Изображения страниц
PDF
EPUB

after the battle ; and about 250 persons were executed by order of the notorious Judge Jefferies, who was sent to try the prisoners; for which service he was made Lord Chancellor.

அது
னுப்பப்பட்ட துஷ்ட தனத்தில் பிர
பலம் பொருந்திய செப்பேரிஸ் என்னு
ம் நியாயாதிபதியினுடைய கட்டளையி
னால் சற்றேறக்குறைய நூற்றைம்பது
பேரைப்பிராண சிட்சை செய்தார்கள்.
அந்த வூழியத்தை நிறைவேற்றின தற்கா
கவே அந்

அந்த நியாயாதிபதிலார்ட்சான்ச லராக நியமிக்கப்பட்டான்.

James now openly attempted ஜேம்ஸ் என்பவன் இப்பொழுதுக to establish Popery and arbitra- த்தோலிக்கு வேதத்தையுந் தன்னுடை ry pover. Finding the parlia- யசுயா திகாரத்தையும் பிரசித்தமாய் நி ment an obstacle to his designs, லை நிறுத்த வெத்தனப்பட்டான். ஆயி

னும் பார்லிமெண்டார் தன்னுடைய க he dismissed it, and never call- ருத்துக்குத் தடைசெய்கிறார்களென்று ed another. He then promoted கண்டு அவர்களைக்கலைத்து விட்டு மறுப Papists to the highest offices in டியுமொரு சங்கத்தைக் கூட்டா திருந் the state ; sent an ambassador to

தான். அவன் துரைத்தனவ திகாரத்தின்

மேலான உத்தியோகங்களிலே கத்தோ Rome; filled the official situati.

லிக்கு மதஸ்தரையுயர்த்தி ஆக்ஸ்போர் ons in the universities of Oxford ட்கெம்பிறிட்சென்னும் சாஸ்திரசாலை and Cambridge with Roman Ca- களினுத்தியோகங்களுக்குக் கத்தோலி tholics; and seven of the bishops க்குமதஸ்தரையனுப்பும்படி உரோமா having remonstrated against ஷப்புமார்களி லே போெழும்பி அவ

புரிக்கு ஸ்தானாபதியைய னுப்பினான். பி these proceedings, he ordered னிப்படி செய்கிறது நியாயபங்கமென் them to be imprisoned in the றெடுத்துக்காட்டினவிடத்தில் அவர்க Tower, and prosecuted for sedi- ளைப்பிடித்துத்துருக்கத்திலடைக்கவுத் tion. His power, however, was

தரவு செய்து அவர்கள் பிரசைகளைக்கல

கஞ்செய்யக் கிளப்பி விட்டார்களென் not sufficient to prevent their be- று அவர்கள் பேரில் வழக்காடினான். வழ ing acquitted. The acclama- க்காடியும் அவர்களை விடுதலை செய்யாம tions caused by this event, were

ற்காவலிலிருத்தும்படி செய்ய அவனுக் so loud, that they reached the குச்சந்தியில்லாமற்போயிற்று. பிஷப் ears of the king, who asked what புமார்களை விடுதலை செய்ததைக்குறித்

துண்டாகிய சந்தோஷக்கூந்தல் இரா was the meaning of the noise. ஜனுக்குக் கேட்டு அதென்ன சந்தடி Some one said it was nothing but

யென் விசாரித்தான். அதற்கொருவ the soldiers shouting for the de- ள் அதொன் று மில்லை. பிஷப்புமார்களை

விடுதலை செய்ததைக்குறித்துப் போர் livery of the bishops. “ Call வீரர்கள் சந்தோஷங்கொண்டாடுகிறார் you that nothing?” the king ex- கெளென்றான். இராஜன் அவனை நோக்கி claimed in a rage ; “ but so much அவர்களுக்கது கெடுதலையாயிருக்கை

யென் the worse for them.''

