Изображения страниц
PDF
EPUB

war

con.

was restored to the throne. ந்தெட்டின் போது பகையுள்ள நினை The destruction of the French

வை விட்டுவிட்டார்கள். பிரஞ்சு படை

கள் முழுகிப்போனவுடனே புறு சியாவு army had encouraged Prussia

ச்ரூம்று சியாவுக்கு போனாப்பார்த்தெ and Austria to declare ன்பவன் மேல் சண்டைக்குப் புறப்பட against Buonaparte; and the மனோ தயிரிய முண்டாயிற்று. அப்ப united Russian, Austrian, and டியே று சியான் ஆஸ்திரியான் புறு a

யான் என்பவர்களின் சேனைகளெல்லா Prussian forces, having entered

மொன்றாய்த் திரண்டு கூடிப்பிரஞ்சுதே France, and obtained possession சத்தில் நுழைந்து பரிசு பட்டணத்தை of Paris, had produced the above க்கை வசப்படுத்திக்கொண்டதால் மே result. Buonaparte was

ற் சொல்லிய தீர்மானமுண்டாயிற்று,

போனாப்பார்த்தை இத்தாலிதேசத்து veyed to Elba, a small island on

த்துறைமுகத்திலிருக்கிற சிறிய தீவாந் the coast of Italy, fixed on as

தரத்தில் எல்பாவென்னுந் திட்டுக்குக் his residence. . On the 3rd of கொண்டுபோய் அதுவே அவ May, 1814, Louis XVIII., who யவிருப்பிடமென்றுவைத்தார்கள். த had resided for some years in

அளய ச-ம் வருஷம் வையாசி நs

ங்கிலாண்டிற்சில வருஷம் வசித்திருந்த England, made his solemn entry wஅ-லுயிஸ் என்பவன் இராச்சியத்தின் into the capital of the kingdom; தலைமைப்பட்டணத்தில் மகாஒட்டோ and on the 30th of that month, ,

லக்கமாய் நுழைந்தான். அந்தமாத peace was concluded between

முட்பதாந்தே திப்பிறித் தணியருக்கும்

உதவியாக நின்றதேசஸ் தருக்கும் பிர Britain and the other allied

pow- ஞ்சுக்காரருக்கும் நித்திய சமாதானச் ers, and France.

சட்டமுண்டாயிற்று.

In the beginning of 1815, த அாய்டு -ம் வருஷத்துத் தொடக்க Buonaparte suddenly escaped த்தில் போனாப்பார்த்து எல்பாவிலிருந் from Elba, and landed in France, துசடிதியாய்த் தப்பித்துக்கொண்டும்

ரஞ்சுதேசத்திலிறங்கினான். இறங்கின where he was received with ac

வுடனே சேனைகளெல்லாம் அவனை clamations by the army. He ன் புருகக்கை கொடுத்தழைத்தரவணை proceeded without opposition to த்தபடியால் ஒருவிக்கினமுமின்றிப்பரி Paris, from which the king had சுபட்டணத்துக்கு நேராக நடந்தான். fled, and immediately resumed அதிலிருந்த நிருபனோடி யொளித்துக்

கொள்ளவே துரைத்தனவ திகாரத்தை the government. The allied யெடுத்துக் கொண்டான். அதன் மேல் powers prepared to invade உதவிப்படைகள் பிரஞ்சு தேசத்திலுத் France; and Buonaparte pro

தண்டப்பிரவேசம்பண்ண ஆயத்தஞ் ceeded, with an army of 150,000 ர்த்து அவர்களையெதிர்த்துச் சந்திக்க

செய்து கொண்டிருக்கப் போனாப்பா men, to meet them in the Ne

ள ருய சூ-ம் பேரையுடைய பெருஞ்சே therlands, where the British and னையையிட்டுச் கொண்டுநெதர்லாண்டு Prussian armies already were ;

வரைக்கும் புறப்பட்டுவந்தான். அவ் the British under the duke of

விடத்தில் பிறிட்டிஷ் புறுசியான்மார்

களுடைய சேனைகளிருந்தன. பிறிட்டி Wellington, and the Prussians ஷ் சேனைகளுக்கு டூக்காப் வெல்லிங்ட under Marshals Bulow and Blu- னும் புறு சியான் தானைகளுக்கு மார் அத்

cher. After several bloodly en- ஷால் புலோவென்பவலும் பிளச்சர்எ counters on the 15th and 16th, ,

ன்பவலும் சேனாதிபதிகளாக வேற்பட்

டார்கள். யாருடய கால வரைக்கும் இர a general battle took place on

த்தப்பிரவாகமான அநேக சில்லறைச்ச the 18th of June, near the vil- ண்டைகள் நடந்தபின்பு ஆனி டிய அவ lage of Waterloo, in which, after வாட்டர் லோவுக் கடுத்த கிராமத்தில் a desperate conflict which lasted மகாயுத்தம் நடந்தது. அந்தயுத்தத்தி the whole day, the French army

