Изображения страниц
PDF
EPUB

ANALYSIS. பதச்சேதம்.

Romans உரோமர் their தங்கள் celebrated கீர்த்திபொருந்திய General சேனாதிபதியாகிய Julius Cesar பூலியுஸ்சேஸ்ருக்கு under அடியிலிரு ந்து by them அவர்களால் it was invaded பிறித் தணித்தீவுக்குள் உத்தண் டப்பிரவேசம்பண்ணின long வெகு for a time காலத்திற்கு before முன் னமே of Britain பிறித் தணியின் The Island தீவு of Britannia பிறித்த ணியாவென்ற by the name பெயரினால் to the Romans உரோமருக்கு was known தெரிந்திருந்தது; but ஆயினும் its அந்தத் தீவின் of inhabitants குடிகளைக்குறித்து little கொஞ்சம் or அல்லது nothing சுத்தமாய் was known உரோமருக்குத் தெரிந்துந்தெரியாமையுமாயி ருந்தது that அந்த conqueror செயவீரன் (now இப்பொழுது France பிராஞ்சென்று called சொல்லப்படுகிற) of Gaul கால்தேசத்தின் neighbouring அடுத்த the country தேசத்தை had overrun செயம் பண்ணின After பின்பு into Britain பிறித்தணிக்குள் his தன் arms புசபராக்கிரமத்தை to carry செலுத்த he determined தீர்மானித்து the Christian era கிறிஸ்து வருஷத்திற்கு before முன் 55 ருரு -ம் in the year வருஷத்தில் where அந்தத் தீவில் considerable திரண்ட with an army படையோடு he landed இறங்கினான்.

At that time the inhabitants அக்காலத்தில் பிறித்தணிக்குடி of Britain were in a very bar- கள் மூடத்தன்மையிலிருந்த படியா barous condition. They were

ல் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சம்ப divided into a number of petty பப்பிரிந்திருந்தார்கள். தென்றிசையி

ந்தப்படாமல் பற்பல சிற்றரசுக்களா independent States; and the man

லுள்ள குடிகளுடைய ஆச்சாரங்களு ners and language of the inhabi. ம் பாஷையுங் கால் தேசஸ்தருக்கொ tants of the southern parts were

த்திருந்ததால் அவர்கள் கால்தேசஸ்த similar to those of the Gauls :

ரிலிருந்து தோன்றினவர்களென்று யூகி hence it was inferred that they சஸ்தரைப்போல நல்லொழுக்க மில்

க்கப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் கால்தே were sprung from that people. லாதவர்களா யிருந்தும் அவர்களைப் They were as warlike as the போல யுத்தசாலிகளா யிருந்தார்கள். Gauls, but less civilized : their

அவர்களுடைய வேதத்துக்குரிய மூட

பத்திகளோ பூலோகத்தினெத்திசையி religious superstitions in par- லும் வழங்கிவந்த கொடிய உதிரப் ticular, were among the most பலிகளுக்குள்ளே விசேஷமுள்ள வைக் bloody which have been known ளாயிருந்தன. துறுவிதரென்னுங்குரு in any part of the world. The

க்கள் தங்களுடைய வுயிர் வாழ்க்கை

யினிறையைக் குறித்து நமஸ்கரிக்கப் Druids, or priests, were venerat

டுந் தங்களுடைய கிரியை பலிகளி ed for the strictness of their ன் கொடுமையைக் குறித்து அச்சமு lives, and dreaded for the cruel. றுத்திக் கொண்டுமிருந்தார்கள். . ty of their rites and sacrifices.

பட

ANALYSIS. பதச்சேதம். That அந்த At time காலத்தில் of Britain பிறித் தணியின் the inhabi. tants குடிகள் very மிகவும் barbarous மூட in a condition ஸ்திதியில் were இருந்தார்கள். They அவர்கள் independent சுயாதீனமான petty சிறிய of States அரசுக்களின் into a number பல தொகுதியாக were divided பிரிந்திருந்தார்கள் southern தெற்கு of the parts திசைகளின் of the inhabitants குடிகளுடைய and the manners ஆச்சாரங்களும் and language பாஷையும் of the Gauls கால்தேசஸ் தருடைய to those (manners and language) ஆச்சாரங்களுக்கும்பாஷைக்கும் similar ஒப்பாக were இருந்தன : hence ஆனதால் they அவர்கள் that அந்த from people சனத்திலிருந்து that were sprung சனித்தவர்களெ ன்று inferred எண்ணப்பட்டு it was இருந்தது. 'They அவர்கள் as the Gauls கால்தேசஸ்தரைப் போல but less civilized நல்லொழுக்கமில் லாதவர்களாயிருந்தும் as warlike யுத்தசாலிகளாய் vere இருந்தார் கள் their அவர்களுடைய religious மதத்துக்குரிய superstitions மூட பத்திகள் of the world உலகத்தின் any யாதொரு in part திக்கில் which have been known தெரியப்பட்டிருந்த most கொடிய among the bloody இரத்தப்பலிகளுக்குள்ளே in particular விசேஷமுள்ளவைகளாய் were இருந்தன. The Druids துறுவிதர் or அல்லது priests ஆசாரியர் their தங்களுடைய of lives உயிர்வாழ்க்கையின் for the strictness நிறையை க்குறித்து were venerated வணங்கப்பட்டும் their தங்களுடைய of rites கிரியைகள் and sacrifices பலிகளின் for the cruelty கொடுமையைக் குறித்து and dreaded பயப்படுத்திக்கொண்டுமிருந்தார்கள்.

