Изображения страниц
PDF
EPUB

less fortunate in other quarters ; பக்கங்களில் குறைந்துபோனதால் உ and they wished for the end of a றுதியான ஒரு நன்மையுமுண்டாக்கா war from which no solid good ண்டார்கள். அதனால் மாரல்பொரோ

தயுத்தத்தை முடிவு செய்யமனங்கொ could be expected. Hence the வென்பவன்மேல் குடிகளுக்கிருந்த இ popularity of Marlborough gra- ஷ்டம்வரவரக்குறைந்து போயிற்று. dually decayed.

2

It was in this reign that the

இந்த இராஜாங்கத்திலே தான்வி disputes between the two great க்ஸ்-தோரிஸ் என்னுமிரண்டு பிரபலம் parties known by the names of பொருந்திய கட்சியாரெழும்பித்துரை Whigs and Tories began to have த்தன சம்மந்தத்தில் எந்நேரமும் து a constant influence on the mea- ழைந்து கொண்டு விவாதத்திலாரம்பி sures of government; though த்தார்கள். அவர்களும் அவர்களுடை the parties and their names had

bad யநாமங்களும் அநேககாலம் வழங்கிவ existed for a considerable time. ந்து இந்த விருகட்சியாருந்துவக்கத்தி These names were, at first, cant லே இந்த நாமத்தை ஒருவருக்கொரு terms of contempt bestowed up- வர்இழிவாகச்சொல்லிக்கொண்டதால் on each other by the parties உ-ஜேமஸ் என்பவனுடைய துரைத்த which divided the kingdom in னத்தில் இராச்சியம் இரண்டாகப்பிரிர் the reign of Charles II., but they தது. ஆயினும் அவர்கள் வரவரத்தங்க gradually lost their offensive sig- ளுக்கிழிவான நாமமென்கிற அர்த்தத்தி nifications. The name of Tory லே யதை வழங்காமல் விட்டு விட்டார் came to be applied (by them- கள். தோரியென்கிற நாமம் இராஜகிரி selves as well as others) to those டத்தின் அதிகாரததையும்தேசஸ் தரு who especially desired to sup- டைய திருச்சபையின் ஸ்தாபிதத்தை port the powers of the crown, யும் விருத்தி செய்யக் கோருகிறவர்களு and the establishment of the na- க்குவிசேஷமாயிடப்பட்டிருந்தது. வி tional church: while the name க்கென் கிற நாமம் துரைத்தனத்திலே யு of Whig was given to those who திருச்சபையிலேயுந் தங்களுடையசு called for the extension of popu- தந்திரத்தை விருத்திசெய்ய விரும்புசி lar freedom both in the state and றவர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருந்த in the church. The Whigs ac- து.விக்ஸ்மார்கள் குடிகளுடையசரியா cuse the Tories of wishing to ex- னசு தந்திரங்களைக் கெடுத்து இராஜகிர் alt the power of the crown at the டத்தின் அதிகாரத்தையுயர்த்தக்கோரு expense of the just rights and கிறவர்களென்று தோரிஸ்மார்கள்மேல் privileges of the people; while குற்றஞ் சாற்றுவார்கள், தோரிஸ்மா the Tories afirm that the prin- ர்கள் விகஸ்மார்களுடைய கோட்பாடு ciples of the Whigs are incon. நிலையான துரைத்தனத்தையும் துரைத் sistent with the preservation of தனத்தின் வேதநியமத்தையுங் காப்ப

the established government and தற்குப் பொருந்தா திருக்கிறதென்று religion of the state.

ஸ்திரப்படுத்துவார்கள்.

Queen Anne began her reign இராக்கினியாகிய அன்னியென்ப with a Whig ministry, and the வள் விக்மந்திரியை யேற்படுத்திக்கொ duke of Marlborough attached ண்டு துரைத்தனஞ் செய்யத்தொடங் himself to that party. As the கினபடியால் டூக்காப் மாரல் பொரோ war became disagreeable to the வென்பவனும் அந்தக் கட்சியைச் சேர் nation, the party who had caused த்திருந்தான். அமராட்டங்குடிகளுக்

குமன வருத்தத்தைக் கொடுத்து சண் it became more and more unpo

டைச்குக்காரணமாயிருந்தவர்கள் வர pular, and the 'Tories began to வரவெறுக்கப்பட்டபடியால் தோரிஸ் prevail throughout the kingdom. மார்களெழும்பி இராச்சிய முழுமையு The duke of Marlborough was

ம் வசப்படுத்தத் தொடங்கினார்கள். டூக்

காப்மாரல் பொரோவென்பவன் தன் accused of availing himself of the

உத்தியோகத்தினாலே யிரக opportunities afforded by his si- சியத்தில் திரண்டசெல்வங்களைக்குவிக் tuation of amassing an enormous கச்சமயத் தேடிக்கொண்டிருந்தா private fortune ; and the duchess, ன்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டான். இரா who had long been the queen's

ணிக்கு வெகுசாலமாய்ப்பிரியமுள்ள a

தேகிதியாக்யடச்சஸ் என்பவள் அவளு chief favourite, disgusted her by டைய மம்மதைகொண்டகுணத்தைக் her haughty temper.

