Изображения страниц
PDF
EPUB

posed the measures which led to கச்சொல்லிச்சண்டைக்குப்பண்ணின the war; but he now protested வெத்தனஞ்சரியல்ல வென்று தடுத்துப் against yielding to the dread of பேசி ஆயினும் பிரஞ்சுக்காரருக்குப்ப

யந்திருக்கச் செய்கிறதைக் குறித்து வி France. While engaged in this ரோதம் பேசினான். அவனிப்படி விவாத debate, he suddenly sank down ம்பேசிக்கொண்டிருக்கையில் சடி தியா in a fit, and was carried, appa

ய்க்களை வந்து மூடிக்கொண்டு உயிரில் rently lifeless, from the House. . லாதவனைப்போல் சங்கத்தை விட்டு

வெளியே கொண்டு போகப் பட்டான். This striking scene happened இந்தச்சங்கதி தஎஎ அ-ம் வருஷஞ் சி on the 2nd April, 1778: and த்திரை உஉ நடந்தது. அதற்குச்சி this great statesman expired a லவாரத்திற்குப்பின்பு அந்தப் பிரபல few weeks afterwards.

முள்ள தர்ம நியாயாதிபதி மரணமடை ந்தான்.

The war was carried on with- தஎா அக-ம் வருஷம்வரைக்குஞ் ச

ண்டைபிரபலமான ஜெயமில்லாமல் ந out any remarkable event till

டந்துவந்தது. ஆயினும் அந்த வருஷ the year 1781; but in October

ம் அற்பசிகத்தில்லார்ட்கார்ன்வாலிஸ் of that year, Lord Cornwallis

என்பவன் தன்னையுந்தன் சேனைகளையும் was under the necessity of sur- ஜெனரல் வாஷிங்டன் என்பவனுக்கு rendering himself and his ar- ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டிய அவசரம்

வனுக்கு நேரிட்டது. அது முதற்கொ my to General Washington. ண்டு அமரிக்கானரை ஜெயம்பண்ணுகி From that time all expectation றவெண்ணம் முற்றிலும் அவலமாய்ப் of subduing the Americans was

போயிற்று.

at an end.

many brilli.

In 1779, Spain joined the en- தஎா எக-ம் வருஷம் ஸ்பெயின்தே emies of Great Britain; and in சஸ்தர் கிரேட்பிறிட்டனுககு விரோதி 1780, Holland was added to the யா யிருக்கிறவர்களோடு சேர்ந்து கொ confederacy. Britain made vi. ண்டார்கள். தாஅய-ம்வருஷம் ஆலா

efforts against these comgorous

ந்துதேசஸ்தர் உதவிப் படைகளோடு

சேர்ந்து கொண்டார்கள். பிறித்தணித் bined powers ; and

தீவார்உதவிப்படைகளோடெதிர்த்து ant exploits were performed by ப்பொரு தினவிடத்தில் அவர்களுடைய her navy. In 1780, Admiral மரக்கலப்படைகள் அநேகவிசை பிர Rodney defeated the Spanish பலமுள்ள ஜெயங்களையுண்டு பண்ணிற் fleet under Don Juan de Langa

று. சூ என அய-வருஷத்தில் றோடனியெ

ன்னுங் கப்பலாதிபதியானவன் தோம் ra, and in 1782, the French fleet சுவான் தேலாங்காறாவென் னுங் கப்ப under the Count de Grasse. லாதிபதியின் கட்டளைக்கமைந்த ஸ்பா The French and Spaniards be- னிஷ் மரக்கலப்படைகளையும். தா

அஉ-ம் வருஷத்தில் கோந்துதேகிறாசா sieged Gibralter, which was de

வென்னுங்கப்பலாதிபதிக்கமைந்திருந் fended by General Elliot; but, தபிரஞ்சுக்காரருடைய கப்பல் கூட்ட after a long siege, and the failure ங்களையுந் துரத்தியடித்து அவஜெயப்

of a great attack on the place, படுத்தினான். பிரஞ்சுக்காரரும் ஸ்பெயி they were obliged to give up the ன்சாதியாரும் ஏகோபித்து ஜெனரல் எ attempt; and Britain has ever

ல்லியாட்டென்பவன் காப்பாற்றிக்கொ

ண்டிருந்த ஜிபிறால் தார் என்னுங்கோ since retained undisturbed pos- ட்டையை முற்றிக்கைப்போட்டுக்கொ session of this important fortress. ண்டார்கள். அப்படியிருந்தும் அவர்க

ள் நெடுநாள் முற்றிக்கைப் போட்டுக் கொண்டு அந்த இடத்தையுத்தத்தினாற் பிடிக்கக்கூடாமற்போனபின்பு அதை விட்டுப் போய் விட்டார்கள். அதுமுத ற்கொண்டு அந்தப்பிரதான கோட்டை யைப்பிறித்தணியர்யாதொருதொந்த ரையின்றிச் சுயாதீனப்படுத்திக்கொண் டார்கள்.

