Изображения страниц
PDF
EPUB

தூ றான்

Charlotte. They separated soon னும் ஒரே குமாரத்திப்பிறந்தாள். அவர் afterwards; and her unguarded கள் கூடி வாழாமலுடனே பிரிந்துபோ behaviour led to suspicions

னார்கள். ஏனெனில் அரசி தன்னைக்காத்

துக்கொள்ளாத நடக்கையினாலே அவ which produced an investigation, ள்மேல் சந்தேகப்பட்டு விசாரணைக்கி the result of which proved that முண்டாயிற்று. அந்தவிசாரணையில் அ she had not conducted herself வள் தன்னுடைய அந்தஸ்துக்குத்தக்க with the propriety becoming her தாக நடந்துகொள்ள வில்லை யென்று

ருசுவாயிற்று. உடனே அவள் ஊரை station. Soon afterwards she

விட்டு வளிப்பட்டுப்பற்பல தேசங்க went abroad, and travelled over ளிற் பிரயாணமாய்த் திரிந்து கொண்டி various countries, from which ருந்தாள். அப்பொழுதவள்மேல் அவ rumours of a scandalous nature,

செய்தி அடிக்கடி வந்து கொ

ண்டேயிருந்தது. இராஜன் தகத்திலே respecting her conduct, were

றினவுடனே அவள் இங்கிலாண்டுக்கு from time to time received. On

வந்தாள். அப்பொழுது அவள் மேல் the king's accession she returned றந்திருக்கிறபழிச்சொல்லைக்குறித்துத் to England, and it was then தீரவிசாரிக்க வேண்டிய தாகையால்த considered necessary to investi

ண்டனைக்குரிய சட்டமொன்றையேற்ப

இத்திலார்ட்ஸ்மார்களுடைய சங்கத்தி gate fully the charges against கொண்டு வந்தவளவில் அங்கே சிறிய her. A "Bill of Pains and Pe- தொகையுள்ளவர்களேற்றுக் கொண்டு nalties” was accordingly brought பேசத்தொடங்கினார்கள். அதற்குடித் into the House of Lords, but it திரிகள் இதைக்குறித்து இனியொன்று

மீபேசவேண்டியதில்லை யென்று நிறுத் was supported by such small ma

திப்போட்டார்கள். இப்படியிருக்க jorities, that the ministers deter- ரசி ஆடிஉவியா திட்பட்டு மறுவருஷம் mined to proceed no further in ஆவணிம எஉ இறந்து போனாள். the matter. seized with an illness in the month of July in the following year, and died on the 7th of August.

The queen

was

In 1822, Mr. Peel became se- த அள உ உ - ம் வருஷம் உத்தியோகத் cretary of state, in the place of தை விட்டுவிட்ட லார்ட்சிட்மவுத்துக் Lord Sidmouth, who resigned. குப்பதிலாகமேஸ்தர்பீல் என்பவன் ஆ In the same year, the marquess

ஸ்தான செக்கிறிடேரியாயினான். அந்

தவருஷத்தில் தானே மார்க்குஸ் லண்ட of Londonderry terminated his

ண்டேரியென்பவன் அதிகஉழைப்பினா life by his own hand, in a fit of ல்புத்திமயங்கித்தன் கையினால் தன்னைக் derangement produced by over- கொலை செய்து கொண்டான். அவனு fatigue and exertion of mind. டைய அந்நிய தேசத்து ஆஸ்தான செ

க்கிறிடேரி உத்தியோகத்துக்கு மேஸ் He was succeeded in the office

தர் கன்னிங்கென்பவன்வந்தான். அப் of secretary of state for foreign பொழுது மேஸ்தர்றாபின்ஸன் என்பவ affairs by Mr. Canning. Mr.

Mr. ன்சான் சலர் எக்சிகுவர் என்னும் உத்தி Robinson was at the same time யோகத்துக்கு வந்தான். மேஸ்தர் அ appointed chancellor of the ex

ஸ்கிஸன் என்பவன் வர்த்தகச் சங்கத்

துக்குத் தலைமையாக வேற்பட்டான். chequer; and Mr. Huskisson came into office as president of the board of trade. It having been proposed by

அந்நியதேசத்து இராஜாங்கத் some of the foreign powers to தாரெல்லாரும் இரோப்பியன் கவர்ன் hold a meeting, or congress, at மெண்டாருக்குள்ளே உண்டாயிருக்கி Vienna, for the purpose of set- றபலபேதகங்களை ஒழுங்கு செய்து கொ tling several differences which ள்ளுகிறதற்குவியன்னாவென்னும் ஊரி existed among the European go- சொன்னார்கள். கிறேட்பிறித் தணியரு