குறித்து வெறுப்புற்றிருந்தாள்.

னுடைய

Under these circumstances சூ எளயக-ம் வருஷம் டூக்கென்பவன் the duke returned from Flan- இந்தச்சங்கதியினாலே பிளாந்தர்ஸ்எ

ன்னுந்தேசத்திலிருந்து வந்தவுடனே ders, in 1711. He had no soon

பாளயத்துக்கு அப்பங்களைச்சவு தரித் er arrived than he was accused துக்கொடுக்க ஒப்பந்தம்பண்ணின ஒரு of having taken a large bribe யூதனிடத்தில் விஸ்தாரமான லஞ்சங் from a Jew, who had contracted

களை வாங்கிக்கொண்டானென் றவன்

மேல் குற்றத்தைச் சுமத்தின தால் இரா to supply the army with bread,

ணியும் அவனுடைய அலுவல்களை விட்டு and was dismissed by the queen அவனைத் தள்ளிப்போட்டாள். இராணி from all his employments. She இதற்குச் சில நாளுக்கு முன் னே மற்றவி had, a short time before, dismiss- க்மந்திரிகளை யெல்லாந் தள்ளிப்போட் ed all her other Whig ministers, தாப்பை யடைந்த ஆர்லியென்பவன்

டு எரலாப் ஆக்ஸ்போர்ட் என்னுங்கி and bestowed her confidence on மேலும் செயிந்துஜான்லார்ட்போலிங் Harley, who was made earl of புறோக் கென்பவன் மேலும் நம்பிக்கை Oxford, and St. John, Lord Bo- வைத்தாள். lingbroke.

The new ministry resolved to

புதுமந்திரி சமாதானத்தை நிலை bring about a peace ; and, after நிறுத்தத்தீர்மானம்பண்ணி அதன்மேல

long negotiations, the famous நேக காரியங்கள் நடந்தபின்பு தளா treaty of Utrecht was concluded யங -ம் வருஷத்தில் மகாபிரபலம்பொரு in 1713.

ந்திய யூத்தராக்ட் எ என்

னுஞ் சமாதான உடம்படிக்கையை ஸ்தாபித்தார்கள்.

The union between England இந்தத்துரைத்தனத்திலே தான் உ and Scotland took place in this

ங்கிலாண்டு தேசமும் ஸ்கோட்லாண்டு reign. Since the accession of

தேசமும் ஒருப்பட்டுப்போயிற்று. க. James I., these nations had been ஜேட்ஸ் என்பவன் சிம்மாசனத்திலேறி under one sovereign, but remain- னகாலமுதலாய் இந்தத்தேசஸ்தர்கள் ed separate and independant of ஒரே துரந்தரனுக்கு அடங்கியிருந்தும்

ற்ற விஷயங்களிலே யெல்லாம் ஒருவரு each other, in all other respects. கொருவர் பிரிந்து சம்மந்தப்படாம By the treaty of Union, which லிருந்தார்கள். த எா எ-ம் வருஷத்திலு was concluded in 1707, England ண்டாகிய சேர்க்கைச் சட்டத்தின்படி and Scotland were formed into

யே இங்கிலாண்டும் ஸ்சோட்லாண்டும்

பெரிய பிறித்தணி இராச்சியத்தோடுசே the United Kingdom of Great

ர்ந்து ஒாேபார்லிமெண்டுக்கமைந்திரு Britain, with one parliament; ந்தார்கள். ஆயினும் ஸ்கோட்லாண்டு but Scotland retained her own தேசத்தார் தங்கள் தேசத்து நியாயச்ச laws, and her own form of ட்டங்களையும் வேத விஷய நியமங்களை

யுங்கொலையாமல்வைத்துக்கொண்டா church government. This trea

கள், ஸ்கோட்லாண்டு தேசத்துக்குடி ty met with violent opposition, கள் இந்தச்சமாதானசட்டத் தின்மேல் and continued for a time very கொடியடகைமுற்றிச் சிலகாலம் அதை unpopular among the people of யெண்ணாமலிருந்தார்கள். ஆயினும் அ Scotland; but their eyes have

