Изображения страниц
PDF
EPUB

This affair produced violent இந்தச் சங்க தி மந்திரியாகியசர் indignation against the minister, நபர்ட்வால் போலென்பவன் மேல்தேச Sir Robert Walpole, who was ஸ்தருக்குக் கடுங்கோபத்தை யுண்டுப

ண்ணினபடியால் அவன் மற்ற விஷயங் becoming unpopular on other ac

களைக்குறித்தும் அவர்களுக்குப் பகை counts. He was accused of al- யுள்ளவனானான். அவன் ஸ்பானிஷ் திருட் lowing the British fleets to re- டுக்கப்பல்களாலே பிறித் தணித்தீவின்வ main inactive, while the com. ர்த்தகஞ் சிதைந்து போய்க்கிடக்கையி merce of Britain was almost de- ல்பிறிட்டிஷ் நாவாய்களை வேலையின்றி stroyed by Spanish privateers. வன்மேல் குற்றஞ்சுமத்தினார்கள். இத

யசந்து கிடக்கச்செய்தானென்று அ A misunderstanding, too, had ற்குச் சில நாளுக்கு முன்னே மன்ன னு arisen some time before, between க்கும் பிறின்ஸ் ஆப்வேல்ஸ் என்பவ

பவனுக் the king and the prince of Wales,

குமனவெறுப்பானகாரியம் நடந்ததி

னால் பிறின்ஸ் வேல்ஸ் என்பவன் இரா who had, in consequence, retired

சங்கத்தைவிட்டு நீங்கவே அவனைச்சே from court; and all his adherents ர்ந்த கட்சியாரெல்லாரு மந்திரிக்கு வி joined the opposition against the போாதமாக வெழும்பினார்கள். அவனுக் ininister. A majority against குப்பகைஞர் அதிகமாகச் சேர்ந்திருந்

தபடியால் குடிகள் சங்கங் கூடினவுட him was formed in the House of னே அவன் உத்தியோகத்தைவிட்டுஎர Commons, and he resigned his லாப்ஆக்ஸ்போர்ட்டென்னுங் கிதாப் office, being at the same time பிலுயர்த்தப்பட்டான். created earl of Orford.

In 1742, Great Britain engag. சூஎா சஉ.ம் பெரிய பிறித்தணி ed in a war arising out of dis- த்தீவார் கரை துறையடுத்த இராச்சிய putes among the Continental ங்களிற் கிளம்பினவாக்கு வாதங்களைக் powers. On the death of Charles

குறித்து அமராட்டத்திற்பிரவேசித்தி

ருந்தார்கள். அதெப்படியெனில் ஜெர் VI., emperor of Germany, his மானிதேசத்துக்குச் சக்கரவர்த்தியா daughter, Maria Theresa, queen கிய சீ-சார்ல்ஸ் என்பவனிறந்தபடியா of Hungary, who ought to have ல் அவனுக்குப்பதிலாக அவனுடையகு succeeded him, was deprived of மாரத்தியும் அங்காரி தேசத்துக்கு அ

ரசியுமாகிய மரியாதிாேஜா வென்பவ her inheritance by the elector of ள் இராஜதகத்திலே ற வேண்டி யிருக்க Bavaria, who, through the as- எலக்டர் ஆப்பாவாரியாவென்பவனெ sistance of France, was crowned ழும்பி அவளுடைய சுதந்திரத்தைப்பி emperor. Her own dominions டுங்கிக்கொண்டு பிரஞ்சுதேசத்து தவி

யினாலே சக்கரவர்த்தியென்றுபட்டாபி were, at the same time attacked

ஷேகம் பண்ணிக் கொண்டபடியால் அ by France, Saxony, and Bavaria; வளுடைய இராச்சியங்களைப் பிரஞ்சு and the English government re

சாக்சோனி பாவாரியாவென்னுந் தே solved to take her part.