யில் ஒன்றுமில்லை யெ சொல் Immedi

றையாவென்று கோபத்தோடு சொன்னா ately afterwards he dismissed ன். உடனே அதற்குட்பின்பு இரண்டு நி two of the Judges, whom he un- யாயாதிபதிகள் பிஷப்புமார்கள் மேல்த

று

derstood to have been favourable யவாயிருந்தார்களென்றறிந்து அவர்க to the bishops.

ளை உத்தியோகத்தைவிட்டுத் தள்ளிப் போட்டான்.

In these circumstances, Wil.

சங்கதி இப்படியிருக்கையில்பிறின் liam of Nassau, the son of Wil- ஸ்ஆப் ஆறஞ்சென்னும் வில்லியமென் liam, prince of Orange, and of பவனுக்கும்-க-சார்ல்ஸ் என்பவனுக்கு Mary, eldest daughter of Charles மூத்தகுமாரத்தியாகிய மேரியென்பவ

ரூக்குங் குமாரனாகியவில்லியம்ஆப்நா I., conceived the design of ac

சாவென்பவன் இங்கிலிஷ் இராஜகிரீ quiring the English crown. Be

த்தைச் சம்பாதிக்க வெண்ணங்கொ sides being thus closely allied to ண்டான். அவன் இராஜகுடும்பத்துக் the reigning family by blood, be கு நெருங்கிய சம்மந்தமுள்ள இரத் had married the princess Mary, ஜேட்ஸ் என்பவனுடையருமாரத்தியா

தக் கலப்பா யிருந்தது மாத்திரமல்ல James's daughter. He received

ய மேரியென்பவளை மணஞ்செய்து invitations from great numbers கொண்டிருந்தான். அவனை இராச்சி of the most considerable persons யத்திலுள்ள பெரிய மனிதரிலநேகர் கூ in the kingdom ; and everything

டி வழைத்து ஜேம்ஸ என்பவன் தன

க்கு வந்த மோசத்தை யறிவதற்கு மு was prepared for his landing in

ன்னமே இங்கிலாண்டி லிறங்கும்படிக் England before James was aware குச்சகல காரியங்களையும் ஆயத்தம்ப of his danger, who on learning ண்ணினார்கள். ஜேம்ஸ் இதைக்கேள்விப்

பட்டு முன்னாலே தான் உத்தியோகத்திலி it, attempted to make conces

ருந்து தள்ளி விட்ட அநேக மனிதாை sions by restoring many persons மறுபடியும் உத்தியோகத்திலுயர்த்தி ஒ to the places of which he had de- ப்புரவாக்க வெத்தனப்பட்டு முடியாமற் prived them; but it was now too போயிற்று. த சா அஅ-ம் வருஷம் கார்த் late. On the 5th of November,

திகை உருஉ வில்லியமென்பவன் பதினா

லாயிரமனிதருக்குத் தலைவனாகத்தோ 1688, William landed in Tor

ர்பேயென்னு மூரிலிறங்கினான். இறங்கி bay, at the head of 14,000 men.

. னசில நாளுக்குள்ளே மேற்றிசைமாகா In a few days the gentry of the ணங்களிலுள்ள மத்தியசாதிமனிதர்வீல்

லிய மென்பவனுடைய விருது கொடி western counties flocked to his

யைச்சேர்ந்தார்கள். இங்கிலாண்டுமு standard; and all England de- ழுமையும் பிறின்ஸ் ஆப் ஆறஞ்சு என்ப clared for the prince of Orange. வனே இராஜனென்று கட்டியங்கூறினா

ர்கள்.