து முதற்கொண்டு அதனால் அவர்கள்

தங்களுக்குண்டாகிய பெரிதும் நிலை long since been opened to its பெற்ற து மாகிய பிரயோசனங்களைப் great and permanent benefits. பார்க்கத்தங்கள் கண்களைத் திறந்தார்

கள

The remainder of Queen இராணியாகிய அன்னியி னுடைய Anne's reign was spent in dis- துரைத்தனத்தின் மற்றக்காலமெல்லா putes between the Whig and eவிக் -தோரியென்னுங் கட்சிக்காரா Tory parties upon subjects ழும்பி இப்பொழுது முக்கிய காரியமெ which have now lost their im- ன்று தோன்றாத சங்கதியைக்குறித்துப்

பண்ணிக்கொண்டு வந்த விவாதங்களிற் portance. The violence of these

செலவழிந்தது. அப்படியிருந்தும் இ disputes, however, embittered

ந்தக் கொடிய தர்க்கங்கள் அரசிக்குயி the queen's life, and appears to ர் வெறுப்பைக் கொடுத்து அவளுடை have shortened her days. She

ய சீவகாலத்தைக் குறுகச்செய்தபடி died on the 30th of July, 1714, நயவ நாற்பத்தொன்பதாம் வயதி

யால் அவள் - சூ எள ய ச-ம் வருஷம் ஆடி in the forty-ninth year of her age, ல்பதிமூன் றுவருஷம் அரசாண்டிறந் and thirteenth of her reign.

தாள்,

Queen Anne was not remark

அரசியாகிய அன்னியென்பவள் able for capacity or firmness; புத்திக்கோசரத்திலேயுமனவு றுதியிலே but her disposition was amiable, யும் பிரபலமுள்ளவளல்ல. ஆயினும்அ and her conduct exemplary in வள் சற்குணமுள்ளவளுஞ்சகலசம்மந் all the relations of private life. தங்களிலே குற்றம் நீங்கினவளுமாயிரு

ந்து ஸ்டூவார்டென்னுங் குடும்பத்தில் She was the last sovereign of the கடைசி இராக்கினியுமாயிருந்தாள். house of Stuart.

CHAPTER XX.

உய. அதிகாரம்.

CEORCE 1.

க-ஜார்ஜ்

இர.த எாயச-மீவருஷந்தொடங்கி FROM 1714 TO 1727.

தஎா உஎ-ம் வருஷம் வரைக்கும். George, elector of Hanover,

எலக்டர் ஆப் பர்ன்ஸ்விக்கென்பவ son of the electer of Brunswick

னுக்கும் எலக்டர்ஸ் சோபியாவென்ப and the Electress Sophia, now வளுக்கும் பிறந்தகுமாரனாகிய ஆனோவ succeeded in virtue of the Act ர்என்னும் ஜார்ஜ் என்பவன் ஸ்தாபித்த of Settlement. He was fifty

சட்டத்தின்படியே அரசுக்கு வந்தான்.

அவனுக்குப் பட்டாபிஷேகமானபோ four years of age when he came

து அவன் ஐம்பத்து நாலுவயதுள்ளவ to the throne.

னாயிருந்தான்.

The king immediately be- நிருபன் தகத்திலேறினவுடனேவி stowed his whole favour on the க்கட்சியார்மேல் தன் தயவையெல்லா Whig party. The ministers of ம்வைத்து இறந்துபோன இராணியினு the late queen were dismissed,

டைய அமைச்சர்களைத் தள்ளி ஆஸ்தா

னவுத்தியோகங்களை யெல்லாம் விக்கட் and all the situations under go- சியாருக்குக் கொடுத்து விட்டான். vernment filled by Whigs.

When parliament met, the பார்லிமெண்டு சங்கங்கூடின போ earl of Oxford was impeach- து எரலாப் ஆக்ஸ்போர்டென்பவன்மு ed upon various charges, relat- க்கியமாய் யு திரித்தென் னுஞ் சட்டத் ing chiefly to the treaty of தை முடித்தவனென்றும் இன்னம்பல

குற்றங்களைச்சுமத்திக்கைதியாக்கித்து Utrecht. He was imprisoned in

ருக்கத்திலடைத்தார்கள். க்ேகாப் ஒர் the Tower; and the duke of Or- மோந்தும் லார்ட்போலிங் புரோக்கும் mond and Lord Bolingbroke hav- ஊரை விட்டோடிப்போகவே அவர்க ing left the kingdom, their ளுடைய நாமங்களைப்பீர்களுடையடா

ப்பிலே கிறுக்கி யவர்களுடைய ஆஸ்தி were erased; from the

பாஸ்திகளை நிருபனுக்கொப்புக் கொடு peerage, and their estates forfeit - த்து விட்டார்கள் . லார்ட் ஆக்ஸ்போர் ed to the crown.

