Изображения страниц
PDF
EPUB

manufactures down to the sel. வாயிற்று. இதற்காகப்பண்ணினவேற்பா ling of milk and the washing of

டுகளெல்லாங் கனவாக வழிந்து போயிற் clothes, in London. The rage வகையிலேயுங் கொடுத்து விட்ட திரவி

று. இவ்வருஷத்தில் பிறித்தணியர் பல for mercantile gambling was யங்கள் நாற்பது லட்சமென்று கணக் more extensive than in the fa- கேற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நஷ்டமல்

லாமல் mous South-sea year (1720), and

அந்நியதேசங்களுக்குத் தே வையானதை

விட அதிகமாக அனு was attended with most disas

பிய பிறிட்டிஷ்சரக்குகள் குறைந்தவி trous consequences.

Almost லைக்கு விற்று நஷ்டப்பட்டார்கள். இந் every one of these projects was தவர்த்தகங்கள் சிதைந்துபோவதற்கு found to be visionary and ruin

க்காரணமென்ன வெனில் இராச்சியத்

திலுள்ள நிலையான பணச்சாலைகளும் ous; and it has been computed

பர்த்தகச் சங்கங்களுங் கெட்டுப்போ that above forty millions of the னதினாலே தான். அதனால் தேசமுழு wealth of Britain were in the

மைக்குந்திகிலுண்டாயிற்று. ஆயினு course of this year thrown away

ம் அதுவரவரத்தணிந் துபோய்ப்பின் in those different ways. Besides, னங்களுக்கு நம்பிக்கை யுண்டாயிற்று. னால் வருகிற வருஷமுடியுமுன்னமே ச

. the British manufacturers had been sending to the foreign markets much greater quantities of goods than there was a demand for; and they had, consequently, to sell them at a ruinous loss. The consequence

of all this was the failure of the most established banks and mercantile houses in all parts of the kingdom, and a general panic overspread the country. It abated, however, by degrees, and public confl dence was restored before the end of the following year. In 1826, Great Britain was

தஅா உசுளுகிறேட்பிறித்தணியர் called upon to interfere in the

பொர்துகால் தேசத்துச் சங்கதியில்த

லையிட்டுக்கொண்டார்கள். பொர்துகா affairs of Portugal. On the

ல்தேசத்து மன்னனாகிய தோம்ஜான் death of Don John, king of Por- என்பவன் இறந்துபோக அவனுடைய tugal, his son, Don Pedro, as- குமாரன் தோம் பேதுரோ வென்பவன் sumed the title of emperor of பிறேஜீல் என்னுந்தேசத்துச்சக்கரவர் Brazil, resigning the crown of த்தியென்கிற பட்டத்தைத் தரித்துக்

கொண்டுபொர்துகால் தேசத்து இரா Portugal to his daughter, Donna ஜகிரீடத்தைத் தன் குமாரத்தியாகிய Maria, and establishing a consti- தோனா மரியாளென்பவளுக்குச்சூடி அ

சு

le.

tutional government in

in that

that ந்தத்தேசத்தில் குடிகள் சேர்ந்தாளுகிற country. A party was formed துரைத்தனத்தை ஸ்தாபித்தான். இந்த

ஏற்பாட்டைக் கெடுப்பதற்கு ஒருகட் for overturning it; and Spain as

சியாாெழும்பினார்கள். அவர்களுடை sisted their designs, by arming யகருத்துக்கிசைவாக ஸ்பெயின் சாதி the Portuguese insurgents who யார் தங்களிடத்தில் அடைக்கலம்புகுந் had taken refuge in her territo- திருக்கிறபொர்து கீஸ்கலகக்காரர்களை ries, and enabling them to invade

யெல்லாம் ஒருங்குடன் சேர்த்து அவர்

களுக்கு ஆயுதங்களைத் தரிப்பித்துஸ்பா Portugal from the Spanish fron- னிஷ் எல்லையிலிருந்து பொர்துகாலில் tiers. The constitutional உத்தண்டப்பிரவேசம்பண்ணச்செய் gency demanded from Great து இவ்விதமாக உங்களுக்கு தவிசெய் Britain the assistance to which,

வோமென்றார்கள். குடிகள் சேர்ந்தாளு

ற துரைத்தனம் கிறேட்பிறித் தணிய by treaty, Portugal was entitled

ரை உதவி செய்யக் கேட்டுக்கொண்ட against foreign invasion. The துசமாதானச்சட்டத்தின்படியே அந்நி demand was granted, and a con

யதேசஸ்தர் பொர்துகாவில் உத்தண் siderable

டப்பிரவேசம் பண்ணக் கூடாதபடி army was immediately

யால் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டபடி sent to Portugal. The Portu.