சஸ்தர் எழும்பித்தாக்கவே இங்கிலி ஷ்துரைத்தனத்தார் அவளுடையகட் சியிற்சேரத்தீர்மானித்தார்கள். .

The interest which the king இங்கிலாண்டு தேசத்தரசன் இத் of England had in entering into

த யுத்தத்திலுடன்பட்ட காரணம் ஆ this contest, was to preserve the னோவர் என்னும்பட்டணத்தைக்காப் safety of Hanover, which might பாற்று தற்குத்தான். அந்தப் பட்ட have been endangered by a war ணம் ஜெர்மானி தேசத்துச்சக்கரவர்த்

தியின் சுதந்திரத்தைக்குறித்துச் சண் respecting the right to the em

டையினால் ஆபத்துக்குள்ளாயிருந்தப pire of Germany, of which Ha- டியால் ஆனோவர் என் னும்பட்டணம் nover formed a part.

பிரிந்தொருகட்சியாய் நின்றது. The British government sent பிரிட்டிஷ்கவர்ன்மெண்டார் எர an army of 16,000 men, under

லாப்ஸ்தெயிரென்பவனை-யசு த-மனி the earl of Stair, into the Neth- தரையுடைய தானைக்குச் சேனாதிபதி erlands; to which was added an

யாக நியமித்து நெதர்லாண்ட்ஸ் என் equal number of Hanoverian னுந்தேசத்துக்கனுப்பினார்கள். அந்த troops. Lord Stair's object was த்தானையோடு கூட ஆனோவரியான்சே to join the army of the queen of னைகளுஞ்சரியான தொகையாய்ச்சேர்

ந்தபடியால்லார்ட்ஸ் தெயிர் என்பவன் Hungary ; to prevent which, the

அங்காரித்தேசத்து இராணியினுடை French army, , under Marshal

யசேனையோடு சேரவேண்டுமென்றிரு Noailles, posted itself on the ந்தவெண்ணத்தைத் தடுப்பதற்கு மார் other side of the river Maine, ஷால் நோயிலிஸ் என்பவன் தலைமை and cut of the supplies of pro- மயின் என் னும்நதிக்கு அக்கரையிலிற

யாக நின்று நடத்தினபிரஞ்சுபடைகள் visions for the British troops. ங்கிப் பிறிட்டிஷ்சேனைகளுக்கு ரஸ்து The army was in this situation போகவொட்டாமல் தடுத்து நின்றார்க when it was joined by the king ள். இந்தச்சேனைகளிப்படியிருக்கையி himself, and his son the duke of

ராஜனும் அவனுடைய குமாரனா

ப டூக்காப் கம்பர்லாண்டென்பவனு Camberland. The king began ஞ்சேர்ந்து இராஜன் சண்டைக்குமிக a retreat to seek for a more ad.

வும் வசதியானவிடத்தைத்தேடும்படிக் vantageous position, but soon குப்பின்னிட்டுப்போகத் தொடங்கின found that the enemy had sur

வுடனே டெட்டிங்கனென்னுங்கிராம rounded him on every side, near

த்துக்கருகே தன்னையெ திரிகளெந்தப்

பக்கத்திலேயுஞ் சூழ்ந்து கொண்டார் the village of Dettingen. A களென்று கண்டான். இராஜனுடைய battle now became necessary, படைகள் சிறிதாயிருந் பாதிலுமிப் notwithstanding the inferiority பொழுது சண்டைக்கெதிர்க்கவேண் of force : but the rashness with டியதாயிற்று. ஆயினும் பிரஞ்சுக்கார

ர்மூடத்தனமாய்த் தாக்கினது பிறிட்டி which the French made their

ஷ்படைகளுக்கனு கூலமாயிற்று. அவ attack, saved the British army. ர்கள் தங்களில் ஐயாயிரம்பேர்பட்டுவிழ They were repulsed with the வேபின்னிட்டு முறிந்தார்கள். பிறிட்டி loss of 5000 men, the British ஷ்படைகளிலிரண்டாயிரம் பேர்சேத

ம். இராஜனோமகாவீரங்கொண்டெழு having lost 2000. The king

ம்பி நெருங்கிய சண்டையிலெ திர்த்து behaved with great gallantry, நின்றான். இது தான் இங்கிலாண்டு தே exposing himself to the thickest சத்தாசன் தலைவனாய்நின்று போர்மு

of the fire. This was the last time that a king of England commanded his army in battle.

