Изображения страниц
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Charles created Monk, to

சார்ல்ஸ் என்பவன் தன்னை இராஜ whom he owed his restoration, தகத்திலுயர்த்தினமாங்கென்பவனை க்ே duke of Albemarle ; and chose காட் அல்பெமாரலாக்கி எரலாப்கிளே the earl of Clarendon for his பொண்டென்பவனைத் தனக்கு முதல் மந் prime minister. Proceedings திரியாகத்தெரிந்து கொண்டான். முந் were then commenced against தின இராஜனுடைய மரணத்துக்குக் the persons concerned in the

காரணமாயிருந்த மனிதர்மேல் நியாய late king's death, some of the ங்களைச்சோடித்து அவர்களின் பிரதா principal of whom were execut- னமானவர்களிற் சிலாைப்பிடித்துயிர்வ ed : and the bodies of Cromwell தைசெய்தார்கள். இறந்துபோன கிரா and several others who were மீவேலின் சடலத்தையும் மற்றனேகரு dead, were taken from their

டைய சரீரங்களையுஞ் சமாதியிலிருந் graves, and hung upon gibbets. தெடுப்பித்துத் தூக்கு மரத்தில் தூக்கி Among so many criminals, how

வைத்தார்கள். அப்படியிருந்தும் அதே ever, the number who suffered

ககுற்றவாளிகளுக்குள்ளே உயிர்வதையு ண்டவர்கள் மெத்தகொஞ்சம்.

was very small.

But if Charles was not eager சார்ல்ஸ் தன்னுடைய சத்துருக்க to punish his enemies, neither ளுக்குத் தண்டனை கொடுப்பதிலும் தன் was he so to reward his friends. டைய சினேகிதருக்குப் பரிசளிப்ப Numbers, who had lost every- திலும் கவனமில்லாதவனாய்த் தன்னு

டைய வூழியத்தில் சகலமுமிழந்தவர்க thing in his service, suffered total

ளையும் பராமுகம்பண்ணினான். அவனி neglect. His lenity, as well as டத்தில் விளங்கின இரக்கமும் நன்றிகெ * his ingratitude, proceeded from ட்ட தனமும் அவனிருந்த அணை கடந்த the carelessness of his temper;

வைபோக மகிழ்ச்சியில் தனக்குரியகு

ணத்தைக் காப்பாற்றாமலிருந்ததினாலு in the midst of gaiety and licen

ண்டாயிற்று. அவனுந்தான் செலுத்த tiousness, he entirely neglected வேண்டிய கடமைகளை முற்றிலுங்கைவி the duties of his station. The ட்டான். தேசஸ் தரும் இராஜசங்கத் country followed the example of தின்மாதிரியைப் பின் சென்றார்கள். நல்

லொழுக்கமென்னப்பட்டவைகளெல் the court; and strict severity of

லாந் துன்மார்க்கத்திலே யுந் தூர்த்த manners was all at once clang- த்துவத்திலேயுஞ்சிதைந்துபாயிற்று. ed to looseness and profligacy.

கை

In 1664, Charles declared war சார்ல்ஸ் தகாசு ச-வருஷத்தில் உ against Holland; a measure to லாந்து தெசத்தின்மேல் சண்டைக்குப் which he seems to have been புறப்பட்டான். இந்தச் சண்டைக்குக்

காரணமென்னவெனில் இராஜ ன் prompted by his desire to get கொண்டமட்

கொண்டமட்டுஞ்செலவழிக்கிறதற்கு into his hands, to supply his

ச்சண்டையைச் சாக்கிட்டு வரி போட் prodigality, the money that டிறுத்துப்பணத்தைக்கைக்குச்சம்பா would be raised for carrying on

தித்துக்கொள்ள விருப்பங்கொண்டதி that war. It was remarkable

னாலே இந்தச் சண்டையைத் துவக்கி for a number of great sea-fights னான். இங்கிலிஷ்சாதியாருக்கும் டச்சு

சாதியாருக்கும் அநேகம்பெரிதானகட between the English and Dutch சண்டைகள் நடந்தன. அந்தச் சண் fleets, in which, on the whole, , டைகளில் ஒருகட்சியாராவதுமுடிவா neither party had any decided

ன ஜெயத்தையடையா திருந்தும் இங் advantage; though England suf . கிலிஷ்சாதியார் கீழ்ப்பட்டவர்களான

துபோல் டச்சுசாதியாருடைய மரக் fered the humiliation of the Dutch

கலப்படைகள் தேம்ஸ் என்னும் நதிவ fleet sailing up the Thames, and ழியாகப்பாய்விரித்தோடிவந்து நதியி retiring in safety, after burning விருந்த மூன்று சண்டைக்கப்பல்களைக்

கொளுத்திப்போட்டுச் சே தமில்லாமற் three men-of-war in the river.

