Изображения страниц
PDF
EPUB

died next day in a state of dis- மறுநாளிலிறந்து போனாள். வீடுகளெல் traction. All the houses were லாவற்றையுங் கொளுத்தி ஆஸ்திபாஸ் burnt; the cattle and effects திகளையும் ஆடுமாடுகளையுங் கொள்ளை were carried off; and many' wo- கொண்டுபோனார்கள். மழைகாலத்துக் men and children, left naked and குளிர்பனியிலே நிருவாணமாகவுரிந்து destitute amidst the inclemency நிராதரவாகவிடப்பட்ட அநேகஸ்திரி of winter, perished from cold களும் பிள்ளைகளுங்குளிரினாலும் பசியினா and hunger. .

லு மடிந்து போனார்கள். This shocking transaction ex- மன நடுக்கமுள்ள இந்தக்காரியம் cited general horror and indigna- யாவருக்கும்பயங்கரத்தையுங் கோபத் tion. . The king dismissed his தையுமுண் பெண்ணிற்று. இராஜனஸ் Scotish minister, Stair, but as

கோட்டிஷ்மந்திரியாகிய ஸ்தெயிரென்

பவனைத் தள்ளிவிட்டுத் தன் அதிகாரத் no punishment was inficted on

தைஇ

வளவு அவமானமாக நடப்பித்த those who had made such an in

துஷ் டரைத்தண்டியாமல் விட்டான் .ஐ famous use of his authority, the லாண்டுதெசஸ்தர் நிருபன்மேலும் அவ

னுடைய துரைத்தனத்தின் மேலும் அட Highlanders were filled with the

ங்காத பெரும்பகைகொண்டார்கள். most implacable hatred to the king's person and government. In Ireland, however, the ma

ஆயினும் அயர்லாண்டுதேசத்தில் jority of the people, being Pa- சற்றேறக்குறைய முற்றிலுங் கத்தோலி pists, still adhered to James, க்குமதஸ்தராயிருந்தபடியால் இன்ன who, having obtained some as

மும் அவர்கள் ஜேம்ஸ் என்னு மன்னனை sistance from the king of France, ன்பிரஞ்சுதேசத்து இராஜனிடத்திற்சி

ச்சேர்ந்திருந்தார்கள். ஜேம்ஸ் என்பவ resolved to maintain his preten- ல உதவிகளைப்பெற்றுக்கொண்டு தன் sions. He landed in Ireland at னுடையசு தந்திர வழக்கைக்கெலிக்கத் the head of a small force, and

தீர்மானம்பண்ணிச் சிறிய படைக்குத்த was soon joined by immense வைமையாகப்புறப்பட்டு அயர்லாண்டி

ல்வந்திறங்கினவுடனே கீழ்ப்பட்டசா numbers of the lower classes.

திகளிலநேககும்புகளவனைச்சேர்ந்தார் The Protestants assembled in கள் .புரோதெஸ்தாந்து மதஸ்தர்யாவ the neighbourhood of London. ருந்திரண்டு இலண்டண்டெரிக்குச்ச

மீபத்தில் கூடிஜேம்ஸ் என்பவனுடைய derry, and maintained that place

சேனை வரக்கூடாதென்று அந்த இடத் against James's troops with de

தைமறித்துக்கொண்டுபலத்தபோரா termined resolution. When re- ட்டஞ்செய்தார்கள். அப்பொழுதுகரு duced to extremities by famine, ப்புக்காலமாகையால் அவர்கள்

மிகவுஞ் they were relieved by a supply சிறுமையிலழுந்தியிருந்தபோது அவர்

களுக்கு இங்கிலாண்டிலிருந்து வந்தர of provisions from England; on ஸ்துக்களைப்பார்த்து ஜேம்ஸ் என்பவன் which James was obliged to முற்றிக்கைப்போடவுடன் பட்டான். raise the siege.

.

