசரிக்கப் போதித்து அவர்க brace Christianity, he allotted ளுக்குக்காணி பூமிகளைச் சுதந்தரமாக them lands on which to settle, த்தத்தம் பண்ணி இங்கிலிஷ் சாதியா

ரைப் போல் அவர்களையுஞ் சரிசமான and placed them on the same

மானகுடித்தனக்காரரென்று நிலை நிறு footing with his English subjects. த்தி இவ்விதமாகத் தான் செயம்பண்

ணினவர்களைத் தயவாக நடப்பித்தான்

« ПредыдущаяПродолжить »