லொரு கூட்டங்கூட வேண்டுமென்று vernments, the duke of Welling- க்குப்பதிலாகாக்காப்வெல்லிங்க்டனை ton was sent to attend this meet

ந்தக் கூட்டத்துக் கனுப்பினார்கள். ing on the part of Great Britain. இந்தக் கூட்டத்தைக் கூட்டினவர்களு It soon appeared, however, that டைய நோக்கம்ஸ்பெயின் கிறீஸ் என்

னுந் தேசங்களில் உண்டாயிருக்கிறம it was the object of some of

னோசுதந்தரத்தை திந்தக்கூட்டத்தை these powers to make this con- க்கொண்டு எடுத்துப்போடவிருந்ததெ gress an engine for the suppres- ன்று வெளியாயிற்று, பிரஞ்சுக்காரரும் sion of freedom in Spain and ஆயுதபலத்தினால் ஸ்பெயின் தேசத்து

இராஜனுக்குச் சுயாதிகாரத்தைக் கொ Greece. France having deter

டுக்க வேண்டுமென்று தீர்மானித்து அ mined to restore the absolute தற்கு தவி செய்யும் பொருட்டுக் கூட்ட power of the king of Spain by த்திலிருந்த அந்நியதேசத்து அதிகார force of arms, , received assuran

ஸ்தரைக் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்

படிசெய்யக்கூடாதென்று கிறேட்பிறி ces of support from all the other

த்தணியர் மறுத்து நின்றார்கள். powers assembled at the congress, except Great Britain, who protested in the strongest terms against any such interference.

Notwithstanding the opposi- கிரேட்பிறித்தணியர் இதை ஒப்பு tion of Great Britain, France க்கொள்ள ளாமல் விரோதித்து நின்றும் ent an army into Spain, in 1823. தஅஉந-ம் பிரஞ்சுக்காரர் ஸ்பெ A small party in Britain were

யின் தேசத்துக்குச்சேனைகளையனுப்பி

ர்கள். ஸ்பானிஷ்குடிகளுடைய கட் desirous to take up arms in de- டுப்பாட்டைக் காப்பதற்குப் பிறித்த fence of the Spanish constitu- ணியரிற் சிலரெழும்பி ஆயுதபாணிகளா tion; but the great majority of ய்ப்புறப்படவிரும்பினார்கள். ஆயினும் the nation was fully satisfied

அவர்களில் மிகுதியான பேர்கள் கவர்ன் with the conduct of government, தற்காகச்சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஸ்

மெண்டார் இதிலே நுழையாமலிருந்த in having declined to interfere. பானிஷ் சாதியார்குடிகளுஞ் சேர்ந்து The Spaniards showed no incli- இராச்சியபாரம் பண்ணு

கவர்ன்

nation to support their constitu. tional government, and the French army restored the abso. lute power of the king without opposition. .

மெண்டைக்காப்பாற்றுகிற கருத்தை க்காட்டாமையால் பிரஞ்சுக்கா காரர்

ஒரு விக்கினமு மில்லாமல் இராஜனுக்குச் சுயாதிகாரத்தை நிலைக்கச்செய்தார் கள்.

In 1823, some proceedings த அள உங

மீபிறிட்டிஷ்சாதியா took place in parliament respect- ர்குடியேறியிருக்கிறவிடங்களிலே அடி ing the slaves in the British colo- மைகள் வைப்பதைக்குறித்துப் பார்லி nies. A motion was made for the மெண்டிலே சில பேச்சுகள் நடந்தது. abolition of slavery, which, to.

அடிமைத்தனத்தை விலக்குவதற்குவி gether with the debate upon it,

தெலைச்சட்டமேற்படுத்திப் பார்விமெ

ண்டிலே தர்க்கங்கள் நடந்து கொண்டி caused, however unintentionally, ருக்கையில் அந்த அடிமைகள் தங்களு very disastrous effects. The க்குப் பார்லிமெண்டார் விடுதலை தந் negroes were led to believe that தார்களென்றும் தங்கள் எசமான் மார் their freedom had been granted கள் தங்களை அ நியாயமாக இன்னமும் by parliament, and was unjustly ளென்றும் நினைத்துக்கொண்டிருந்தப

அடிமைத்தனத்தில் வைத்திருக்கிறார்க withheld by their masters. An டியால்தெமெறாறாவென்னு மூரில்பெரு insurrection broke out in the ங்கலகமொன் றுண்டாயிற்று. அந்தக் colony of Demerara, attended கலகத்தில் அநேகவுயிர்களுஞ் சொத் with much destruction of life

துகளும் அழிந்து போயின. இந்தக்கல

கத்தைப்போலவே குடியேறின மற்றவி and property; and similar disas- டங்களிலெல்லாங் கலகங்களுண்டாயி ters in other colonies were only ன. ஆயினும் அவைகளை மிலிட்டேரிப் prevented by means of the mili