James made no resistance; he ஜேம்ஸ் என்பவன் போராட்டம் only attempted to escape from

செய்யாமல் இராச்சியத்தை விட்டோ the kingdom, and left his palace டித்தப்பித்துக்கொள்ள வெத்தனட்ப in disguise. He was discovered ட்டுமாறுவேஷங்கொண்டு அரண்மனை at Feversham, and, after being

யை விட்டுப்பீவர்ஷாம் என்னுமிடத்தில்

வரும்போது அவனைக்கண் பிெடித்துத் grossly insulted, brought back

தடித்த வார்த்தைகளைக்கொண்டே to London, where, as if to show

இலண்டனுக்கு மறுபடியுங்கொண்டு the vanity of popular applause, வந்தார்கள். அங்கே மனிதருடைய வீ

the same multitude, who, a few ண்புகழ்ச்சியைக்காட்டினாப்போல் சில hours before, were employed in நேரத்துக்கு முன்னே ஜேம்ஸ் என்பவனு

டைய கட்சியாரை இமிசைப்படுத்த உ maltreating his adherents, now

ன்பட்ட அந்தக் கூட்டந்தானே இப் welcomed him with acclama- பொழுது அவனைச் சந்தோஷக்கூக்கு tions, and every mark of affec- ரலினாலேயுமிகுந்த பட்சத்தினாலேயும் tion. He was ordered by Wil- வாழ்த்திவரவழைத்தார்கள். அவனை வி liam to retire to Rochester; and

ல்லிய மென்பவன் போச் செஸ் தரிலொ

டுங்கியிருக்கவுத்தரவு பண்ணி அவ்விட was allowed without molesta- த்திலிருந்துயாதொரு பொல்லாங்கின் tion to embark for France. றிப்பிரஞ்சுதேசத்துக்குக் கப்பலேறிப்

போகவிடங்கொடுத்தான். On the 22d of January, 1689, சூசு அகூ-ம் வருஷம்தை உ உ உபா the parliament met; when a vote

ர்லிமெண்டார்கூடி ஜேம்ஸ் என்னுமன் was passed, that King James, க்கொலைக்கப் பிரயத்தனப் பட்டபடி

னன் பிரசைகளுடைய கட்டுப்பாட்டை by endeavouring to subvert the

யால் இராஜதசத்தையிழந்தான். அந் constitution, had abdicated the தத்தகத்து ஒழிந்திருக்கிறதென்றும்ஆ throne, which was thereby va- றஞ்சி னுடைய இராஜகுமாரர்களுங்கு

மாரத்திகளுஞ் சேர்ந் cant. It was then agreed that

து அரசாளக்கட

வர்களென்றும் அவர்களுக்குப் பிள்ளை the prince and princess of யில்லாதகாலத்தில் - உ- ஜேம்ஸ் என்பவ Orange should reign jointly, and

னுடைய குமாரத்தியும் தன்மற்கு the succession to the crown, in தேசத்தின் பிறின் 'ஸ்ஜார்ஜ் என்பவனு

டைய மனைவியுமாகிய பிறின் செஸ் அ the event of their having no is

னனியென்பவளும் அவளுடைய பிள்ளை sue, was settled on the Princess

களும் பட்டத்துக்கு வருகிறதென்றும் Anne, the daughter of James II., மேரியென்பவளுக்கு வெறும் பெயர்மா and wife of Prince George of த்திரமிருக்கிறதென்றும் அதிகாரமெல்

லாம் வில்லிய மென்பவனுக்கு மாத்திர Denmark, and her children.

ஞ் செல்லுமென்றுந் தீர்மானஞ் செய் Mary had barely the title; the

தார்கள். power being declared to belong exclusively to William. CHAPTER XVIII.

யஅ. அதிகாரம்.

கூ-வில்லியம். FROM 1689 TO 1702.

இர-தசு அக-ம் வருஷந்தொடங்கி

தஎா உ-ம் வருஷமட்டும். At the same time that parlia- அப்பொழுதுபார்லிமெண்டார் ment conferred the crown upon பிறின்ஸ் ஆப் ஆறஞ்சு என்பவனுக்கு இ the prince of Orange, they re

ராஜகிரீடத்தை ஸ்தாபித்துச்சுதந்திர

ப்பத்திரமொன்றை யேற்படுத்தினார்க quired his assent to a declara- ள். அதினால் இராஜகிரீடத்துக்குரிய

அ tion, called the Bill of Rights, திகாரங்களை யுங்குடிகளுடைய சுதந்தி

WILLIAM III. .