சேஸர் இறங்கின வுடனே பல Cesar, on his landing, met with a determined resistance. த்த விக்கினத்தைக்கண்டான். கண்ட

போதிலும் அந்தத் தீவார் கீழ்ப்படியு He gained such advantages over

தலின் பாவனை காட்டும்படி சேஸர் அ the natives, however, as induced

வர்களைத் தூண்டி விடத் தக்க மேன் them to make a show of sub- பாட்டையடைந்தான். ஆயினும் மா mission. But no sooner had he

ரிகால மணுகினவளவில் சேஸர் தீவை

விட்டுப் புறப்பட்டவுடனே தீவார்தா left the island, on the approach of ங்கள் பண்ணின உடன் படிக்கைகளை winter, than they broke through மீறினார்கள். சேஸர் மறுவசந்த கால their engagements. On his re- த்தில் திரும்பி வந்தபோது (இப்பொ

ழுது எசெக்ஸ் மிடல் செக்ஸ் என்னு வந் turn, next spring, he found a for

தேசங்களையடுத்த நாடுகளிலுள்ள குடி midable force arrayed for his களென்னும்) திறினோபாந்தஸ்மார்களு reception, under Cassivelaunus, க்கு இராஜனாகிய காசிவெலானஸ் எ king of the Trinobantes (the ன்பவனுக்கடியிற்பார்க்கப்பயங்கரமு inhabitants of what are now the

ள்ள சேனைகள் தன்னோடெதிர்ப்பதற்

கு அணிவகுத்து நின்றதைக்கண்டா counties of Essex and Middlesex);

ன். ஆயினும் உரோமர் சண்டையிற் but the Romans soon routed the பயிற்சியில்லாத பிறித் தணிமாரையு undisciplined Britons ; and Cஐ. டனே துரத்திவிட்டார்கள். சேஸர்தி

றினோபாந்தஸ்மாருடைய துரைத்தன sar having established a chief,

த்தில் தனக்குப்படைத் துணையாகவந் who had become his ally, in

தெஒரு தலைவனை நிலை நிறுத்திக் கடை the sovereignty of the Trinoban- சியாய்த் தீவில்மிகவுஞ் சிறியதோர்பா tes, finally left Britain, having கத்தைச் செயம்பண்ணினோமென்கிற achieved little more than a no

பெயரைவிட அதிகமொன்று செய்

யாமற் பிறித் தணியை விட்டுப்போய்வி minal conquest of a very small ட்டான். part of the Island.

ANALYSIS. பதச்சேதம். Cesar சேஸர் on his landing தன் இறக்கத்தின்மேல் அல்லது தானிற ங்கினதின் மேல் determined தீர்மானமுள்ள a resistance போராட்டத்தை met with கண்டான் however அப்படியிருந்தும் the natives அந்தத்தீ வார் of submission கீழ்ப்படியுதலின் a show பொய்க்கோலம் to make காட்ட He அவன் them அவர்களை as induced தூண்டி விடத்தக்க such அவ்வளவு advantages பிரயோசனங்களை gained over அடைந்தான். But ஆயினும் of winter மழைகாலம் on the approach சமீபித்தபோது he அவன் the island தீவை had left விட்டுப்புறப்பட்ட no sooner than உட னே they அவர்கள் their தங்களுடைய engagements சமாதான உடன் படி