ல் ஒருநாள் முழுமையுந் தன்னைமறந்

சண்டை பண்ணினபடியால் was completely routed, and

ஞ்சுபடைகள் முற்றிலு முறிந்து போய் Buonaparte with difficulty saved போனாப்பார்த்து மகாபிரயாசையோ himself by flight. He returned டே தப்பித்துக்கொண்டு பரிசுபட்ட

ணத்துக்கோடினான். அங்கே அவனுக் to Paris, but finding his situation

கு ஆதரவு கிடையாததினாலே அமரிக் hopeless, he endeavoured to es- காவுக்கோடிப்போகப் பிரயத்தனப்ப cape to America. Finding him- ட்டு இங்கிலிஷ்சண்டைக் கப்பல்களுக் self unable to avoid an English குத் தப்பிப்போகக்கூடாதென்று கண்டு ship of war, he gave himself up, தன்னைத்தானே ஒப்புக்கொடுத்து விட்

டான். உதவிசேனைகள் அவனை and was sent by the allies to the

லாண்டிக்னெனுஞ்சமுத்திரத்தின் நடு island of St. Helera, in the mid- மத்தியிலிருக்கிற செயிந்து எலெனாவெ dle of the Atlantic Ocean, where ன்னுந் தீவுக்கனுப்பினார்கள். அவன் த he remained till his death on the

அள உக-ம் வருஷம் வையாசிருவ

ம்பவித்த தன்னுடைய மரணம் வரைக் 5th of May, 1821. Louis XVIII. .

கும் அங்கேயிருந்தான். ய அ-லுயிஸ் எ returned to Paris; and a new ன்பவன் பட்டணத்துக்குத் திரும்பிவ treaty of peace was concluded. ந்தான். புதுச் சமாதான சட்டமுமு

ண்டாயிற்று. In following the course of பிரதானகாரியங்களிப்படி நடந் these important events, a few

து கொண்டிருக்கைல் இதனடியிற்சொ circumstances have been passed ல்லிய சங்கதிகளைக் குறியாமல் விட்டப over which may now be men- டியால் அவைகளை இப்பொழுது சொல் tioned.

லிக்காட்டலாயிற்று. In 1810 the king was again

த அாயம் வருஷம் இராஜனானவன் aflicted with the same calamity த என அஅ-ம் வருஷத்திற்கண்ட பிணிம from which he had suffered in

று படியுங்கண்டபடியால் அதிக வருத்

தப்பட்டான். பிறின்ஸ் ஆப்வேல்ஸ் எ 1788. The prince of Wales ன்பவன் அவலுக்குப் பதிலாக வேற்ப was appointed regent, and con- ட்டு இராஜனுடைய மரணம் வரைக்கும் tinued in that situation till the

துரைத் தனகாரியத்தை நடத்திக் king's death. He retained the

ண்டுவந்தான். அவன் தன் தகப்பன் நம்

பிக்கை வைத்திருந்த மந்திரியைத்தா same ministers who had enjoyed னே வைத்துக்கொண்டான். his father's confidence. .

In May, 1812, Mr. Perceval, தஅாய் உ-ம் வருஷம் வையாசிசமு the prime minister, was shot in தல் மந்திரியாகியமேஸ்தர்பொர்சுவெ

கா

the lobby of the House of Com- ல்என்பவனைக் குடிகள் சங்கத்தில் ஒரு mons, by a person of the name அறைக்குப் போகிற வழியில் பெல்லிங்

காமென்பவன் ஏதோசில பகையினாற் of Bellingham, from some mo.

சுட்டுக் கொன்றான். கொலை செய்தவ tive of private revenge. The னைப்பிடித்து விசாரணை செய் murderer was condemned and வதை செய்தார்கள். மேஸ்தர் பெர்சு executed. Mr. Perceval

வெலுக்குப்பதிலாக எரலாப் லை உர்பூ succeeded, as minister, by the

ல் என்பவன் மந்திரியாகவேற்பட்டான். earl of Liverpool. .

து உயிர்

was

In the same year, some dis

அந்த வருஷத்திலே தானேவர்த் putes with America, relating to தகச் சம்மந்தத்தைக்குறித்து அமரிக் matters of commerce, produced கானரோடு விவாதங்கள் நடந்து அந்த a war with that country. Hos- த்தேசத்தின்மேல்

Hos- த்தேசத்தின்மேல் சண்டைதுவக்கினா tilities were carried on, upon a

ர்கள். இந்தச் சண்டை சொல்பமாகக்

கிளம்பினபடியால் அதற்கு நல்ல முடிவு small scale, and without any im- கிடைக்காமல் சூ அளய ச-ம் வருஷம் portant results; and peace was மார்கழிஉஉ

பட்டுப்

மாதானப் பட்ட restored by a treaty, on the 24th Cuir soli . December, 1814.