After re- டென்பவன் இரண்டு வருஷங் காவலிலி

names

maining in prison for two years, ருந்தபின்பு அவனை நியாயவிசாரணை Lord Oxford was brought to க்குக் கொண்டுவந்தார்கள். ஆயினும்கு trial; but the Commons inding வேந்த குற்றங்களைக் குறித்துத் தாங்கள்

டிகள் சங்கத்தார் அவன் பேரில்கொண் they could make nothing of the

ஒன்றுஞ்செய்யக்கூடாதபடியால் தா charges against him, failed to ங்களே வாதியாக வேற்படுகிறதற்கு நி

யாயமில்லாமல் தவறிப்போய் அவனை appear as prosecutors, and he

விடுதலை செய்துவிட்டார்கள். was set at liberty.

These violent proceedings ex- குடித்தனக் காரர்கள் பெரும்பா . cited great discontent among the லும் தோரிகட்சியைச் சேர்ந்தவர்களா people, who were generally in- கையால் இந்தக்கொடிய காரியத்தை clined to the Tories. There ச்சகியாமல் மனவெறுப்பு கொண்டார்

கள். இங்கிலாண்டிலுள்ள பிரசைகளில were many people in England,

நேகம்பேரோடு ஸ்கோட்ஸ் மார்களில் and a still larger proportion of விஸ்தாரமான சனங்கள் ஸ்டூவார்ட்கு the Scots, attached to the Stuart டும்பத்தைச்சேர்ந்திருந்தார்கள். family. .

In 1715 a rebellion broke out தளாயடு-ம் வருஷத்தில் ஸ்கோட்லா jn Scotland, headed by the earl ண்டிலே கலகமொன்று கிளம்பிற்று. of Mar, who, assembling his அந்தக்கலகத்துக்கு எரலாப்மார் என்ப vassals,

proclaimed Prince வன் தலைமையாகப்புறப்பட்டுத் தன்னு James, son of James II., king ண்டு ஸ்கோடலாண்டு தேசத்துக்கு உ

டையவாசால் ஸ்மார்களைக் கூட்டிக்கொ of Scotland. Some assistance ஜேம்ஸ் என்பவனுடைய குமாரனாகிய arrived from France; and the ஜேம்ஸ் என்னுமிராஜகுமாரனே அதிப earl soon found himself at the னென் று பறை சாற்றுவித்தான். பிரஞ் head of 10,000 men. The duke சுதேசத்திலிருந்து சிலவு தவிகளும் அவ

னுக்குக்கிடைத்தது. எரலும் சீக்கிரத் of Argyle, commander-in-chief

தில்பதினாயிரம் ஸ்தோமத்துக்குத்தலை of the forces in Scotland, advan- வனானான். ஸ்கோட்லாண்டுதேசத்திலு ced against the earl of Mar with ள்ள சேனைகளுக்குத் தளக்கர்த்தனாகிய

டூக்காப் ர்கிலியென்பவன் - ங தருள -ம an army of only 3,500 men; and

னிதரையுடைய சேனையோடு புறப்பட் a battle took place near Dumb- டு எரலாப்மாரென்பவனை யெதிர்த்தவு lane. The rebels made so fu

made so fu- டனே டம்பிலே னுக்கருகே பலத்தயுத்த rious a charge against the left ம் நடந்தது. கலகக்காரர்இராஜபடை wing of the royal army, that they

யினிடது பக்கத் தணியின்மேல் விழுந்து

மூர்க்கவெறி கொண்டு தாக்கவே அது அ routed it; and the commander, ஜெயப்பட்டு முறிந்து அதனுடைய flying to Stirling, reported that சேனாதிபதிதப்பித்துக் கொண்டு ஸ்டர் the rebels were victorious. In லிங்குக்கு ஒடிக் கலகக்காரர் ஜெயம the mean time, the duke of Ar- டைந்தார்களென் றறிவித்தான். அந்

தத் தருணத்தில் வலது பக்கத்தணிக்கு gyle, who commanded in person த்தலைவனாயிருந்து நடத்தின டூக்காப் on the right, defeated the left

ர்கிலியென்பவன் கலகக்காரருடைய wing of the rebel army, and சேனையினிடது பக்கத்தணியில் நுழை

« ПредыдущаяПродолжить »