க்கைகளை broke through மீறினார்கள் next அடுத்த spring வசந்தகா லத்தில் On his return அவன் திரும்பிவந்ததின்மேல் (now இப்பொழுது of Essex எசெக்ஸ் and Middlesex மிடல் செக்ஸ் என்னும் of what are the counties தேசங்களையடுத்தநாடுகளிலுள்ள the inhabitants குடிகளாகிய) of the Trinobantes திறினோபாந்தஸ் மார்களுடைய king இராஜனாகிய Cassivelaunus காசிவெலானஸ் என்பவனுக்கு under அடியில் formidable பயங்கரமுள்ள a force சேனை his தன்னுடைய for reception வரவுக்காக arrayed அணிவகுத்திருந்ததை he found கண்டான் but ஆயினும் undisciplined சண்டையிற்பழகாத the Britons பிறித் தணிமாரை the Romans உரோமர் soon உடனே routed துரத்திவிட்டார்கள்; and Cæsar Com i of the Trinobantes திறினோபாந்தஸ் மாருடைய in the sovereignty துரை த்தனத்தில் his தனக்கு ally படைத்து ணை who had become ஆன a ஒரு chief தலைவனை having established ஸ்தாபித்து finally கடைசியாய் of the island தீவின் very மிகவும் small சிறிய a ஒரு of part பாகத்தின் nomi. nal பிரயோசனமில்லாத a conquest செயத்தை than விட more அதி கம் having achieved little ஒன்றும் முடிக்காமல் Britain பிறித்தணியை left விட்டுவிட்டான்.

Britain remained unmolested பிறித்தணிசற்றேறக்குறைய ஒரு by the Romans for nearly a cen- நூற்றாண்டு வருஷம்வரைக்கும் உரோ tury; when it was again invaded மரால் இடையூறின்றி வாழ்ந்தது. அப்

by the armies of the Emperor பொழுது கிளாடியுஸ் என்னுஞ்சக்கர Claudius. The Britons, under

வர்த்தி சேனைகளோடு வந்து மறுபடி

யும் பிறித் தணிக்குள் நுழைந்தான். பி Caractacus, maintained for seve

றித் தணிமார் கரக்தகஸ் என்பவனுக் ral years a brave defence, till கடியிலிருந்து பிறித் தணி மன்னன் பெ the British king was defeated in ரிதோர் போரில் அவ செயப்பட்டு உ a great battle, and sent prisoner ரோமாபுரிக்குச் சிறையாக வனுப்பப் to Rome. While led in triumph வீர பராக்கிரமத் தோடெதிர்த்துட்

பட்டவரைக்கும் அநேக வருஷகாலம் through the city, he calmly sur- பொருதினார்கள். பிறித்தணி மன்னனை veyedthe surrounding splendour, ச்செயத்துக் கடையாளமாகப் பட் and exclaimed, “Alas! how is டணத்து வீதிகளில் நடத்திக் கொண்

டுபோகையில் மன்னன் தன்னைச் சூழ்ந் it possible that a nation possess- திருக்கும் பிரகாசம்பொருந்திய (அல ed of such magnificence should ங்கார உப்பரிகைகளை) மெதுவாய்ப் covet my poor cottage in Bri- பார்த்து ஐயோ! இப்படிப்பட்ட உ

ன் tain!'' On being brought be

னத மகத்துவங்களை யுடைய தேச

ஸ்தர் பிறித் தணித்தீவிலென்னேழைக் fore the Emperor, the haughty குடிசையின் மேலாசை கொள்வதெப் tyrant was subdued by his no- படி

யென்றதிசயித்துக் கூறினான். ble bearing, and treated him with

மன்னனைச் சக்கரவர்த்திக்குமுன் கொ a respect seldom shown to pri- மாப்புள்ள கொடியனா யிருந்தும் மன்

ண்டுவந்தவளவில் சக்கரவர்த்தி இறு The defeat of Caracta

னனுடைய இராஜ கெம்பீரமுள்ள ம cus took place in the year 51. . னச்சகிப்பினாற்றன் மனமிரங்கிக்கைதி

களுக்கு ஒருபோதும் நடக்காத மே ரைமரியாதையோடு மன்னனை நடப் பித்து வந்தான். கரக்தகஸ் அவசெய் ப்பட்டு முறிந்தது. நக-ம் வருஷத்தி சம்பவித்தது.

soners.