கத்தில் படையை நடத்தினது கடை சிவிசை.

In the following year, the மறுவருஷத்தில் பிரஞ்சுக்காரர். French assembled an army of

உயத-ம் பேரையுடைய சேனைகளைச் 120,000 men, under the com - சேர்த்து அதற்குத் தங்களில் மகாகீர் mand of their celebrated general, த்திபொருந்திய மார்ஷால் சாக்சியெ Marshal Saxe. They besieged ர்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுத் தவர்ணி

ன்பவனைத்தளக்கர்த்தனாக நியமித்தா the city of Tournay ; and the யென் னும்பட்டணத்தை முற்றிக்கை duke of Cumberland, who now ப்போட்டார்கள். ப்பொழுது உ தன்

தவி commanded the allied army, de- ப்படைகளுக்குத் தளக்கர்த்தனாகிய termined to risk a battle, in or

க்காப்கம்பர்லாண்டென்பவன் தனக்கி

ருக்கிறபடைகள் சிறிதாயிருந்தும் அந் der to save that place, though

தஇடத்தைக்காப்பாற்றும்பொருட்டு with inferior numbers. He at- யுத்தத்தில் நுழைந்துசாடத்தீர்மானி tacked the French near the vil- த்து அட்படியே பாந்தேனோவென்னு lage of Fontenoy,but was repuls

ங்கிராமத்துக்கருகே பிரஞ்சுபடைகள் ed with the loss of 12,000 men,

மேல் விழுந்து சாடினான். சாடினவள ,

வில் ய உ த - பேரைமடியக்கொடுத்து the French having lost as many. தானுமுறிந்தோடினான். பிரஞ்சுக்கார Tournay then surrendered to the ரிலும் அநேகர் மடிந்தார்கள். கடைசி French.

யாய்த்தவர்ணியென்னும் பட்டணம்பி ரஞ்சுக்காரருக்கொப்புக்கொடுக்கப்ப

ட்டது.

In the year 1745, Charles Ed- த எள சாரு - ம் வருஷத்தில் பழய பொ ward Stuart, the son of the old ய்யான சுதந்திரனுடைய குமாரனாகி Pretender, resolved to make an யசார்ல்ஸ் எட்வார்ட் ஸ்டூவார்டென்ப effort to gain the British crown. வன்பிறிட்டிஷ் கிரீடத்தைச் சம்பாதிக் Having received some money, த்தான். அப்படியே அவன் பிரஞ்சுதே

கவேண்டிய முயற்சி செய்யத் தீர்மானி and many promises of assistance சத்திலிருந்து சிலபணங்களும் உதவி from France, he landed in the செய்கிறோமென்கிற அநேகவு றுதி வா north of Scotland, with seven க்குகளும் பெற்றுக்கொண்டு 'ஸ்கோட்

, officers, and arms for 2000 men.

லாண்டு தேசத்துக்கு வடபக்கத்திலே

ஏழு ஆபீசர்களோடும்-உயத-ம்பேருக் He was joined by some of the

வேண்டிய ஆயுத வர்க்கங்களோடும் Highland chiefs with their fol- இறங்கினான். இறங்கினவுடனே ஐலா lowers, and advanced to Edin- ண்டுதேசத்துக் குறு மன்னர்களிற் சில burgh, which he entered without ரும் அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களும் அவ

னைச் சேர்ந்தபடியால் அவன் ஒருவிக்கி opposition.