In 1689, William sent a large

- சூகா அக-ம் வருஷம் வில்லிய body of troops to the assistance மென்பவன் புரோதெஸ்தாந்து மதஸ் of the Protestants ; and the fol- தருக்கு தவியாகத் திரண்ட படைகளை lowing year he arrived in person. யனுப்பிமறுவருஷந்தானேருசுவில்புற On the 1st of July, 1690, he at- ப்பட்டுப்போனான். தசுகல-ம் வருஷம்

ஆடிங்க. அவன் டண்டால்க்கென்னு tacked James's army on the மீ இடத்திற்கருகேபைனியென்

னும் ஆற் banks of the river Boyle, near றங்கரையில் ஜேம்ஸ் என்பவனுடைய Dundalk, and gained a complete சேனைகள் மேல் விழுந்து பொருதிமுற் victory. James fled to Dublin, றிலும் வெற்றியடைந்தான். ஜேம்ஸ்

ன்பவன் தன் கட்சியார் தங்களைக் காப் and embarked for France, leav- பாற்றிக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களை ing his followers to shift for விட்டு டுபுளியென்னும் ஊருக்கோடிப் themselves. They still resolved போய் அங்கிருந்து கப்பலேறி பிரஞ்சு to hold out ; and made so brave தேசத்துக்குப்போய்விட்டான். அந்

தக்கட்சியார் பிடித்தபிடியை நிறைவே a stand in defence of Limerick, ற்றத்தீர்மானம் பண்ணி லிமெரிக்கென் that they were allowed to sur- னும்பட்டணத்தைவிடுகிறதில்லை யென் render on honourable terms. றுயுத்தம்பண்ணி யெதிர்த்து நின்

டைசியாய் அவர்கள் கனம் பொருந்தி About 14,000 of them entered

யஉடம்படிக்கையின்மேல் பட்டணத் into the service of France, and தை ஒப்புவிக்கவுடன்பட்டார்கள். அ were formed into a corps, which வர்களில் பதினாலாயிரம் பேர் பிரஞ்சுதே distinguished itself for a hundred சத்திற்சேவகமெழுதிக்கொண்டு ஒரு

சேனையாக வெழும்பி நூறு வருஷத்திற் years afterwards, under the name of the Irish Brigade. In 1692, ம்பெயரையடைந்து கொண்டார்கள்.

குப்பின்பு அயரிஷ் பிறிகெட்டென்னு the French king made another தசுகூஉ -மீவருஷம்பிரஞ்சுதேசத்திரா attempt to restore James, by an ஜன் இங்கிலாண்டு தேசத்தில் உத்தண் invasion of England, but the fleet

டப் பிரவேசம்பண்ணி ஜேம்ஸ் மன்ன

னை நிலை நிறுத்த மறுபடியுமெத்தனப் prepared for this purpose was பட்டுமரக்கலப்படைகளை முஸ்திதுசெ completely defeated by the Eng- ய்தான். அந்த நாவாய்களை யெல்லாம் lish and Dutch fleets, at the me

லாவோக்கென்னும் இடத்தில் நடந்த morable battle of La Hogue.

பிரபலம்பொருந்திய அமராட்டத்தில் இங்கிலிஷ்டச்சு கப்பல் கூட்டங்கள் மு ற்றிலுந் தோர்க்கடித்துத் துரத்திவிட்

டன.

The war with France conti- இர-தசுகஎ-ம் வருஷம்வரைக்கு nued till the year 1697, when it eபிரஞ்சுதேசத்தோடுசெய்துவந்த அ was put an end to by the peace மராட்டம் றைசு விக்கென்னுமிடத்தி of Ryswick. The expenses of ல் நடந்த சமாதானத்தினால் முடிவா this war could not be provided செலவுகளை வரியினால் தீர்க்காமல் பார்

யிற்று. இந்தச்சண்டைக்குண்டாகிய by the taxes; and parliament au- லிமெண்டார்பணங்கடன்வாங்கித்தீர் thorised money to be borrowed : க்கும்படி கட்டளை யிட்டார்கள்.

thus laying the foundation of the வே பெருமை பொருந்தியபிறித்தணித் National Debt of Great Britain. தேசத்தில் பொதுக்கடன்வாங்குதற்கு

அஸ்திபாரமாயிற்று.