போய்விட்டன. அகத்தியமில்லாத வீண் This disgrace happening in an சண்டையினாற்சம்பவித்த இந்த அவ unnecessary war, excited violent மானம் பிரசைகளுக்குள்ளே indignation among the people : கோபத்தை மூட்டிவிட்டது. இதைக்

குறித்து நடந்த சமாதானத்திலேயும் and the peace which followed

பொதுவிலுண்டாகியபகையைத் தணி was not concluded on terms cal- வு செய்யத்தகுமான உடம்படிக்கைக் culated to appease the general ளடங்கியிருந்ததில்லை. discontent.

During these transactions, a இப்படியிருக்கையில் இலண்டன் great plague broke out in Lon- பட்டணத்திலே கொடிய பெருவாரிக் don, which destroyed above காச்சலுண்டாகி நூறாயிரங்குடித்தன 100,000 of the inhabitants. This

க்காரரை வாரிக்கொண்டு போயிற்று. calamity was followed by a உடனே இதற்குப்பின் பு-தசுசுசும்-வ dreadful fire, which broke out ருஷம் புரட்டாசி உஉ பயங்கரமுள் on September 2nd, 1666. It ள அக்கினிப்பிரவாகமுண்டாகி மூன்று raged for three days, and laid a நாள் பரியந்தமெரிந்து பட்டணத்தின் considerable part of the city in மிகுதியானபாகத்தைச் சாம்பலாக்கி ashes. Hardly any lives were

ப்போட்டது. அதிலொரு சீவனு மிற lost; but thousands were reduc- வாமலிருந்தும் அநேகமாயிரம்பேர் தங் ed to beggary by the loss of all களுக்குண்டானவைகளை அக்கினிக்கி that belonged to them. A high

A high ரைகொடுத்துவறியரானார்கள். அந்த column called the Monument, அக்கினிகிளம்பினவிடத்திற் கருகேஞாப was erected near the spot where கத்துக்காகப் பெரிதோருயர்ந்தகோரி the fire broke out.

கட்டியிருக்கின்றது.

The discontents of the king. இராஜன் உரோமான்கத்தோலிக் dom were much increased by குவேதத்தின்மேல் மிகுந்த அபிமான the king's known attachment to முள்ளவனென்றும் அவனுடைய சகோ Popery, and by the circumstance தரனும் இராஜகிரீடத்திற்குச் சுதந்தி of his brother the duke of York, அந்தவேதத்தைப் பிரசித்தமா யனுச்

ரனுமாகிய டூக்காப்யோர்க்கென்பவன் who was heir to the crown, ரிக்கிறவனென்றுந் தெரிந்தபோது இ openly professing that religion. ராச்சியத்திற்கிளம்பினபகை அதிகமா Great fears were entertained for யிற்று. புரோதெஸ்தாந்து மதமுந் தரி the safety of the Protestant reli. ப்பதற்குப்பயமாயிற்று. இந்தப்பயத் gion; and these were heightened தைத்தந்திரமுள்ள மனிதர் அதிகமாக் by the arts of designing men. கும் பொருட்டு-தசு எஅம்-வருஷத்தில் In 1678, information of a pre- துஷ்டதனத்திற்பேர்போனமனிதனாகி tended plot to establish Popery யடாக்டர் தைதஸ் ஒதிசியென்பவன் was given by Dr. Titus Oates, உரோமான்கத்தோலிக்குவேதத்தைஸ் a man of notorious character; தாபிக்கவெத்தனஞ் செய்கிறார்களென் and, in consequence of his false றுகட்டிவிட்டான். அவன் கட்டிவிட்ட testimony, a great number of பொய்சா தகத்தினால் எல்லா அந்தஸ் persons of all ranks were brought துமனிதரி லநேகம் பேரைக் கொலைக் to the scaffold.

களத்திற்குக்கொண்டுவந்தார்கள்.

In 1679, the parliament, which இர-தசு எக-ம் வருஷத்தில் பதி had sat for seventeen years, was

னேழு வருஷமாய்க் கூடியிருந்த பார்வி dissolved, and a new one called. மெண்டுசங்கங்கலைந்துபோய்ப்புதுப்பா The king's designs, both to res- ர்லிமெண்டுகூடினார்கள். இராஜன் உரோ tore Popery and to extend his மான்கத்தோலிக்கு வேதத்தைஸ்தாபிக் own power, were now generally கவுந் தன்னுடைய அதிகாரத்தை அதி understood. To prevent the கமாக்கவுங்கொண்டகருத்துயாவருக்கு first, a bill for excluding the

