Изображения страниц
PDF
EPUB

on the 21st October, 1805. In ப்திரே வல்காரென்னுமிட மட்டுந் துர this memorable battle, the fleets த்தியடித்தான். இந்தப்பிரபலம்பொ of the enemy were totally des- ருந்தியயுத்தத்தில் சத்துருக்களுடைய

நாவாய் படைகளனைத் தும் அழிந்து troyed, but the victory was at- போயிற்று. ஆயினும் விஜயம் மகாகீர் tended with the loss of the illus- த்திபொருந்திய விருது கொடியேந்திய trious Nelson, who was killed நில்ஸ்னுடைய தலைபலியாகியுண்டாயி

ற்று. அவன் துபாக்கிக் குண்பெட்டிற by a musket shot.

ந்தான்.

Mr. Pitt died on the 23rd of சூ அள சா-ம் வருஷம் தை உநஉமே January, 1806, and a new mi

ஸ் தர்பிட்டென்பவனிறந்தான். புதும nistry was formed from the ந்திரிந்தனம் விக்கட்சியாரிலேற்பட்டு

அதற்கு மேஸ்தர்பாக்ஸ் என்பவன் தலை Whig party, with Mr. Fox at மையானான். மேஸ்தர்பாக்ஸ் என்பவ its head. Mr. Fox endeavoured ன் பிரஞ்சுக்காரரோடுறவாக முயற்சி to enter into a treaty with

செய்தும் நியாயமானபடி முடியாத France, but found it impossible ப்போட்டான். மேஸ்தர்பாக்ஸ் கார்த்

தைக்கண்டுசமாதானத்தையுடைத்து to obtain reasonable terms, and திகைய நவ இறந்தான். தஅர எ-ம் the treaty was broken of./ Mr. வருஷமீபங்குனி தோரிகட்சியில்மந் Fox died on the 13th of Septem - திரித்தனமேற்பட்டது. அதற்குசான்

சலர் எக்சிகுவரென்னுங் கிதாப்பைய ber; and in March, 1807, a To

டைந்த மேஸ்தர்பெர்சுவெல், வார்ட் ry ministry was formed, at the காலதர்லெக், லார்ட் ஆக்ஸ்பூரி, மேஸ் head of which was Mr. Perceval, தர்கன்னிங் என்பவர்கள் ஆஸ்தான செ who was appointed chancellor of க்கிரிடேரிகளாகவேற்பட்டார்கள். the exchequer, and Lord Castlereagh, Lord Hawkesbury, and Mr. Canning became secretaries of state.

In 1807, several foreign ex- தஅாஎ-ம் வருஷம்பாக்ஸ் என்பவனு peditions planned by Mr. Fox's டையமந்திரித்தனத்தில் அந்நியதேசச ministry, were attended with ண்டைக்கேதுவாகிய முயற்சிகளேற்பட் unfortunate results.

. General

டும் பிரயோசனங் காணாமற்போயிற்று. Whitelock was sent to South

அதெப்படியெனில் ஜெனரல்வையிட்

வாக்கென்பவன் தென்னமரிக்காவில் பூ America, to reduce the Spanish ன்ஸ்ஜாஸ் என்னும் ஸ்பானிஷ்சாதியா settlement of Buenos Ayres. In ரைச் சேர்ந்தபட்டணத்தை யழிக்கும் bis attempt to obtain possession பொருட்டுப் புறப்பட்டான். அவனந் of the town, he allowed himself தப்பட்டணத்தை கைவசப்படுத்தி

கொள்ளப் பண்ணினவெத்தனங்களுத to be surrounded by the enemy, வாமற்போனபடியால் அவனையெதிரி and was obliged, after losing a கள் நாலுபக்கமும்வளைத்துக்கொண்டா

great many men, to agree to re- ர்கள். அப்பொழுது அவன் அநேகபிரப tire from the province.