யே பிறித்தணியர் செய்து உடனேதிர guese insurgents were driven ண்ட படைகளைப் பொர்துகாலுக்கனு back to Spain; and the Spanish ப்பினார்கள். பொர்துகீஸ்கலகக்காரர court agreed to disarm them, and ரைமுறியடித்து மறுபடியும் அவர்களை give them no further assistance. டார்கள். ஸ்பானிஷ் துரைத்தனத்தார்

ஸ்பெயின் தேசத்துக்குத் துரத்திவிட் In 1828, Don Miguel, the அவர்களிடத்திலிருந்த ஆயுதங்களைப் younger brother of Don Pedro, பிடுங்கிக்கொண்டு அவர்களுக்கு இனிமே arrived in Portugal, to assume

ல்உதவி செய்கிறதில்லை யென்று ஒப்புக்

கொண்டார்கள் . த அள உஅளு தோ the regency in the name of his

ம்பேதுரோ வென்பவனுக்கு இளையச niece. He professed fidelity to கோதரனாகிய தோம் மிகே லெபவன் the constitutional settlement of பொர் துகாலுக்கு வந்து தன் அண்ணன் the kingdom; and, soon after his குமாரத்திக்குப் பதிலாகத் துரைத்த arrival in Portugal, the British சேர்ந்தாளுகிற துரைத்தனத்தை ஒப்

னத்தை யெடுத்துக்கொண்டு குடிகள் troops were withdrawn. Imme- புக்கொண்ட தன்மேல் நம்பிக்கைவை diately after their departure he த்தான். அவனபொர் துகாவில் வந்தவு took possession of the crown on

டனேபிறிட்டிஷ்தானைகள் அதைவிட்

டுவந்துவிட்டது. பிரிட்டிஷ்தானைகள் his own account; in which he

ஊரைவிட்டுவந்தவிடனே அவன் இரா appears to have been supported ஜகிரீடத்தை யெடுத்துத்தானே சூடிக் by the mass of the people, and கொண்டான். அவன் அப்படி செய்த received no opposition from the தற்கு அனேக பிரசைகள் அவனை ஆத constitutional party.

ரித்தார்கள். குடிகள் சேர்ந்தாளுகிற துரைத்தனமும் அவனைத் தடை செய்

தில்லை யென்று காணப்படுகிறது. Repeated changes took place ச . ஜார்ஜ என்பவனுடைய அரசா in the councils of George IV: ட்சியினிறு தியாண்டில் ஆலோசனைச

[ocr errors]

during the latter years of his ங்கத்திலனேகமாறுதல்களுண்டாயிற் reign. These were too compli. அ.இது சங்கத்தாருக்கும் அவர்கள் கொ

ண்டகோட்பாட்டுக்கும் ஒவ்வா திருந் cated in themselves and in their

ததென்று இவ்விடத்திற்சொல்லிக்கா causes to be here detailed; but it

ட்டலாயிற்று. சூ அளஉ எ – எரலாப் is proper to mention that, on the லைவர் பூலென்பவன் வெண்குட்டம்பி earl of Liverpool being attacked டித்தபடியால் துரைத்தன காரியத்

துக்கு தலைமையாக by a stroke of palsy, in 1827,

அவனுடைய

இடத்தில்ே மேஸ்தர்கன்னிங்கமென்ப his place at the head of the ad

வன்பிரவேசித்தான். அவனும் அந்த ministration was taken by Mr. வருஷத்தில் ஆவணி மாதத்தி லிறந்தா Canning ; that on Mr. Canning's ன். அவனுக்கு பதிலாக லார்ட்கொ death, in August that year, he

ரிக்கென்பவன் வந்தான். அவனும். சூ

அஉஅ தொடக்கத்தில் உத்தியோ was succeeded by Lord Gode

கத்தை விட்டொழிந்து போகவேக் rich; and that, on the resignation காப் வெல்லிங்கட னென்பவன் of Lord Goderich, in the begin. மந்திரியாவினான். ning of 1828, the duke of Wellington became prime-minister.