மீவெளியாயின தால்குடிகள் சங்கத்தார் dake of York, as being a Papist, ஷமாய் உரோமான்கத்தோலிக்குவேதத்

விதித்த அநேகசட்டங்களோடு விசே from the succession, was passed தையடக்குவதற்குக்ேகாப்யோர்க்கெ by the Commons ; and to count- ன்பவன் அந்த வேதத்தின் மேற் பத்தியு eract the latter, several statutes

ள்ளவனாயிருந்தமையால் இராஜகிரீட were passed, particularly the im- கிஇராஜனுடைய அதிகாரத்தைமட்டு

த்திற்குச்சுதந்திரனல்ல னென்று விலக் portant Habeas Corpus Act, by ப்படுத்துவதற்குக்குடிகளை விசாரணை which the subjects are secured யில்லாமற்காவலிலிருத்துவதில் நின்று against imprisonment without அவர்களைக்காப்பாற்றுகிற எபிஸ் கோர் trial. These proceedings were

பஸ் என்னுஞ்சட்டத்தையும் பிறப்பித்

துறுதிப்படுத்தினார்கள். இந்தச்சங்கதி so disagreeable to the king, that ராஜனுக்கு மனவெறுப்பைக்கொடுத்த he dissolved the parliament ; and படியால் அவனதைக்கலைத்துப்போட்டு finding the next equally intract- மற்றொருபார்லிமெண்டைக் கூட்டினான்,

able, he dissolved it also, with a அவர்களுக்கு முந்தின சங்கத்தாரைப் resolution never to call another.

போல சிளையாமலிருந்ததைக்கண்டு வர்களையுங்கலைத்து விட்டு இனிமேலொ ஈபார்லிமெண்டையுங் கூட்டுகிறதில்லை

யென்று தீர்மானம்பண்ணினான். About the year 1683, a combi

சற்றேறக்குறைய-தசு அங-ம் வரு nation was formed by a number ஷத்தில் அநேக வெண்ணமுள்ள மனிதர் of distinguished persons, to raise கூடிக்கொண்டு இராஜனுக்கு விரோத an insurrection against the king; மாக ஒருகலகத்தைக்கிளப்பவேற்பாடு

செய்தார்கள். செய்தபோதிலும் அவர் but they appear to have differed

ளு க்குள் ஒருவருடைய கருத்தொருவ widely in their objects. The

ருக்கொவ்வாமல் முற்றிலும் பேதப்பட் duke of Monmouth, a natural டிருந்தது. அப்படியே இராஜனுடை son of the king, aspired to the ய கூத்திவயற்றுக்குமாரனாகிய டூக்காப் crown; Lord Russell proposed

மான்மவுத்தென்பவன் கீரீடத்துக்குத்

தாப்பு கொண்டான். லார்ட்றசலென் the exclusion of the duke of பவன் டூக்காப்யோர்க்கென்பவனை வில York, and a redress of grievan - க்கவும் சம்பவித்திருக்கிற சிறுமைக்கு ces; while Algernon Sydney மோருபாயஞ்சொன்னான்.அல்கெர் நன் wished to restore the republic.

சிட்னி பென்பவன் குடிகளிரர்ச்சியபா

ரத்தை ஸ்தாபிக்க விரும்பினான். அந்த At the same time a plot was en- ச்சமயத்தில் கீழ்ப்பட்டமனிதர்கூடிக் tered into by a set of inferior கொண்டு இராஜனைக்கொல்லவகைதே persons to assassinate the king; டினார்கள். தேடின விடத்தில் மட்டி it was called the Rye-house Plot ரொட்டி சுடுகிற வீட்டிலிதைச்செய்ய

வெத்தனித்தபடியால் இதற்கு மட்டி from the place where they intend- ரொட்டி வீட்டுச் சதியென்று சொல்லு ed to execute their purpose. கிறார்கள். லார்டுறசலும் சிட்னியும் இந் It was discovered; and Lord தச்சதிக்குளவாயிருந்தார்களென். Russell, and Sydney, being ac

ண்டுபிடித்து அவர்களுடைய குற்றத்து

க்குத் தகுந்த சாட்சியில்லாதிருந்தும் cused of being concerned in it, அவர்களைக்குற்றவாளியாக்கிப்பிராண were condemned and executed, சிட்சை செய்தார்கள். though there was no legal proof of their guilt.

றுக

The last remarkable transac

சார்ல்ஸ் என்பவனுடைய இராச் tion of Charles's reign was the சியபாரத்தினி றுதியிலே நடந்தபிரபல marriage of the Lady Anne,

Lady Anne, முள்ள சங்கதியென்னவென்றால் அவன்

தன் சகோதரனாகியடூக்காப்யோர்க்கெ daughter of his brother, the duke

ன்பவ னுடைய குமாரத்தியாகியலேடி of York, to Prince George, bro- அனனியென்பவளைத் தென்மற்குத்தே ther to the king of Denmark.