Towards the end of William's

வில்லியமென்பவனுடைய இராச் reign

settlement of the suc- சியபாரத்தினிறுதி காலத்திலே இராஜ cession again became necessary.

கிரீடத்திற்குச் சுதந்திரவாளி யொருவ :

னை நியமிக்கவேண்டிய அவசரம்நேரிட் As he had no children, the heirs

டது. வில்லியமென்பவனுடையபட்டா to the crown, under the settle- பிஷேகத்தில் அவனுக்குப்புத்திர சந் ment made at his accession, தானமில்லாதிருந்தால் தெனமற்குதே were the Princess Anne of Den- சத்து அன்னியென்னும் இராஜகுமார mark, and her only son, the duke த்தியும் க்ேகாப்கிளவ்செஸ்தர் என்னும்

அவளுடைய ஒரேகுமாரனும் இராஜகி of Gloucester; but this young ரீடத்துக்குச் சுதந்திரவாளிகளென்று prince having died, it became தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் requisite to provide against a அந்தஇராஜகுமாரனிறந்து போனபடி Vacancy of the throne. The யால்மறுபடியும் இராஜதகத்துக்குச்சு

தந்திரவாளியைத் தேடவேண்டிய தா next person of the ancient royal விற்று. எலக்டர் ஆப் ஆனோவர் என்பவ blood, who was not disabled by னை விவாகம் பண்ணிக்கொண்டு பின்பு professing the Romish religion, போயேமியாத் தேசத்துக்கு இராக்கி

னியான எலக்டரெஸ்பேலெஸ்தீன் என் was the Princess Sophia, the

பவளுக்குக் குமாரத்தியும் க.ஜேம்ஸ் எ grand-daughter of James I.,

ன்பவனுக்குப்பேத்தியும் பூர்வத்து இரா ( being daughter of the Electress ஜவங்கிஷத்திற்பிறந்தவளும் உரோமா Palatine, afterwards

queen
of ன்க

காலிக்கு வேதத்தை யனு சரிக் Bohemia) who had married the காதவளுமாகிய சோப்பியாவென்னும்

இராஜகுமாரத்தி இரண்டாவதுசுதந் elector of Hanover. An act was திரக்காரியாயிருந்தமையால் இர - தஎ therefore passed in 1701, called -க-ம் வருஷத்தில்சுதந்திரசட்டமென் the Act of Settlement, whereby, றொரு சட்டத்தையேற்படுத்தி அதிலே on the death of William and

வில்லியமென்பவனும் அன்னியென்பவ

ளும் பிள்ளையில்லாமலிறந்த காலத்தில் Aune without issue, the crown புரோதெஸ்தாந்துமதஸ்தியாகிய எல was settled on the Electress So- க்டரெஸ்சோப்பியாவென்பவளுக்கும் phia and her descendants, being அவளுடையசந்ததிக்கும் இராஜகிரீட Protestants. .

சல்லுமென்று தீர்மானித்தார்கள்.

William died in consequence

வில்லியமென்பவன்பதிமூன்றுவ of a fall from his horse, on the ருஷம் அரசாண்டு தளாஉ-ம்வருஷம் 8thof March, 1702, having reign- பங்குனி அஉ குதிரையிலிருந்து விழு ed thirteen years, and was suc- ந்து மரித்தான். அவனுக்குப்பின்பு அ ceeded by Anne.

ன்னியென்பவள் அரசுக்கு வந்தாள்.

ANNE.

CHAPTER XIX.

யக. அதிகாரம்.

அன்னி .