He was

லமுள்ளமனிதரைச் சாகக்கொடுத்தபி tried for misconduct, and dis- ன்புபட்டணத்தை விட்டுப்போகவுடன்

பட்டபடியால் அவனுடைய திறமையி missed from the service. In

ல்லாத நட

டக்கையைக்குறித்து அவ consequence of its having been னை நீதிவிசாரணை செய்து உத்தியோக supposed that Turkey was in- த்தை விட்டுத்தள்ளிப் போட்டார்கள். clined to favour the interests of

தூற்கிசாதியார்பிரஞ்சுக்காரருடைய

ட்சத்திற்சேர்ந்து கொள்ள வெண்ணங் France, an expedition was sent கொண்டார்களென் சந்தேகப்பட் to Constantinople, to demand a செலுத்தானோடு முகமுகமாய்ப் பேசிக் declaration of the Sultan's views. .

கொள்ள கொன்ஸ்தாந்தி நாப்பிலென் The fleet forced a passage through

னும்பட்டணத்தின் மேல் படை யெடு

த்துப் போனார்கள். போனகப்பல் கூட் the Straits of the Dardanel

டந்தார்தா நெல்லெஸ் என்னு மார்க்க les ; but found the approaches மாகச் சென்று அந்தப் பட்டணமகா to Constantinople so strong. வுறுதியாய்க் கட்டப்பட்டிருக்கிறதெ ly fortified, that it was obliged

ன்று கண்டு தூங்கி கொத்தளங்களிலிரு

ந்து புறப்பட்டபீரங்கி நெருப்புக்கநேக to return, after losing a great ரைமடியக் கொடுத்துத் திரும்பிவரவு number of men by the fire of the டன்பட்டது. எசித்து நாட்டிலிருக் Turkish batteries. Another ex- குந்தூற்கிகளைத் துரத்திவிட மற்றொரு pedition was sent to dispossess

படை யெழுச்சி செய்தார்கள். நம்

சேனைகளில் அநேக வீரர்க the Turks of Egypt; but after

ளை மடியக் கொடுத்து அல்ச்சந்திரியா Alexandria had been taken with வென்னும் பட்டணத்தைப் பிடித் the loss of many of our soldiers, க்கொண்டபின்பு பிரிட்டிஷ்சேனைக் the British troops were unable ள் தங்கள் மேலெதிர்த்து வருகிற பெரும்

படைகளுக்கெதிரே நிற்கப்பலமில்லாம to withstand the great force

ல் எசித்து நாட்டைவிட்டுப் போகவுட brought against them, and were

ன்பட்டார்கள். obliged to retire from Egypt.

முடைய

One of the first measures of

புதுமந்திரித் தனத்திலுண்டாகிய the new ministry was to send

முதற்காரியமென்ன வென்றால் கொப்பெ an expedition to Copenhagen. னாகாமென்னும் பட்டணத்தின் மேற்ப As there was reason to believe டையெழுச்சி செய் து தான். லார்ட் that Buonaparte intended to force நில்லன் அழித்துப்போட்ட கப்பல்க the Danes into an alliance with ரூக்குப்பதிலாக தானிஷ்கப்பல்களை P

றுத்தவேண்டுமென்று கருத்து கொண் him that he might obtain the use

டுபோனாப்பார்த்தென்பவன் தான் ஸ்மா of their fleet to replace that ர்களைத் தன்னோடுறவாயிருக்கும்படி அ which Lord Nelson had destroy- வர்களைப் பலவந்தம்பண்ணுகிறானெ

என் ed, it was considered proper to

று நம்பவேண்டிய நியாயமுண்டாயிரு demand that the Danes should ந்தது. தான் ஸ்மார்கள் காவல்பண்ணி

ற தங்களுடைய கப்பல் கூட்ட deliver to us the custody of their ங்களை நமக்கு ஒப்புவித்துப்போட்டா fleet; and this demand was ac- ல் பிரஞ்சுக்காரரால் உருகிறபொல்லாங்

யிருக்

companied with an offer to pro- குக்கு தானிஷ் ஊர்களைக்காப்பாற்றும் tect the Danish territories from றோமென்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். any aggression on the part of the French. The demand being refused,

அப்படி கேட்டுக்கொண்டதை the naval and military com- றுத்த படியால் கப்பலாதிபதிகளுஞ் manders bombarded the city, சேனாதிபதிகளு மொன்றாய்ச் சேர்ந்து and took possession of the fleet, அந்தப்பட்டணத்தின் மேல்யுத்தம்பண்

ணி அந்தக்கப்பல் கூட்டங்களைப்பிடித் which was brought to England.