சமா

In 1815, the Princess Char- த அள யாரு -ம் வருஷம் இராஜகிரீடத் lotte of Wales, the heiress ap

துக்குச் சுதந்திரக்காரியாகிய பிறின்

செஸ் சார்லோட்டி ஆப் வேல்ஸ் என்ப parent to the crown, was mar

வள் சாக்ஸ் கோபர்க்கின் பிறின்ஸ்லியோ ried to the prince Leopold of பால் ட் என்பவனை மணஞ் செய்துகொ Saxe-Cobourg. This union, in ண்டாள். இந்தச்சம்மந்தம் சகலவித all respects a most happy one, த்திலேயு மங்களாகரமாயிருந்தும் த was terminated by the death of அளய எ-ம் வருஷம் கார்த்திகை உககூ

பிறின் செஸ் சாப்பிள்ளை பெற்று இறந் the princess, who expired on the து போனாள். இந்தச்சங்கதி தேசமுழு 6th November, 1817, after being மைக்கும் துக்கத்தைக்கொடுத்தது. delivered of a dead child ; an event which was deeply lamented by the whole nation.

The states of Barbary, par. திருந்தாத மூடச்சாதி துரைத்த ticularly Algiers, had of late னத் தில்விசேஷமாய் அல்ஜீராரில் பூர் proceeded such lengths in the வந்தொட்டுத் தலை முறைத் தலைமுறை custom, which they had been al- யாகத் தங்களுக்குள்ள வழக்கமென்று lowed to follow for ages, of plun- சொல்லிக் கிறிஸ்தவர்களுடைய கப்ப dering the vessels of the Chris

ல்களைக் கொள்ளை கொள்ளுகிறதும் அ

வைகளில் கப்படுகிறவர்களைக்கைதிகளா tian nations, and carrying their

க்கி விற்கிறதுமா யிருந்தபடியால் பிறி prisoners into slavery, that Bri. த்தணியர் அந்த வழக்கத்தை நிறுத்தத் tain determined to put an end தீர்மானித்தார்கள். அப்படியே சிலக

யசு.

to the practice. Lord Exmouth ப்பல் கூட்டத்தோடே அல்ஜீருக்கு அ who had been sent with a squa - னுப்பப்பட்டலார்ட் எக்ஸ்மவுத்தென் dron to Algiers, at first endea- லுங் கப்பலா திபதி துவக்கத்தில் தா

ன்வந்த காரியத்தைச் சமாதானத் தினா voured to gain the object by ne

ல் முடித்துக் கொள்ளப் பிரயாசைப்ப gotiation; but, having failed in

ட்டான். அது முடியாமற் போனபடி this attempt, he proceeded to யால் பிரிட்டிஷ் சாதியார் கேட்கப்பட் enforce compliance with the de

டவைகளுக்கிணங்கும்படி அல்ஜீர்கவ

ர்னரைப் பலவந்தஞ் செய்யத் தொட mands of the British. The dey

ங்கினான். அல்ஜீர்கவர்னரும் சண்டை determined to resist, and on the கெதிர்க்கத் தீர்மானித்தபடியால் த அா 27th August, 1816, a tremen- -ம் வருஷம் ஆவணிம உ எஉ அகோ dous battle took place ; the Al- ரமானயுத்தம் நடந்தது. அந்தயுத்தத் gerine batteries were destroyed ; ளெல்லாம் இடிந்து நகர்ந்து அவர்களு

தில் அல்ஜீராருடைய கொத்தளங்க their navy, arsenal, and half the

டைய கப்பல்களும் ஆயுதசாலை city were burnt; and 7000 men அவர்களுடைய பட்டணத்தில் அலா were killed or wounded. Lord வாசியும் நெருப்பினால் வெந்து நீறாய்த் Exmouth lost 900 men. The

தணிந்தது. அவர்களில் எய சூ பேர் இ

றந்துங் காயம்பட்டும் விழுந்தா result of this glorious achieve- லார்ட் எக்ஸ்மவுத்தென்பவனுக்கு கா ment was the liberation of a பேர்மாத்திரம் சேதம். இந்தப்பிரபல great number of captives, and

முள்ள சண்டையினால் வந்த நன்மை the total abolition of Christian

யென்ன வென்றால் அநேகமாயிரம் பேர்

சிறையை விட்டு விடுதலையானதும் கறி slavery.

ஸ்தவர்களை அடிமை கொள் ளு

ற வழி க்கம் முற்றிலுமெடுபட்டுப் போன.

கள்.

தான்.