படைகளைக் கொண்டடக்கினார்கள். மே

ற்சொல்லிய விடுதலை சட்டத்தைக் குறி tary force. The above motion

த்து விரோதங்களொன்றும் நடக்காம was not insisted on; but several

லிருந்தபடியால் அடிமைகளைச் சீர்ப்ப measures for improving the con- டுத்தவேண்டுமென்று முன்னமே பார்லி dition of the slaves, which were

மெண்டில் கொண்டு வந்திருக்கிற விடுத் in preparation before it was

லைச் சட்டத்தின் படிக்குத் தீர்மானமா யிற்று. அதென்னவெனில்

அடிமைக brought forward, were carried

ளாகிய ஆணையும் பெண்ணையும் அடிக் into effect. These consisted கக்கூடாதென்றும் குடும்பத்தை விட் chiefly in restraining the use of டுப்பிரித்து அவர்களை விற்கக்கூடாதெ the whip, and abolishing its ap- திகளைக் காப்பாற்றவேண்டுமென்றும்

ன்றும் அவர்களுடைய ஆஸ்திபாஸ் plication to females; in prevent- அவர்களுடைய சாட்சிகளை நியாயச ing the separation of families by ங்கத்தி லேற்றுக்கொள்ள வேண்டிய sale; in protecting the property தென்றும் அவர்களைத் தன்னீங்கலாக் of the slaves, admitting their

கிவிட்டு அவர்களுக்குவேதோபதேச evidence, and rendering it more

த்தைக்கற்பிக்க வேண்டுமென்றுந் தீர்

மானமாயிற்று. கடைசியாகச் சொல் easy for them to obtain their லப்பட்ட வேதத்தைக்குறித்து மேற்றி freedom; and, above all, by pro- சை ஈந்தியாத்தீவுகளிலே தேவாலயங்

viding for their religious instruc- களைக்கட்டி அவற்றிற்குத் தலைமையாக tion. For this last purpose, a

இரண்டுபிஷப்புமார்களை அனுப்பியிரு

க்கிறார்கள். regular church establishment was formed in the West India islands, with two bishops at its head.

on

In 1824, a war broke out in சூ அள உசளு கீழ்த்திசை ஈந்தியா the East Indies with the Bur- வில் கங்கைக்கப்புறமிருக்கும் சண்டை mese, a warlike and powerful

க்குரிய பலாக்கிறம சாலிகளாகியபர்மா people of India beyond the Gan- கிறேட்பிறித்தணியர் சற்றேறக்குறைய

சா தியாரோடு ஒருயுத்தம் நடந்தது. ges, Great Britain had gradu- இந்துஸ்தானித் தேசமுழுமையுங்கை ally obtained the dominion over வசப்படுத்திக்கொண்டிருந்தும்பர்மா the whole peninsula of Hindos- சாதியார் நம்முடைய எல்லைகளில்வந் tan; but the Burmese were not

துவிழுவதை நம்முடைய வல்லமையை

க்கொண்டடக்காமல் விட்டிருந்தார்க deterred by our great power

from ள். ஆகையால் அவர்கள் மேல் சண்டை making frequent encroachments க்குப்புறப்படப் பறைசாற்றினார்கள். .

our territories. War was அப்படியே சர் அர்ச்சிப்பால்ட்கேமல் therefore declared against them;

என்னுந் தளக்கர்த்தன் சிறிதோர்ட

டையுடனே சித்திரை பர்மாதேசத் and the Burmese empire was in- தில் உத்தண்டப் பிரவேசம்பண்ணியெ vaded in April, by a small army திரிகளுடைய விஸ்தாரமான சேனைக under General Sir Archibald ளோ டெதிர்த்துத் தன்னைமறந்து யுத் Campbell. After a series of தஞ்செய்து இராச்சியத்துக்கு நா

மயில் தூரமுன்னே போய்ச் சாடினவள desperate engagements with the

வில் அதிலிருந்தசக்கரவர்த்தி, சமாதா immense armies of the enemy, னத்துக்குட் பட்டான். கேமலென்னு the British penetrated above 500 ஞ்சேனாதிபதி சக்கரவர்த்தியி னுடைய miles into the heart of the em

லைப்பட்டணத்துக்கு - ருய- மயில் தூர pire, and the emperor submitted முள்ளேயிருக்கும்போதே இந்தச்சமா

தானத்துக் கவனை யுடன் படுக்தினான். to the terms of peace which were இந்தச்சமாதானத்திலே சக்கரவர்த்தி imposed upon him, when Gene- மறுபடியும் எல்லை கடந்து தொந்த ral Campbell was within fifty ரைசெய்யாம லிருக்கும்படிக்கு அவ miles of his capital. By the

னுடைய ஊரில் பாதியை ஒப்புக்கொ

டுத்து லக்ஷம்பொன் நிறையாகக்கொ treaty the emperor surrendered பிக்கவுஞ் சம்மதித்தான. இந்தச்சமா a part of his territory, engaged தானம் . த அள உசு மாசிம் உசுகூ to abstain from further encroach- முடிந்தது. ments, and agreed to pay a sum equal to about a million sterling. This treaty was made on the 24th of February, 1826.