து இங்கிலாண்டுக்குக் கொண்டு வந்தா The Danes immediately declar- ர்கள். உடனே தான் ஸ்மார்களும் இந்த ed war against this country.

ஊரின் மேல் சண்டைக்குப்பறை சாற் றினார்கள்.

In the year 1808, Buonaparte தஅா அ.ம் வருஷம் போனாப்பார்த் having deprived the king of தென்பவன் ஸ்பெயின் தேசத்து இரா

ஜாவின் கிரீடத்தைப்பிடுங்கித்தன் சகோ Spain of his crown, and placed தீரனாகியயோசேப்புபோனாப் பார்த் his brother, Joseph Buonaparte, ன்பவனுக்குச் சூட்டி அவனை இராஜனா on the throne, the conduct of கஸ்தாபித்தான். பிரஞ்சுக்காரருடை the French became so oppres

ய நடக்கை பிரசைகளுக்குச் சரிட்ப

டாமற்போனபடியால் யாவருமொன் sive, that it roused the people to ாய்த் திரண்டு கலகத்துக் காரம்பித்தா a general insurrection. They ர்கள். அவர்கள் எந்த சுபாக்களிலேயும் formed temporary governments தற்காலத்துக்கு மாத்திரந் துலாத்த in every province, and request- னங்களை யேற்படுத்தி இங்கிலாண்டினு ed assistance from England. ர்கள். சர் அர்த்துர்வெல்லெஸ்லியென்

டைய உதவியைக் கேட்டுக் கொண்டா An army was immediately sent பவனைச் சேனாதிபதியர்க நியமித்துப்ப to Spain under Sir Arthur Wel- டைகளை ஸ்பெயின் தேசத்துக்கனுப்பி lesley, who defeated the French

ர்கள். அவன் ஆவணி ம உ க விமிரா

லென்னு மூரிலிருந்த பிரஞ்சுக்காரனா at Vimiera, on the 21st of Au

அவஜெயப்படுத்தினான். அந்தச்சன் gust; but the fruits of the vic- டைக்குப்பின்பு வெல்லெஸ்லிக்குப்பதி tory were lost by an agreement லாகச் சேனாதிபத்தியத்தையெடுத்துக் concluded by Sir Hew Dalrym- கொள்ளவந்த சர்பூவ்டால்றிம்பிலென்

பவன் பண்ணிக்கொண்ட உடன்படிக் ple (who had arrived and taken

கையினாலே அந்தச் சண்டையினாலுண் the command immediately after டான வெற்றி அவமாய்ப்போயிற்று. இ the battle), in consequence of தினாலேபிரஞ்சு தானை கள் தங்களை நமக் which the French troops, instead கு ஒப்புக்கொடுப்பதை விட்டுப்பிரஞ் of being obliged to surrender,

சுதேசத்துக்குப்போய்விட்டார்கள். were conveyed to France.

னா

In November, another British army arrived in Spain, under

கார்த்திகைடி சர்ஜான் மூர் என்ப வனுடைய சேனாதிபத்தியத்துக் கடியி

Sir John Moore. They penetrat- ல்வேறொரு பிரிட்டிஷ்படையை ஸ்பெ ed a considerable way into the