முதல்

ன்றாய

The last remarkable foreign இந்த அரசாட்சியில் அந்நியதே transaction of this reign relat- த்துச் சம்மந்தங்களில் கிறிஸ்தேசத் ed to Greece. Great Britain, தைக்குறித் துண்டாகிய சங்கதி தான் France, and Russia, agreed to பிரபலமுள்ளது. கிறேடபிறித் தணி, enforce a cessation of hostilities ரான்சு, று சியாவென்பவர்களெ between 'Turkey and Greece, ச்சேர்ந்து தூந்கியாருக்குங்கிறீசாருக்கு and to insist on Turkey being முண்டாகிய போராட்டத்தை நி

தப்புறப்பட்டுத் தூக்கியாரைக் நீசா satisfied with an annual tribute

ரிடத்தில் வருஷத்திறை வாங்கிக்கொ from the Greeks. The Turkish

ண்டு சமாதானத்தோடிருக்கச் சொன் government having refused to னவளவில் தூற்தித்துரைத்தனத்தார் அ agree to this proposal, a com

தற்குச்சம்மதியில்லை யென்று தடுத்தப்

டியால் அவர்களைச் சம்மதிக்கச் செய் bined fleet was sent to force யும்படிச்கு யாவருங் கூடிநாவாய்ப்ப compliance. It stationed itself டைகளைய னுப்பினார்கள். அந்தக்கப்ப off the harbour of Navarino, ல் கூட்டத்தார் நவறினோவென்னுந்து where a large Turkish fleet had றைமுகத்துக்கு வெகு தூரத்தில் நங்கூ assembled for an expedition

ரம் போட்டுக்கொண் டிருந்தார்கள்.

அந்தத் துறைமுகத்தில் தூற்கியார்கிறீ against the Greeks; and the சார்மேல்சண்டைக்குப் போகிறதற்கு commanders learning the deter- த்தங்கள் கப்பல்களை யெல்லாங்கூட்ட mination of the Turks to agree

மாய் நிறுத்தியிருந்தார்கள் . துறைமுக to no proposals, attacked their த்துக்குத் தூரத்தில் நங்கூரம் போட்

டுக்கொண்டிருந்த கப்பல்களின் அதி fleet in the harbour, on the 20th பதிகள் தாங்கள் பண்ணின உடன்படிக் of October, 1827, and totally கைக்குத் தூற்கியாருட்படவில்லை யெ

destroyed it after a desperate ன்றறிந்து தஅஉ எ அற்பசிய engagement. .

உலஉ துறைமுகத்திலிருந்த தூற்கியா ருடைய கப்பல்களை வளைத்துக்கொண் தொக்கி அகோரயுத்தம்பண்ணி அவைக

ளை முற்றிலுமழித்துப் போட்டார்கள் . In the year 1829, the eman- தஅா உக அயர்லாண்டிலிருக் cipation of the Roman Catholics கும உரோமான் கத்தோலிக்கு மதஸ் of Ireland--a measure which

which தருக்குச் சுதந்திர நியமத்தைக்கொ

இந்தார்கள். அயரிஷார் வெகு வருஷ had been for many years keen

காலம் போராடிக்கொண்டு வந்த இந் ly agitated-was accomplished. தச்சுதந்திர நியமம் இப்பொழுது The duke of Wellington and முடிந்தது. கேகாப் வெல்லிங்கட சம் Mr. Peel, who had on all former மேஸ்தர் பீலுங் கூடிக்கொண்டு முன் occasions steadily opposed it, கொடுக்கக்கூடாதென்று வெகு விரோ

னே அயரிஷாருக்குச் சுதந்திர நியமங் now determined to bring it for- தம்பண்ணிக்கொண்டு வந்தார்கள் . அவ ward as a measure of govern- ர்கள் தானே இப்பொழுது அப்படிச் ment, on the ground that any

செய்யாவிட்டால் அயர்லாண்டில் பல evils which might arise from it, த்தகலகமுங் குழப்பமுமுண்டாகுமெ

னறுபயந்து அவர்களுக்குச் சுதந்திர were less to be dreaded than நியமங்கொடுக்கத் தீர்மானித்தார்கள். insurrection and civil war in Ire- அப்படி செய்யக் கூடாதென்று பார்லி land. The measure met with மெண்டிலேயும் இராச்சிய முழுமையு much opposition both in parlia- மெதிர்த்து விரோதம்பேசிவந்து த

அளஉ களு சித்திரைமடயஙஉ சு ment and throughout the king- ரநியமத்தை இரண் செங்கத்தாரும் ஒ dom; but the emancipation bill ப்புக் கொண்டபடியால் இராஜனும் was carried in both houses, and அதிலே கையொப்பம் வைத்தான. சுத received the royal assent on the ந்திர நியம மெனனவென எறால் புரோதே

தாந்து மதஸ்தர் இராஜகாரியத்தி 13th of April, 1829. The effect லேயும் உத்தியோக நியமத்திலேயுங் of this act was, the admission of கலந்துகொண்டிருப்பது போலே அய Romanists to the enjoyment of ரிஷாரும் அப்படியே பேதமின்றிககல nearly the same political rights ந்துகொண்டிருப்பது தான். as Protestants. .