இர-தவா உ-ம் வருஷந்தொடங்கி FROM 1702 TO 1714.

த எாயச-ம்வருஷம் வரைக்கும். The first important measure அன்னியென்னும் இராக்கினியிலு of Queen Anne's government டைய இராச்சியபாரத்தில் முந்தி நடந் was a declaration of war against தமுக்கியமான காரியம் பிரஞ்சுதேசத் France. The reasons assigned தின்மேற்சண்டைக்காரம்பித்தது தான் for this step were, the necessity இந்தச் சண்டைக்குக்காரணமென்ன

வென்றால் இரோப்பு கண்டத்தின் சமா of restraining the power of

தான சவுக்கியத்தைக்கெடுக்கத் தலைப் France, which was becoming பட்டி ருக்கிற பிரஞ்சு தேசத்தின்பலத் dangerous to the safety of Eu- தையொடுக்கவேண்டிய அவசரத்தின் rope, together with several al. லும்-ச-லுயிஸ் என்னு மாசன் செய்து

வருகிற அநேக உத்தண்டமானக லகத் leged aggressions on the part of

தோடுகூட இராஜதகத்துக்குப்பொய் Louis XIV., and his having ac- யான சுதந்திரனுடைய தொப்புகளை ஒ knowledged the title of the Pre- ப்புக்கொண்டபடியினாலுஞ் சண்டைக்

கிடமாயிற்று. அன்னியென்னும் இராக் tender, by which name the adhe

கினியுடைய அமைச்சர்கள் அந்தப்பொ rents of Queen Anne designated ய்யான சுதந்திரன் உ-ஜேம்ஸ் என்னும் the son of James II. A war ராஜனுடைய குமாரன் தானென்றவ founded on such reasons, natu- ரூக்குப்போதித்தார்கள். இப்படிப்ப rally met with keen opposition; ண்டையியல்பாகவே கொடிய பகைக்

ட்ட காரணத்தின் மேலெழும்புகிற ச but it was resolved on, in a great டமாயிருப்பதால் டூக்காப்மாரல் பொ degree, through the influence of ரோவென்பவனெழும்பித் தூண்டினப the duke of Marlborough. The டியேசண்டைக்குப்பலமான தீர்மான Dutch and Germans declared முண்டாயிற்று. அந்தச் சமயத்திலே

டச்சு சாதியாரும் ஜெர்மான் சாதியா war against France at the same ரும்பிரஞ்சு தேசத்தின் மேல் சண்டைக் time.

குப்புறப்படப் பறைசாற்றினார்கள்.

The duke of Marlborough டூக்காப்மாரல்பொரோவென்பவ was first appointed general of ன்தொடக்கத்தில் இங்கிலிஷ்படைகளு the English forces, and after. க்குத் தளக்கர்த்தனாக நியமிக்கப்பட்டு

ப்பின்பு உதவிச்சேனைகளுக்குச்சேனாதிப wards commander-in-chief of

தியாகவேற்பட்டான். இர.தஎா உ-ம் the allied army. In 1702, a வருஷத்தில் யுத்தம் ஆரம்பித்தது. அந் contest began, which was carried தயுத்தம்பிளாந்தர்ஸ் ஜெர்மானியென் on in Flanders and Germany for

னுந்தேசங்களிற்பத்து வருஷகாலம்த

டந்து வந்தது. அந்தயுத்தத்தில் மாரல் ten years, and in which Marlbo

பாரோவென்பவன் தன்னுடைய சே rough raised his military fame to வகத்தின் வீரபராக்கிரமசவுரியத்தை the highest pitch.

ப்புகழ்ச்சியுடனேகாட்டினான் .