The bad success of the British

அமரிக்காவிலேபிறிட்டிஷ்சேனை troops in America, and the bur- களுக்கு வெற்றிகிடைக்காமற் போனப dens caused by the war, had டியாலுஞ் சண்டையினாலுண்டாயிருக் now rendered Lord North's mi

கிறசுமக்கக் கூடாத பளுவான சுமையி

னாலும் லார்ட் நார்த்தென்பவனுடைய Distry unpopular; and the oppo- மந்திரித்தனம்தேசஸ் தருக்கு மனவெ sition against him, led by Mr. றுப்பைக்கொடுத்துமேஸ்தர் பாக்ஸ்எ Fox, was so strong, that he re- ன்பவன் அவனுக்கு விரோதமாக வெழு signed in March, 1782. He was

ம்பிப் பேசினதைக் கேட்டு அவன் தஎள succeeded by a ministry, the அஉ.ம்வருஷம் பங்குனி உத்தியோக

த்தை விட்டுவிட்டான். அவனுக்குப்ப chief members of which were the திலாக மார்க்குறோக்கிங்காம் லார்ட் marquis of Rockingham, Lord ஷெல்பர்ன்மேஸ்தர்பாக்ஸ் என்பவர்க Shelburne, and Mr. Fox. The ள் மந்திரித்தனத்துக்குத் தலைவர்களாக

வேற்பட்டார்கள். மார்க்குஸ் றோக்கிங் death of the marquis of Rock

காமென்பவன் சிலமாதம் போனபின்பு inghain, a few months after

இறந்து போனபடியால் மறுபடியும் ஒ wards, produced further ருமாறுதலுண்டாயிற்று. மேஸ்தர்பாக் change. Mr. Fox, disappointed ஸ்என்பவன் மேலான உத்தியோகத்தி in his wish of obtaining the high- லே றவேண்டுமென்றிருந்த வெண்ணங்

கெட்டுப்போனபடியால் உத்தியோக est situation, resigned; and Lord த்தைவிட்டுவிட்டான். லார்ட்ஷெல்பர் Shelburne obtained the assist- ன் என்பவன் எரலாப்காத்தாமென்பவ ance of Mr. William Pitt (son னுடைய குமாரனும் சான்சலர் எக்ஸ் of the earl of Chatham), who

குவரென்னும் உத்தியோகத்தி லுயர்த்

தப்பட்டவனுமாகிய மேஸ்தர் வில்லிய was made Chancellor of the Ex.

ம்பிட்டென்பவனுடைய உதவியைப் chequer.

பெற்றுக்கொண்டான்.

a

The new ministry entered into இந்தப்புது மந்திரியானவன் சா a treaty for a general peace; but தாரணசமாதானத்தை யுண்டுபண்ண in the mean time, Mr. Fox and பிரவேசித்தான். அந்தத் தருணத்தில்

his Whig friends having joined மேஸ்தர்பாக்ஸ் என்பவனும் அவனைச் the party of Lord North, their சேர்ந்த விக்கென்னுங் கட்சியாருங்கூ united strength procured the dis. டிலார்ட் நார்த்தெபவனுடைய கட்சி

யிற்சேர்ந்து கொண்டு பண்ணினவிரோ missal of Lord Shelburne; and

தத்தினால் லார்ட்ஷெல்பர்ன் உத்தியோ a ministry was formed, known கத்திலிருந்து தள்ளுண்டான். அவனுக் by the name of the Coalition, in குப்பின் புசேர்க்கையாளரென்று சொல்

லப்பட்ட மந்திரித்தனமேற்பட்டது. which Mr. Fox and Lord North

அதிலே மேஸ்தர்பாக்ஸ் என்பவனும்லா were joint secretaries of state. ர்ட் நார்த்தென்பவனும் துரைத்தனத்து These ministers concluded trea- ச்செக்கிறிடேரிகளாகவேற்பட்டார்க ties of peace with France, Spain, ள். இந்தமந்திரிகள் பிரஞ்சு, ஸ்பெயின் and the United States of Ame

அமரிக்காவின் சேர்க்கைத்துரைத்தன

மென்னும் இவைகளோடு சமாதானவு rica, which were signed on the

டன்படிக்கைப்பண்ணிக்கொண்டு அந் 3rd of September, 1783. In the த உடன்படிக்கையில் த எா அந-ம்வ following year peace was con