ற சு

டி

by which the power of the crown ரங்களை யுமுறுதிப்படுத்தினார்கள். பார் and the rights of the subject

லிமெண்டாருடைய சம்மதியில்லாமல்

வரியிறைபோடுவ தும்மற்ற அதிகாரக் were fixed. The levying of mo

தைச் செலுத்துவதும் நியாயபங்க ney and other acts of power, ன்று தீர்த்தார்கள். உத்தியோக நியமங் without the consent of parlia- களின் சுதந்திரத்தையும் இராஜனுக்கு ment were declared unlawful;

விண்ணப்பம்பண்ணிக் கொள்ளுகி and the freedom of election, the தந்திரத்தையும் மற்றச் சுதந்திரங்களை

யும்ஸ்திரப்படுத்தினார்கள். பெருந்தொ right of petitioning the soveகையுள்ள சாமீனும் அபராதங்க

ளு

ங் reign, with other privileges, கொடுமையும் வழங்காமையுமுள்ள த were asserted. It was provided ண்டனைகளுந் தேவையில்லை யென்றுத that excessive bail should not be

ள்ளினார்கள். பார்லிமெண்டு சங்கம் அடி

க் க் கூடவேண்டுமென்று தீர்மானம் required, excessive fines impos.

பண்ணினார்கள். ed, nor cruel and unusual pun ishments inflicted : and that parliament should be frequently assembled.

Soon afterwards the crown of ஸ்கோட்லாண்டுதேசத்துக்கிட Scotland was settled upon Wil- த்தைத் தேசஸ் தருடைய ஏகவாக்குச் liam by the general voice of the சம்ம தியினாலே வில்லியமென்பவனு nation. In the Highlands, how. குச்சூடத் தீர்மானித்தவுடனே ஜலாண்

டிலுள்ள குறு மன்னர்களில்கே

ர்வில்லி ever, several of the chieftains re

யமென்பவனுடைய ரைத் தனத்துக் fused to submit to William's

கமைகிறதில்லை யென்று ம த்தார்கள். government; among whom was

அவர்களுக்குள்ளே மகுடோனால்ட் ஆ

ப்கிளென் கோவென் Macdonald of Glencoe, Willi.

மாருவனிருந்

தான். வில்லியமென்பவன் ஒரு நாளைக் am proclaimed an indemnity to

குறித்து அந்த நாளிலே தனக்குமித்திர all who should take the oath of னென்று பிரமாணிக்கஞ்செய்கிறவர்க allegiance to him by a certain ளுக்கு ஆதரவும் அப்படிச்செய்யாமல் day; denouncing military execu- தவறிப்போகிறவர்களுக்கு மிலிட்டேரி

ஆக்கினையுங் கொடுக்கப்படுமென்று பிர tion against those who should

சித்தஞ் செய்வித்தான். மகுடோனால் fail to do so. Macdonald, inti

டென்பவன் இதைக்கேட்டுப்பயந்து கீ midated by this proclamation, ழ்ப்படியத் தீர்மானித்துக்குறித்த நாள் resolved to submit, and repaired முடியுமுன்னமே போர்ட்டு வில்லியமெ

ன் to Fort William before the expi

னுங்கோட்டைக்குப்போய் அங்கே

யிருந்தகவர்னரிடத்தில் கீழ்ப்படிகிறே ration of the period, where he

னென்று பிரமாணிக்கஞ் செய்கிறேனெ tendered the oath to the gover- ன்றான். அந்தக்கவர்னர் சீவில் நியாயா nor of that fortress. He declin- திபதியாயிராதபடியால் அதைவாங்க

மாட்டேனென் ed to administer it, not being a

மறுத்து விட்டான்.

அதற்குப்பின்புமகுடோனால்ட்இன்வே civil magistrate; and Macdonald போரியென்னுமிடத்திற்குடனே புறப்ப immediately set out for Invera- ட்டுப்போனான். போனவிடத்தில் பூமிப

நக

னு

ry; but, from the ground being னியினால் மூடிக்கொள்ள வேசரிவழிதெ covered with snow, and the

ரிந்து நடக்கக்கூடாமையாற் குறித்த roads almost impassable, he ar

நாளுக்கு ஒரு நாள் பிந்திப் போனான்.