னமுமின்றி டின்பர்க்கென்னும் பட்ட ணத்தில் நுழைந்தான்.

com.

He was

Sir John Cope, who

அப்பொழுது இராஜபடைகளு manded the king's forces, ad- க்குத்தளக் கர்த்தனாயிருந்த சர் ஜான் vanced to Edinburgh, and en

கோப்பென்பவன் எடின்ப பர்க்கென் camped at Preston Pans, a few eபட்டணத்துக்குச் சென்று அதற்கு

ச்சிலமயில் miles from the cit

தூரத்திலே பிரட்டன்ஸ்பா

ன்ஸ் என்னுமிடத்தில் முகாம்போட்டு attacked by the Highlanders, க்கொண்டான். அவனை ஐலாண்டஸ் and defeated with the loss of மார்கள் வளைத்துக்கொண்டு தாக்கவே 500 men.

Had the Pretender அவன்-இ-பேரை மடியக்கொடுத்து profited by the terror and confu- முறிந்தோடிப்போனான். இந்த ஜெய

முண்டுபண்ணின திகிலினாலுங் கலவரத் sion produced by this victory, it

தினாலும் பொய்யான சுதந்திரக்காரன் might have had fatal consequen- பிரயோசனமடைந்தாலும் அது பொ ces; but he trifled away his time ல்லாங்காகவே முடியும். அவனோ அப் at Edinburgh, and gave the go- படி செய்யாமல் எடின்பர்க்கென்னும்

பட்டணத்தில் தன்காலத்தை வீணிலே vernment an opportunity of effec

செலவழித்துக்கவர்ன்மெண்டார் தன் tually opposing him.

உன யெதிர்க்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு ச்சமயத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டி ருந்தான்.

Charles now marched into

அப்பொழுது சார்ல்ஸ் என்பவன் England, and after besieging and இங்கிலாண்டின் மேல் நடந்து கார்லி taking Carlisle, he advanced யென் னும்பட்டணத்தை முற்றிக்கைப் without opposition to Manches- போட்டுப்பிடித்துக்கொண்ட பின்புமா ter, where he was joined by ஞ்செஸ்தருக்குள்ளே ஒருதடையுமின் about 200 English. Thence he றி நுழைந்தான். அவ்விடத்தில் அவனே

டு-உா-இங்கிலில் சாதியார் சேர்ந்து proceeded to Derby ; but, being கொண்டார்கள். அங்கிருந்து தெர்பி disappointed in the assistance யென்னு மூருக்குப்போனான். ஆயினும் they expected from France, and அவ்விடத்தில் அவர்கள் பிரஞ்சுதேச

த்திலிருந்து தவிவருமென்று காத்திருந் afraid of being surrounded by

வெண்ணம் அவலமாய்ப்போனபடி the English troops, the Scottish யாலும் இங்கிலிஷ்படைகள் தங்களைச் chiefs resolved, contrary to the சூழ்ந்து நிற்கிறதென்கிறபயத்தினாலும் wishes of the prince, to return ஸ்கோட்டிஷ்தலைவர்கள் இராஜகுமா homewards. They accordingly

ரனுடைய கருத்துக்கு விரோதமாகத்

தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்பத்தீர்மானி retreated, leaving a garrison of த்து அவர்களப்படியேகார்லியென்னு 400 men in Carlisle, which a few ம் பட்டணத்திலே -சா -பேரைக் காவ days afterwards surrendered to லாக வைத்துப் போட்டுத் தங்களெ தா the king's troops.

ஸ்தானங்களுக்குப் போய்விட்டார்கள். அந்தப்பட்டணஞ் சில நாளுக்குள்ளே இராஜபடைகளுக் கொப்புக் கொடுக்க

ப்பட்டது.