The year 1825 was a period சூ அா உரு தேசஸ்தருக்கு மிகு of great public distress. Com. ந்தசிறுமை யுள்ளகால மாயிருந்தது. merce had, for some time, been வர்த்தகஞ்சில நாள் வரைக்கும் செழிப்

பாயிருந்து அதற்கு வேண்டிய உபாய rapidly reviving, and a great ங்களை யேற்படுத்தினார்கள். தென்னம spirit of speculation arose. The ரிக்காவிலிருக்கும் ஸ்பானிஷ்குடிகள் சு Spanish colonies in South Ame- யாதீனரென்கிற சுதந்தரத்தைப்பெற் rica had recovered their indepen

றுக்கொண்டு இங்கிலாண்டிலுள்ளவர்த்

தகரிடத்திலேயும் பணமுள்ளவர்களிட dence, and had obtained im- த்திலேயும் அளவிறந்ததிரவியங்கள் கட mense loans from the merchants ன்வாங்கிக்கொண்டார்கள். புதிதாய்க் and possessors of money in Eng- குடியேறின இவர்களிடத்தில் செல்வமு land. The sums thus lent were

ஞ்சமாதானமு மிருக்குமென்று தப்பா

ய் நினைத்துக்கொண்டு கடன் கொடுத்தா advanced under a mistaken be.

ர்கள். கடைசியாய் அவர்கள் வாங்கினக் lief of the wealth and tranquilli- டனுக்கு வட்டி முதலாய்க்கொடுக்க நி ty of these new states; but it று வாகமற்றுப் போனபடியால் பிறித் turned out that they were unable

தணிய ருடைய அளவிறந்த திரவியங்

கள் இவ்விதமாக அழிந்து போயிற்று. to repay the interest of these loans, and an immense amount of British wealth was thus lost.

Projects were next set on foot தன் னமரிக்காவில் பொன் வெள் for speculating in the gold and ளிக்கேணிகளைக் குறித்தேற பாடொன் silver mines of South America, மெதமிஞ்சினலாபங் கிடைக்குமென்

றுண்டாயிற்று. இந்த ஏற்பாட்டினால் from which the most extravagant றெதிர்பார்த்திருந்தார்கள். இந்தக்கே expectations of profit were en- ணிகளைக்கிரயத்துக்குக் கொள்ளவும் அ tertained. Joint-stock Compa- வைகளில் வேலை செய்யவும் சேர்க்கை nies were established for pur

சம்மந்தக் கூட்ட மென்றொரு கூட்ட

மேற்பட்டது. அந்தக்கூட்டத்திலே chasing and working these

சனங்கள் பங்குவைக்கிறதற்குத் தீவர mines ; and so eager was the ப்பட்டார்கள். அந்தப்பங்கு - எய - பவு public to obtain shares in these னுக்குக்கொண்டு சில வாரஞ்செனறு. companies, that shares, which தநா பவுனுக்கு விற்றார்கள் அப்பொ had been bought for 701., were

ழுதுபணஞ்சம்பாதிக்கிறதற்கு அனே

கவுபாயங்கள் செய்தார்கள் . வர்த்தகர் sold, a few weeks afterwards, கூட்டங்கூடினார்கள். அந்தக்கூட்டத் for 1,3001. At the same time திலே சனங்கள் தீவரமாகப் போய்ச்சே innumerable projects for gaining ர்ந்தது மல்லாமல் இலண்டன்பட்ட

ணத்தில் வர்த்தகச்சரக்குகள் சேர்க்கி money at home were started, றவர்கள் முதற்கொண்டு பால் விற்கிறவ and companies were formed, ர்கள் வஸ்திரம் வெளுக்கிறவர்கள் வரை into which the public rushed க்கும் போய்ச்சேர்ந்தார்கள். இந்தவ with the

ர்த்தகத்தின் சூது- த எா உலகத்திலு utmost eagerness.

ண்டாகிய பிரபலமுள்ள தென் சமுத்தி These embraced every branch ரவர்த்தகத்தைப் பார்க்கிலும் அதிக of trade, from the most extensive விஸ்தாரமா யிருந்தும் அழிவுக்கேது

« ПредыдущаяПродолжить »