ராஜ

In

The first great blow given to

இர-த எாசம்வருஷத்தில் பிளெ the French monarch was at the

னியம் என்னும் ஊரிலே மாரல் பொரோ celebrated battle of Blenheim, in வென்பவனும் யூகனியென்னும் 1704, between the French under குமாரனுந் தலைமையாக நடத்தின Marshal Tallard, and the allies,

ணைப்படைகளுக்கும் மார்ஷால் தாலா

ர்ட் என்பவன் முதன்மையாக நின்று ந under Marlborough and Prince

டத்தினபிரஞ்சு தானைகளுக்கும் நடந் Eugene. The French met with தபிரபலம்பொருந்திய அமராட்டத்தி a terrible defeat : and a country லே முந்திப்பிரஞ்சு தேசத்து மன்னனைப் of 100 leagues in extent fell in. பலமாகவுரங் கொண்டு தாக்கவே பிர to the hands of the conquerors. ட்டுச் சிதறியோடினார்கள். அந்தத்தே

ஞ்சுபடைகள் தோர்த்துத் திக்குமுக்க In 1706, Marlborough defeated சத்தில் நூறுகாத தூரம்வரைக்கும் வி Marshal Villeroy, at Ramillies; ஜயவீரர்கள் தங்கள் கைவசப்படுத்திக் and the whole country of Bra

கொண்டார்கள் . சூ எாசா -ம் வருஷத்தி

லே மாரல்பொரோவென்பவன்றாமிலிஸ் bant fell into his power.

என்னு மூரிலே மார்ஷால் வில்லெறாய்எ 1708, the victory of Oudenarde

ன்பவனை அவஜெயப்படுத்தி பிறாபாந் threw almost the whole of Flau

தென்னு மூர் முழுமையுந்தன் வசப்படு ders into the hands of the allies. த்திக்கொண்டான். த என அ-ம் வருஷ

ம் ஊதினார்தேயென்னு மூரிலே கிடை The following year was remark

த்த ஜெயத்தினால் சற்றேறக்குறையபி able for the bloody battle of Mal

ளாந்தர்ஸ் என்னுந்தேசமுழுமையும்து plaquet, and the surrender of

ணைப்ப டகள் கைவசமாயிற்று. the town of Mons. Marlbo- வருஷத்திலேமால்பிளேகுவித்தில் இரத்

தப்பிரவாகமானபலத்தயுத்தம் நடந் rough's last campaign, in 1711,

து அதனால் மோன்ஸ் என்னும்பட்டண opened a passage into the heart த்தையொப்புக் கொடுத்தார்கள். தஎ of France; and in another season,

ளயக-ம் வருஷத்தில் மாரல் பொரோ had the war been prosecuted in

வென்பவன் பண்ணின கடைசியுத்தமா the same

னதுபிரஞ்சு தேசத்துக்குள்ளேயுத்தண் manner, the

allies

டப்பிரவேசம் பண்ணுகிறதற்கு வழிதிற might have been masters of Pa- ந்து மற்றொருவருஷத்திலே யுதவிப்ப ris.

டைகள் பரிசுபட்டண த்தைட்பிடித்து கொள்ளும்படிக்கு அம்மருவாதியே யுத்தம் நடந்தது.

மறு

But while Marlborough was ஆயினும் மாரல்பொரோவென் pursuing a career of victory a: பவன் வெளித்தேசத்தில் ஜெயத்தைத் broad, his fortunes underwent தேடிக்கொண்டுதிரிகையில் அவனுடை an entire change at home. For யயோககால மவனுடைய சுயதேசத்தி some time, the people of Eng. லே முற்றிலு மாறிப்போயிற்று. இங்கி land were elated with success,

லாண்டிலுள்ள குடிகள் சிலகாலம் விஜ

யத்தை விரும்பி அதையே தொடர்ந்து and eager for conquest; but the

வந்ததால் சண்டையினால் நேரிடுகிறப burdens of the war began to press ளுவானவருத்தம் குடிகளை நெருக்கத் upon them: the British arms were தொடங்கிற்று. பிறிட்டிஷ்பலமுமற்ற

« ПредыдущаяПродолжить »