ருஷத்திலே புரட்டாசி உநஉகையொ cluded with Holland. By these

ப்பம் வைத்துக்கொண்டார்கள் . மறுவ

ருஷத்தில் ஆலாந்து தேசஸ்தரோடு ச treaties, Great Britain acknow

மாதானவுடம்படிக்கைப்பண்ணிக்கொ ledged the independence of the ண்டார்கள். இந்தச்சமாதானத்தினால் United states ; and restored to கிரேட் பிறிட்டன்தேசஸ்தர் சேர்க் France and Spain a part of the

கைத்துரைத்தனத்தைத் தன்னாசென் possessions which had been tak- தாங்கள் பிடித்துவைத்துக் கொண்டி

று ஒப்புக்கொண்டுசண்டை காலத்தில் en from them during the war. ருந்த தேசங்களிற் சிலதுகளைப்பிரஞ்

சுக்காரருக்கும் ஸ்பெயின் தேசஸ் தரு க்கும் ஒப்புக்கொடுத்து விட்டார்கள்.

The coalition between two லார்ட் நார்த்தென்பவனு மீமேஸ் persons so opposite to each other தர்பாக்சென்பவனும் துரைத்தன கா in political principles as Lord ரியத்தைக்குறித்து ஒருவருக்கொருவ North and Mr. Fox, gave gene- ர்விரோதப்பட்டு நின்றபடியால் தேச ral disgust to the nation as well ஸ்தருக்கும் இராஜனுக்கும் அவர்கள் as to the king; and his majesty டையசங்கத்தில் அவர்களுடைய பட்

வெறுப்புள்ளவர்களானார்கள். குடிகளு resolved to dismiss them, though சததில் அநேம்பேரிருந்தும் இராஜன் they had a majority of the House அவர்களைத் தள்ளிவிடத்தீர்மானம்பண் of Commons on their side. Mr. ணினான். இப்பொழுது இருபத்தைந்து Pitt, then only in his twenty- ன் த எ அந-ம் வருஷத்தின் கடைசியி

வயதையுடைய மேஸ்தர்பிட்டென்பவ fifth year, was placed at the லே புது மந்திரித்தனத்துக்குத் தலைமை head of the new ministry in the யாகவேற்பட்டான். உடனே பார்லிமெ end of 1783, and parliament was ண்செங்கமுங்கலைந்துபோயிற்று. புது soon afterwards dissolved. On. கம்பேரெழும்பி மேஸ் தர்பிட்டென்ப

பார்லிமெண்டார் கூடினபோது அநே the new parliament meeting வனே மந்திரியாயிருக்க வேண்டுமென் Mr. Pitt was supported by large 'றுபேசினபடியால் இராஜன் இவனைத்

நின்

majorities, a proof that the தெரிந்து கொண்டது தேசத்துக்குச் king's choice was agreeable to சம்மதியாயிருந்தது. . the country. .

In 1788, the king was seized த எள அ அ-ம் வருஷம் இராஜனுக்கு with a disorder of mind which ப்புத்திவிகாரப்பட்டுச் சில மாதம் வரை rendered him, for some months,

க்கும் இராஜகாரியத்தைப்பார்ப்பதற்

குச்சக்தியில்லாதிருந்தான். இராஜனு incapable of attending to public க்குப்பதிலாகொருவரை நியமிக்கிறதை affairs. Some discussions took க்குறித்துச் சில தர்க்கங்கள் நடந்து இ place as to the appointment of ராஜன் சொஸ்தமானதைப்பற்றி அது

று போயிற்று. a regency, which were stopped by his majesty's recovery.

. A considerable period of peace இப்பொழுது சமாதானம் நெடு now ensued, during which the நாள் வரைக்கும் நிலை பெற்று நின்றதால் British nation enjoyed a state of பிறித்தணிதேசஸ்தர்செல்வசம்பத்தை increasing prosperity, and the

யதிகமா யனுபவித்து

எதிர்கட்சிகளி

ன் கொடிய தர்க்கங்களடங்கிப்போயிற் violence of party spirit declined

இப்படிலோக முழுமையுஞ் சமா amidst the general tranguillity. தான சவுக்கியத்திலிருக்கும்போது பி In this state matters continued

ரஞ்சுக்காரருடைய கலகங்கிளம்பி அ till the peace of the world was ந்தச் சமாதானத்தைக் கெடுத்துப்போ disturbed by the breaking out of the French revolution.

CHAPTER XXIII.

உக. அதிகாரம்.
ங -ஜார்ஜ். தொடர்ச்சி.

CEORGE III. continued.

FROM 1789 TO 1820.