அவ்விடத்திலிருந்தஷெரிப்பென்னும் rived one day after the prescribed அதிகாரஸ்தன் போர்ட்டு வில்லியத்தில் time had elapsed. The sheriff, மகுடோனால்டுக்குப் பிசகு நேரிட்ட in consideration of Macdonald's தைச் சிந்தித்துப்பிரமாணிக்கத்தையே disappointment at Fort William, ற்றுக்கொண்டான். மகுடோனால்டும் administered the oath, and Mac - இனிப்பயமில்லையென்று பூரண நம்பிக்

கையுடனே வீட்டுக்குப்போய்விட்டான். donald returned home in full assurance of safety.

The king, however, in igno. இராஜனோ மகுடோனால்ட்கீழ்ப் rance of Macdonald's submissi- படிந்து போனதையறியாமல் அவனையு on, issued a warrant for military ம் அவன் குடும்பத்தையும் அவனைச்சேர் execution against him and his ந்தவர்களையுஞ் சங்காரஞ்செய்யக்கட் family and dependants. This டளையொன்று பிறப்பித்து அந்தக்கட்

டளையில் இராஜனுடைய சொந்தக்கை order, signed with the king's யெழுத்துவைத்து ஸ்கோட்லாண்டுக்கு own hand, was transmitted to அனுப்பிக் கிளென்கோவென்னும் பள் Scotland; and injunctions were

பத்தாக்கிலுள்ள குடிகளை யெல்லாஞ்ச given to the commander of the லிருக்குந்தானைகளுடைய சேனாதிபதி

ங்காரம்பண்ணும்படிக்கு அத்தேசத்தி troops in that kingdom to put க்குக்கட்டளையிட்டான். அப்படியே the whole inhabitants of the val- நல்லொழுக்கமுள்ள தேசத்திலே ஒருகி ley of Glencoe to the sword. A றிஸ்தவனால் நடக்கவறியாத நடுக்கமு scene of horror ensued, which is

ள்ள செய்கைகள் நடந்தன. கிளென்லி

யனென் னுங்கேப்டன் கேமலென்பவன் hardly credible in a Christian போர்வீரருடைய துக்குடியொன்றை and civilized country. Captain யிட்டுக் கொண்டு கிளென் கோவுக்குச் Campbell, of Glenlyon, marched சென்று மகுடோனால்டு கூடபதினைந் into Glencoe with a party of sol- துநாள் வரைக்குஞ் சிநேகவாஞ்சையா

மருவியிருந்தார்கள். மகுடோனால்டு diers; and, after spending fifteen

ம் அவர்களை அன்புருகவரவணைத்துப days in apparent cordiality with காரஞ்செய்துவந்தான். இப்படியிருக் Macdonald, by whom they were காந்தச்சண்டாளத் துரோகிகளாகிய hospitably received, this party துக்குடிசடிதியில் தங்களை அரவணைத்த

மகு

டோனால்டு மேலும் அவனுடைய of ruffians suddenly attacked

பொல்லாங்கு செய்யா தமனிதர் மேலு their host and his unoffending ஞ்சடுதியில்விழுந்து தாக்கிக்கொன்றார் people, and put them to death,- கள். முழங்காலிலிருந்து தங்கள் மேலிர killing even children who clung க்கம் வைக்கச் சொல்லி மன்றாடினபிள்

ளைகளைக் கொன்றார்கள். மகுடோனால் about their knees imploring

டை அவனுடைய பெண்சாதி அவனை mercy. Macdonald himself was ப்பிடித்துக்கொண்டிருக்கையில் சுட் shot in the arms of his wife, who டுக்கொன்றார்கள். அவளும் புத்திசிதறி

« ПредыдущаяПродолжить »