The queen

died on the 17th த அளய அ-ம் வருஷம் கார்த்திகை of November, 1818; and his vஎஉ இராக்கினிமரித்தாள். இராஜலு majesty himself expired on the eத அா உய-ம் வருஷம்தை உக 29th January, 1820, in the 82nd

எண்பத்திரண்டாம்வயதில் அறுபது

வருஷம் அரசாண்டிறந்தான். நிருப year of his age, and 60th of his

னுடைய இராச்சியபாரத்தின் கடை reign. During the last year of சிவ ருஷத்தில் பழய நிலமையுள்ளவர்க his reign, the peace of the coun- ளென்னும் பெயரையுடைய ஒருகூட் try was disturbed by the pro- டமெழும்பித்தேசத்தின் சமாதானத் ceedings of a party known by

தைக்கெடுத்தது. அதெப்படியெனில்

அந்தக் கூட்டத்தார் வேலைகள் நடக்கி the name of radical reforners, கிராமங்களிற்போய்ப்பெருங்கூட்ட who assembled the people of the தைக் கூட்டிக் கவர்ன் மெண்டாரு manufacturing districts in great டையகட்டுதிட்டத்தையும் சட்டவட் meetings, and endeavoured to டத்தையுமுதறிவிடும்படி அவர்களைத்

தூண்டிவிடப்பிரயத்தனப்பட்டார்கள். excite them against the consti

இப்படிப்பட்ட கூட்டத்திலொரு கூட் tution and the government. டம் சூஅளய கூ-ம் வணிய கால One of these meetings, which மாஞ்செஸ்தர் என்னு மூரில் கூடிஞர்க took place at Manchester, on ள். ஆனால் அந்தக்கூட்டம் அதிகாரஸ் the 16th of August, 1819, could

டைய தண்டனையில்லாமல் அடங் not be dispersed without force, யிர் இறந்துபட்டது. ஆயினுங்சவர்ன்

காமையால் அநியாயமாக அநேகமு and unhappily several lives were மெண்டார் உறுதியாக நின்று அந்த lost. By the firmness of the க்கூட்டத்தைத் தலை காட்டா government, however, a stop was நடித்துத் துரத்திவிட்டார்கள். put to these tumultuous assem blages.

King George III. during his ந. ஜார்ஜ் என்னுமரசனுடைய long reign commanded the res- நீண்ட துரைத்தனத்தில் அவன் குடிக pect and affection of his subjects, ளுடையபட்சத்துக்கும்மரியாதைக்கு

முகந்தவனாய் உத்தம நடக்கையும் இ by the integrity of his principles, முகந்தவனாய்

ரக்க முள்ள குணமும் குற்றமற்றவாழ்வு the benevolence of his disposi. முள்ளவனாயிருந்தான். அவன் துரைத் tion, and the purity of his life. தனகாரியத்தை நடத்திக்கொண்டுவ ந் Though in the discharge of his தும்வருத்தமும் ஆபத்துமுள்ளகாலத்தி arduous duties, during times of

ல் அவனுடைய நினைவுகள் உறுதியில்

லா திருந்தது. அப்படி யிருந்ததைத் great difficulty and danger, his

தன் இராச்சியத்தினுடைய நன்மைக் views may not have been uni- காகக்கப்பட

கபடற்றவிதமாயிருந்ததென் forhly sound, yet it is univer- யாவருமொப்புக்கொண்டார்கள். sally admitted, they were sincerely and earnestly directed to the good of his kingdom.

CHAPTER XXIV.

உச. அதிகாரம். .

GEORGE IV.

ச.-ஜார்ஜ் தஅா உய-ம் வருஷந்தொடங்கி தஅளநய -ம் வருஷம் வரைக்கும்.

FROM 1820 TO 1830.

The accession of George the சீ. ஜார்ஜ் என்பவன் பிரதி இராஜ Fourth to the throne was little னாகவிருந்து நெடுநாளாய் இராஜகாரி more than nominal, as he had, யத்தி வழக்கப்

டிருந்தமையாலவ in his character of regent of the ன் இராஜதகத்திலேறினது பேருக்காக

மாத்திரமிராமல் கொஞ்சம்பிரயோச kingdom, long exercised all the

னமுள்ள தாகவுமிருந்தது. functions of royalty.

தஎாகூரு-ம் வருஷம் அவன் பிறின் In 1795 he had married his

செஸ் காரோலயன் ஆப்பர்ன்ஸ்விக்கெ cousin, the princess Caroline of ன்னுந்தன் னுடைய கசினைக்கலியாண Brunswick, by whom he had an ம்பண்ணிக் கொண்டு அவளால் அவனு only daughter, the princess க்குப்பிறின் செஸ் சார்லோட்டியென்

« ПредыдущаяПродолжить »