This was the last great event ச . ஜார்ஜ் எனபவனுடைய அரசா of the reign of George the ட்சியில் நடந்தகாரியங்களுக்குள்ளே Fourth. During this reign சியம். இந்தத்துரைத்தனத்திலே இரா

இதுதான் கடைசியு முக்கியமுமானகா many important laws were made

ச்சியத்தினுடைய வ பர்த்தகத்தைக்குறி relative to the commerce and த்தும் வருமானத்தைக் குறித்தும் அ finances of the kingdom, the na

னேகமுக்கியமான நியாயப் பிரமாண ture and effects of which must

ங்களுண்டாயின. அவைகளி னியல்பை

யும்பயனையுங் கற்கவேண்டுமானால் இ be studied in works of greater தைவிடபெரிய புஸ்தகங்களைப் பார்க்க magnitude than the present. வேண்டும்.

From the beginning of the த அளநயத்தின் துவக்கத்தில் year 1830, the king's health be- இராஜனுக்குத் தேக சவுக்கியமில்லா gan rapidly to decline, and, after

மல் நெடுநாள் நோயில் வருத்தப்பட்டு a painful and lingering disease, தில் பதினொருவருஷம் அரசாண்டி

ஆனி உகாதி அறுபத்தெட்டாம் வய lle expired on the 26th of June, றந்தான். in the sixty-eighth year of his age, and eleventh of his reign.

[blocks in formation]

னு

On the death of George IV., ச . ஜார்ஜ் என்பவனிறந்த பின்பு ஈ. the succession to the crown de- ஜார்ஜ் என்பவனுக்கு மூன்றாவது குமா volved upon William Henry,

ரனும் முந்தின இராஜனுக்கு மூத்தவ

னுமாகிய டூக்காப்கிளேரென்ஸ் என் duke of Clarence, the third son

னும் வில்லியம் எனறி யென்பவனுக்கு இ of George III., and the eldest ராஜகிரீடஞ்சூட்டத் தீர்மான மாயிற் surviving brother of the late ஆயினுமமறு வருஷம் வையாசி

பிஷே monarch.

வரைக்கும் அவனுக்குப் பட்ட On the 28th of June, ,

கச் சடங்கு நிறை வேறாதிருந்தும் 1830, he was proclaimed king,by தஅளநயரு ஆனி உ அஉ அவனை the title of William the Fourth ; ச. வில்லியமென்கிற பட்டத்தோடே though his coronation did not இராஜனென்று நியமித்துப் பறைசாற்

றுவித்தார்கள். take place till the month of September in the following year.

ச.

For some time before the death

ஜார்ஜ் என்பவன் மரணமடைவ of George IV. the question of தற்குச் சில நாளுக்கு முன்னே திருத்தலி Parliamentary Reform had been ன்சட்டத்தைக் குறித்துப் பார்லிமெ agitated throughout the country ண்டிலே யுண்டாயிருக்கிற கேள்விகள் with increasing earnestness.

மேல் தேசமுழுமையும் அவா கொண் Proposals had been made in par- சாணங்களிலிருந்து அனுப்புகிற தலைவ

டிருந்தது. குடிகள் சங்கத்துக்குமா liament to deprive of the right ர்கள் வரவரத்தங்களுக்கு முன்னுண் of sending members to the House டாயிருந்த முக்கிய காரணங்களையிழந் of Commons, certain boroughs, துபோனபடியால் அந்தச்சு தந்திரங்க which, in the course of time, had

ளைப்பிடுங்கி இக்காலத்தி லுண்டாகிய

பெரிய தும் ஐசுவரியமுமுள்ள அநேக lost their previous importance, பட்டணங்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டு and to confer this right on seve- மென்று பார்லிமெண்டிலே பேச்சு நட

« ПредыдущаяПродолжить »