தஎா அக- வருஷந் தொடங்கி

சூ அள உய-ம் வருஷம் வரைக்கும். The French revolution com

தஎா அக-ம் வருஷம்பிரசுஞ்ச்காரரு menced in 1789. It is sufficient டையகலகங்கிளம்பிற்று. பிரஞ்சுக்கா here to mention that, after the ரர் இராஜாங்கத்தையும் இராஜாங்க French had overturned the

த்தைச் சேர்ந்த வேதத்தையுந் தலை go

ழாய்க்கவிழ்த்துத் தங்களரசனைக்கொ vernment and religion of the

லைக்களத்திற் சிரச்சேதம்பண்ணி உல state, and put their king to death கத்திலுள்ள இராஜாங்கத்துக்கெல்லா on a scaffold, they declared them- ந்தாங்கள் பகைஞரென்று பறைசாற் selves the enemies of royalty all றுவித்தபடியால் அவர்களுடையமூர்க்

கவெறிகொண்ட கருத்துக்கு விரோத over the world, and rendered it

மாக அடுத்த இராஜாங்கமெல்லாந்த necessary for the neighbouring ங்களைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டிய அ governments to guard against வசரமுண்டாயிற்று. தலாகஉ.ம்வரு their furious designs. In 1792, ஷம் ஆஸ்திரியா புறு சியாமார்கள் து Austria and Prussia took up யுதபாணிகளாய்ப் புறப்பட்டார்கள். arms; but Britain, though she ஆனால் பிறித்தணியர் பிரஞ்சுக்காரரு

டையகுடி இராச்சியபாரத்தை ஒப்பு disdained to acknowledge the

க்கொள்ளாதிருந்தும் சூ எாக ந-ம்வரு French republic, remained pas- ஷம்தை இராஜனைக்கொலை செய்த sive until the intelligence arrived சேதி வருகிறவரையில் பொதுவா யிருந் of the murder of the king, in தார்கள். அப்போது பிரஞ்சு ஏஜெண்

டை உடனே ஊரைவிட்டுப்போகக்கட் January, 1793, when the French

டளையிட்டார்கள் . மாசிமீககூபிரஞ்சு agent was ordered instantly to க்காரர் பிறித்தணிமார்கள் மேற் சண் quit the country. On the 1st of டைக்குப்பறைசாற்றினார்கள். . February, France declared war against Britain. .

The French troops having in, பிரஞ்சுத்தானைகள் நெதர்லாண்ட் vaded the Netherlands, a Bri- ஸ்என்னுந் தேசத்தி லுத்தண்டப் பி tish army,

under the duke of ரவேசம்பண்ணவே டூக்காப்யோர்க்கெ York, was sent to join the Aus

ன்பவனுடைய சேனாதிபத்தியத்துக்க

மைந்தபிறிட்டிஷ்படைகளை ஆஸ்திரி trians and Prussians. They யான் ஸ்புறு சியான் ஸ்மார்களோடுசே were unable, however, to resist ர்ந்து பொருதும்படி யனுப்பினார்கள். the French arms. The duke of அப்படி அவர்களொன்றாய்த் திரண்டு York, after suffering considera

பொருதியும் பிரஞ்சுத்தானைகளை வெல்

வதற்குத் திராணியற்றுப் போனார்கள். ble loss, was under the necessity டூக்காப்யோர்க்கென்பவன் மிகுதியும் of returning to England; and ஷ்டபட்டபின்பு இங்கிலாண்டுக்குத்தி the French obtained possession ரும்பிவரவேண்டியதாயிற்று. பிரஞ்சு of the Netherlands. But while க்காரர்நெதர்லாண்டைசுயாதீனப்படு

த்திக் கொண்டார்கள். இவ்விதமாகப் the French were thus successful

பிரஞ்சுக்காரர்கரையில் வெற்றியடை by land, their fleet was totally ந்துகொண்டு வருகையிற் கடலில் அவ defeated by Lord Howe, on the ர்களுடைய மரக்கலப்படைகளை 1st of June, 1794.

எாகச-ம் வருஷம் ஆனிபகவ லார்ட் ஒவார்டென்னுங் கப்பலாதிபதி துரத் தியடித்து முற்றிலும் அவஜெயப்படுத்

தினான், The war continued on the Con

கரையடுத்ததேசங்களில் யுத்தம் அ tinent with great fury; but Bri- கோரமாக நடந்தும் பிறித் தணியர் த tain did not again take an active எளக எ-ம் வருஷம் வரைக்கும் அதில்ம part in it till 1797. The Spa- றுபடியும் நுழையா திருந்தார்கள். இ niards and Dutch had, in the ப்படி யிருக்கையில் ஸ்பானியார்ட்ஸ்

டச்சுமார்களெழும்பிப் பிரஞ்சுக்கார meantime, entered into alliance

ரோடு ஒருமைஒப்பந்தம்பண்ணிக்கொ with France. The Spanish

ண்டவுடனே மாசிய சஉ சர்ஜான் fleet was defeated off Cape St. ஜெர்விஸ் என் லுங்கப்பலா திபதிஸ்பர

« ПредыдущаяПродолжить »