யைமு

After his return to Scotland, அவன் ஸ்கோட்லாண்டு தேசத்து the Pretender's force received க்கு வந்தபின்பு பொய்யான சுதந்திர considerable additions. He laid னுடைய சேனை அதிகமானதால் அவ siege to the castle of Stirling,

ன்ஸ்தர்லிங்கென்னுங்கோட்டை

ற்றிக்கைப்போட்டுக் கொண்டு ஜெனா and finding that General Hawley ல் ஆவியென்பவன் ஒரு துக்குடிசேனை was advancing with a body of களோடு புறப்பட்டு வருவதைக்கண்டு troops, he attacked and com - அவர்கள்மேல் விழுந்து சாடி அவர்களை pletely defeated them.

முற்றிலுந்தோர்க்கடித்தான்.

The duke of Cumberland, பிளாந்தர்ஸ் என்னும்பட்டணத் who had arrived from Flanders, திலிருந்து வந்த டூச்காப் கம்பர்லாண் now put himself at the head of டென்பவன் எடின்பரோவிலிருந்த - ய the troops at Edinburgh, amount- சசூ-மனிதரையுடைய பெரும் படைக் ing to about 14,000 men. With ளுக்குத் தலைமையாகி இவர்களோடுவ these he followed the rebels, who

டதிசையை நோக்கிப்போனகலகக்கா

ரரைப்பின் சென்று அவர்களை மடக் had marched to the northward; க்கொண்டு இன்வெர்நெஸ் என்னு and came up with them at Cul- த்திற்கடுத்த விஸ்தாரமான சதுப்பு நி loden, an extensive moor in the ல மாகிய கல்லோடன் என்னுமிடத்தி neighbourhood of Inverness. வ்வந்தான். இங்கே பிறின்ஸ்-சத-பே Here the prince drew up his ar- டுத்தி டூக்காப்கம்பர்லாண்டென்பவனு

ரையுடைய தன் சேனையை வரிசைப்ப my, consisting of 4000 men, to

டைய அமராட்டத்துக்குக்காத்திருந் wait the duke of Cumberland's தான். இராஜபடையிலிருந்து வருகிற attack. The cannon

of the பீரங்கி குண்டுகள் அவர்களுக்குள்ளே

டுக்கத்தை யுண் பெண்ணிற்று, அவர்க king's army did dreadful execu

ளுடைய பீரங்கிகள் பிரயோசனமில் tion among them, while their லாமற்போயிற்று. அவர்களுடையத own proved useless. Their ளக்கர்த்தன்பத்திக்குறைச்சலினாலே அ commander unwisely kept them வர்களைச் சண்டை முகத்தில் நுழைந்து for some time exposed to this தாகக்விடாமலவர்களைச் சில நேரம் பீ

சங்கிநெருப்புக்கு நேரேவைத்திருந்தா fire, instead of allowing them to ன். கடைசியாய் அவர்கள் பொறுத் rush forward to the attack. At துமுடியாமல் இராஜபடைகள் மேல்வி last their impatience could not ழுந்து தங்களுக்குரிய கொடுஞ் சினத் be restrained; and a body of தோடு பொருதி முதலணியைச்சிதரடி

தார்கள் . ஆனபோதிலும் அவர்களு them attacked the king's-troops குப்பின்னாலே வைத்திருந்தபட்டாளங் with their usual fierceness, and கொளுத்தின நெருப்பினாலே அவர்கள threw the first line into disorder. ல மலந்து நடுக்கங்கொண்டார்கள் . அ But they met with a dreadfal ந்தச் சமயத்தில் டிரேகூனென் னும்ப

டைகள் உருவினவாளோடு அவர்கள் discharge from the battalions

மேல் விழுந்து தாக்கி மிகுந்தவுயிர்ச்சே stationed behind; and at the தத்தையுண் பெண்ணினார்கள். அரைம same time the dragoons fell up- ணிநேரத்துக்குள்ளே அவர்கள் முற்றி

« ПредыдущаяПродолжить »