சத்து இராஜனுடைய சகோ தரனாகிய The king died on the 6th of Feb. பிறின்ஸ் ஜார்ஜென்பவனுக்கு மணஞ்

செய்துவித்தது தான். அவன் சூசு அருruary, 1685, in the 25th year of ம் வருஷம் மாசிமகாஉ இருபத்தை his reign. Having no legitimate வருஷம் அரசாண்டிறந்தான். அவனுக்

தடை

his queen.

children, he was succeeded by குப்பிள்ளையில்லாமையால் டூக்காப்யோ the duke of York.

ர்க்கென்பவன் பட்டத்துக்கு வந்தான். James II. Vas twice married. ஜேமஸ் என்பவன் இரண்டுவி His first wife, who died before சைவிவாகம்பண்ணினான். முதல் தாரம் he succeeded to the throne, was மகா கீர்த்திபொருந்திய எரலாப்கிளே Anne Hyde, the daughter of the

ரெண்டனுடைய குமாரத்தியாகிய அ

ன்னி அயிட் என்பள் . அவள் புருஷனுடை celebrated earl of Clarendon; his யபட்டாபிஷேகத்துக்கு முன்னே யிறந் second, Marie of Este, daughter துபோனாள். இரண்டாந்தாரம்டூக்காப் to the duke of Modena, became

மொே

வென்பவனுடைய குமாரத் தியாகிய மேரியெஸ்தேயென்பவள். அ

வள் அவனுக்குப்பட்டஸ்திரியாயினாள். James began his reign by go- ஜேஃஸ் என்பவன் அரசாளத்தொ ing openly, and in royal state, to டங்கினபோதே தன்னுடைய இராஜ mass ; and showed, from the கோலத்தோடே பிரசித்தமாய்ப்பூசைக் commencement, his intention to ப்போய்உரோமான்கத்தோலிக்குவேத restore Popery. The discontent த்தை மறுபடியும் ஸ்தாபிக்கவேண்டுமெ

ன்கிற கருத்தைத் துவக்கத்திலே தானே caused by this conduct, encour.

காட்டி.னான். இந்த நடச்கையினாலுண் aged the duke of Monmouth

டானபகையானது தன்னுடையமுந்தி (who had escaped from Eng. னகருத்து வெளிப்பட்டபோது இங்கிலா land when his former designs ண்டைவிட்டுத் தப்பித்துக்கொண்டொ

டிப்போன டூக்காப் மான்மவுத்தென்ப were discovered,) to make ano

வன் இராஜகிரீடத்தின்மேல் இன்னமொ ther attempt on

the

ருபிரயோகஞ்செய்ய அவனைததைரிய Having landed in England with ப்படுத்திற்று. அப்படியே அவன் இங்கி only 100 followers, he was in a

லாண்டில் நூ றுபேரோடுமாத்திரமிறங்

கினவுடனே சில நாளுக்குள்ளே ஆறாயிர few days at the head of 6000

ம் பேருக்குத் தலைவனாயினான். இராஜ He was encountered by னுடைய சேனைகள் பிறிட்சுவாட்டரெ the king's troops at Bridgwater, ன்னுமிடத்திலே அவனைவளைத்துக்கொ and totally defeated. Escaping ண்டுதாக்கி முற்றிலு முறியடித்தார்க

ள். அவன்போர்க்களத்திலிருந்து தப்பித் from the field, he wandered for

துக்கொண்டு சில நாள் வரைக்குமிகுந்த some days about the country in சிறுமையுடனே தேசத்தில லைந்து திரிந் a destitute state; and at last was துகடைசியாய் இளப்பினாலேயும்பசியி discovered, concealed in a ditch, னாலேயுந்தொய்ந்து ஒரு அகழியில் ஒளி

த்துக்கொண்டிருந்தபோது அவனைக் and almost exhausted with fa

கண்டுபிடித்து இலண்டனுக்குக்கொண் tigue and hunger.

He was car

வெந்துடனே ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குள் ried to London, and immediate- ளாக்கியுயிர்வதை செய்தார்கள். அவ

கட்சியாரைக் கொடுமையா ly condemned and executed.

கத்தண்டித்தார்கள். அமராட்டமுடி His followers punished

ந்தவுடனே அநேகம்போைப்பச்சையு with dreadful severity ; a num- திரஞ்சிந்தும்படி வெட்டினார்கள். குற் ber vere murdered in cold blood றவாளிகளை விசாரணை செய்யும்படிக்கு

crown.

men.

னுடைய

were

« ПредыдущаяПродолжить »