ANALYSIS. பதச்சேதம். Britain பிறித் தணி nearly சற்றேறக்குறைய for a century ஒரு நூற் றாண்டுவருஷமட்டும் by the Romans உரோமராலே unmolested துன் பமின்றி remained இருந்தது; when அப்பொழுது Claudius கிளாடி யுஸ் என்னும் of the emperor சக்கரவர்த்தியினுடைய by the armies சேனைகளாலே it பிறித்தணி again மறுபடியும் was invaded உத்தண் டப்பிரவேசம்பண்ணப்பட்டது. The Britons பிறித்தணிமார் Caractar cus கரக்தகஸ் என்பவனுக்கு under அடியிலிருந்து great பெரிய a ஒரு in battle சண்டையில் British பிறித்தணி the king மன்னன் was defeated அவசெயப்பட்டு to Rome உரோமாபுரிக்கு prisoner சிறையாக and sent அனுப்பப்பட்ட till வரையில் several அனேக for years வருஷம் brave வீரம்பொருந்திய a defence காத்தலை maintained சாதித்தார்கள் in triumph பிறித்தணி மன்னனைச் செயத்துக்கடையாளமாக through the city பட்டணத்துக்குள்ளே while led நடத்திக்கொண்டு போன போது he மன்னன் surrounding சூழ்ந்திருந்த the splendour சோதிப்பிரகாசங் களை calmly தணிவாய் surveyed பார்த்து Alas! ஐயோ! such இப்படிப்ப ட்ட magnificence மகத்துவத்தை possessed of உடைய a nation தேச ஸ்தர் in Britain பிறித்தணியில் my என் poor ஏழை cottage குடிசை யை that should covet இச்சிப்பது how எப்படி is it possible கூடுமே ன்று and exclaimed கூறினான் the emperor சக்கரவர்த்திக்கு before முன் being brought மன்னன் கொண்டுவரப்பட்டதின் on மேல் the haughty அந்த இறுமாப்புள்ள tyrant கொடியன் his மன்னனுடைய noble கர் வமுள்ள by bearings பொறுமையினால் was subdued மனமிளகினவனாய் to prisoners கைதிகளுக்கு shown காட்டுதற்கு seldom அரிதான with a respect மரியாதையோடு him அவனை and treated நடப்பித்தான் of Caractacus கரக்தகஸ் என்னும் மன்னனுடைய The defeat தோர்வை யானது 51 ருக -ம் in the year வருஷத்தில் took place உண்டாயிற்று.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ரா

[ocr errors]

Still only a small part of the தீவினோர் சிறியபாக மாத்திரம் island was subdued; but in the அப்பொழுது செயங் கொள்ளப்பட் reign of the Emperor Nero, the டிருந்தது, ஆயினும்நெரோவென்னும்

சக்கரவர்த்தியி னிராச்சிய பாரத்தில் Roman General Suetonius was

சுயித்தோனியுஸ் என்னும் உரோமனா sent into Britain. The Britons கியசேனாதிபதி பிறித்தணிக்கனுப்பப் were assembled to receive him, பட்டான். அவனை யெதிர்த்து in great force, under the cele. ருதப்பிறித்தணிமார்மகா கீர்த்திபொ

ருந்திய போடி சியாளென்னும் brated Queen Boadicea, who had

ச்கினியைத் தலைமையாகக் கொண்டு been infamously treated by the திரண்ட சேனைகளோடு கூடிப்புறப்ப Roman Governor of the conquer- ட்டார்கள். செயங் கொள்ளப்பட்ட ed province. This had excited தேசத்துக்குத் தலைவனாயிருந்த ஒரு

உரோமன் போடிசியாளை a general rising of the Britons ;

அவமான

மாய் நடப்பித்த படியால் அதன் and London, then a flourishing மேல் பிறித்தணி மார் விரோதங்கொ Roman settlement, had been ண்டெல்லாரு மொாேமிக்க வெழும் taken, and the inhabitants put பி அப்போது இலண்டன் பட்டணம் to the sword, before Suetonius உரோமருககுச் செழிப்பான பூமியா

யிருந்தமையால் பிறித்தணி மார் அ could come to their relief. But தைப்பிடித்துக் கொண்டு சுயித்தோ he immediately attacked the Bri- னியுஸ் இலண்டன் பட்டணததிலிருந் tons, and defeated them in a உரோமருக் குதவி செய்ய வருமுன் decisive battle, in which 80,000 னமே அந்த உரோமரையும் வெட்டி

யெறிந்தார்கள். எறிந்த 'போதிலும் of them were slain; and Boadi.

சுயித் தோனியுஸ் பிறித் தணிமாரைத் cea put an end to her life by தாக்கி அகோரயுத்தம் பண்ணியவர்க poison.

ளையவசெயப் படுத்தி அவர்களில் அய
சூ-பேர்களைக் கொன்றான். கொன்றவு
டனே போடிசியாளும் விஷத்தைவி
ழுங்கியிறந்தாள்.

« ПредыдущаяПродолжить »