யின் தேசத்துக்கனுப்பினார்கள். அவர்

கள் அந்தத்தேசத்துக்கு நெடுந்தூரம்ந country, but were obliged to re

டந்து வந்து பதுங்கியிருக்கப் பாத்திய treat, and, after dreadful cala

ப்பட்டுக்கடைசியாய் சூ அளகூ - ம் வரு mities, arrived at Corunna, on ஷம் தையசுஉ மகாவருத்தத்தோ the 16th of January, 1809. டே கருணாவென்னும் பட்டணத்துக்கு The French army, which closely சென்றுவந்த பிரஞ்சுதானைகள் அவ

வந்து சேர்ந்தார்கள். அவர்களைப்பின் followed them, attempted to pre- ர்களைக் கப்பலிலேறவொட்டாமல் த vent their embarking; and a டைசெய்ய வெத்தனித்தபடியால் யுத் battle took place in which the தம் நடந்தது. அந்தயுத்தத்தில் பிரஞ்

சுக்காரர் முற்றிலும் அவஜெயப்பட்டா French were completely defeat

ர்கள். சர்ஜான் மூரென்பவனும் சண் ed. Sir John Moore fell in the

டையிற்பட்டுவிழுந்தான். அதற்குப்பி engagement; but the troops em- ன்பு சேனைகளொரு துன்பமுமின்றிக்க barked without further molesta- ப்பலேறினார்கள். tion. .

In the spring of 1809, Sir Ar- தஅா கூ-ம் வருஷத்து வசந்தகாலத் thur Wellesley landed in Portu- தில் சர் அர்த்துர் வெல்லெஸ்லி சேர்க gal with additional

troops. கைச் சேனைகளோடு பொர் துகா காலிலிற Marching into Spain, he joined ங்கிஸ்பெயினுக்குப்போய் அங்கேகுஸ் the Spanish army under Gene- தாவென் லுஞ் சேனாதிபதிக்கடியிலிரு

ந்தசேனைகளோடு சேர்ந்து கொண்டா ral Cuesta, and on the 28th of

ன். ஆடி உ அஉ தாலா விராவில் மார் July, defeated the French under ஷால் விக்டர் என்னுந்தளக் கர்த்தனு Marshal Victor at Talavera. In க்கடியிலிருந்த பிரஞ்சுதானைகளை முறி this battle the French had 10,000 யடித்தார்கள். இந்த அமராட்டத்தில் men killed and wounded, and பட்டுங்காயம்பட்டும் விழுந்தார்கள். பி

பிரஞ்சுக்காரரில் ய சூ - பேர் கொல்லப் the British half the number. றிட்டிஷ் சாதியாரில் அதற்குப் பாதி The Spaniards took a small தொகைபட்டு மடிந்தார்கள். ஸ்பானி share in the engagement. After

யார்ட்ஸ்மார்கள் இந்தச் சண்டையில்

அதிகமாகக்கலந்து கொள்ளாதிருந்தா this batlle Sir Arthur retired to

ர்கள். இந்தச் சண்டைக்குப்பிறகு சர் the frontiers of Portugal, to de- அர்த்தர் பொர்துகாலைக் காப்பாற்று fend that country, the French பொருட்டு அதற்கெதிரே வந்து மு having collected a great force

காம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தான். பிர for its invasion. During the

ஞ்சுக்காரர்களும் அந்த ஊரில் உத்

தண்டப்பிரவேசம்பண்ணப் பெரும்ப year 1810 he remained in the

டைகளைச் சேர்த்துக் கொண்டிருந்தார் defensive position, and prevent- கள். த அாய-ம் வருஷத்தில் அவனிருந் ed Marshal Massena, who had தவிடத்தைவிடாமற் காத்து வெகுது

த followed him into Portugal, from ரத்திலிருந்து அந்தத் தேசத்தை

டிக்கொண்டு தன்னைத்தொடர்ந்துவந் penetrating far into that king. தமார்ஷால் மெசனாவென்பவனைத் தடு dom. At last Massena த்துக்கொண்டு நின்றான். கடைசியாய்

was

compelled to withdraw his மெசனா வென்டவன் ஸ்பெயின் தேசத் troops into Spain, and was fol. பக்குத் தன் சேனைகளையிட்டுக்கொண் lowed by Sir Arthur, now Vis

டுபோய் விட்டான். இப்பொழுது விஸ்

கவுந்து வெல்லிங்க்டனென் சொல்ல count Wellington. During the ப்பட்ட சர் அர்த்தர் அவனைப் பின் years 1811 and 1812, many en- தொடர்ந்து போனான். த அாயக, சூ gagements and sieges took place, அாயஉ-ம் வருஷங்களில் அநேகயுத்தங் and the British troops gained கள் செய்து அநேக முற்றிக்கைகளும்

போட்டார்கள். பிரிட்டிஷ்சேனைகள் several brilliant victories, of

அநேக பிரபலமுள்ள வெற்றிகளை யடை which the most remarkable were ந்தார்கள். அவைகளில் பாரோசா, அல் those of Barrosa, Albuera, and புரா, சாலமாங்காவென்னுந் தேசங்க Salamanca. But the great

ளில் நடந்த விஜயமே மாகாபிரபலமு

ள்ள தாயிருந்தது. பிரஞ்சுக்காரருடை strength of the French armies

ய பெருஞ்சேனைகளின் வல்லமையைப் obliged Lord Wellington, in the பார்த்துலார்ட்வெல்லிங்க்டன் தஅா end of 1812, again to retire into ய உ-ம் வருஷத்துக்கடைசியில் மறுபடி Portugal. .

யும்பொர்துகாலுக்கு வந்து விட்டான். The total destruction, during த அளய உ-ம் வருஷத்துமாரிகாலத்தி the winter of 1812, of the im- ல் பிரஞ்சு தேசத்துச் சக்கரவர்த்தியா mense army led by the emperor

னவன் று சியா தேசத்தின்மேல் நடத்தி

னபெருஞ்சேனைகள் முழுமையும் நாசப் of France into Russia, made it

டுப் போனபடியால் அவனுக்குஸ் necessary for him to withdraw பெயின் தேசத்திலிருந்த பிரஞ்சு தானை 2 part of his troops from Spain. களிலொருபாகத்தை யழைத்தனுப்ப A great force still remained; but

வேண்டிய தாயிற்று. அப்படியிருந்து

மீ இன்னமும் விபரீதமானசேனைகளிரு Lord Wellington now attacked

ந்தபடியால் அவைகளைலார்ட்வெல்லி them vigorously; and after de- ங்க்டன்வீரங்கொண்டெதிர்த்துப்பொ feating Marshal Jourdan, in a ருதிவிற்றோரியாவில் நடந்த முடிவான great and decisive battle at Vit- யுத்தத்தில் மார்ஷால்ஜொர்டான் என் toria, drove the French army ஸ்பெயினிலிருந்து துரத்திவிட்டுத அா

பவனை முறியடித்து பிரஞ்சு தானைகளை out of Spain, and followed it into

யந-ம் வருஷம் க ர்த்திகை எஉ பிர France, which he entered on the ஞ்சுதேசம்வரைக்கும் அவர்களைப்பின் 7th of October, 1813. His last

His last தொடர்ந்து துரத்தினான். அவன்கடை

சியாய் தௌலௌசில் சூ அளய ச-ம்வ achievement was the defeat of

ருஷம் சித்திரைஉயஉ மார்ஷால் சோ Marshal Soult at Toulouse, on விட்டென் பவனை அவஜெயப் படுத்தி the 10th April, 1814,

Further hostilities were put போனாப்பார்த்தைச்சக்கரவர்த்தி an end to by the intelligence யின் பட்டத்தை விட்டு விடும்படி செய் that Buonaparte had been forced

து த எாகங-ம் வருஷத்தில் கொலை செ to abdicate, and that Louis ய்து கொன்ற இராஜலுக்குச்சகோதர XVIII. (the brother of the king னாகிய யஅ-லுயிஸ் என்பவனைத் தகத்தி who was put to death in 1793) லே நீறினார்களென்கிற சமாச்சாரம்வ

னான்.

« ПредыдущаяПродолжить »