Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors]

குமா

னைவுமுள்ளவனாகவும் Vas இருந்தான். but ஆயினும் of a vigorous மன வுறுதியும் and commanding spirit கலங்காததைரியமுமுடையவனென்று of the time அக்காலத்திலுள்ள by the writers கிரந்தகர்த்தாக்களால் is described சொல்லப்பட்டிருக்கிறான். he அவன் from being one of the best நல்ல அரசர்களிலொருவனாக Though very far இராதிருந்தும் of the English monarchs இங்கிலிஷ் மன்னர்களில் one of the greatest பிரபலமுள்ள ஒருவனாக was probably இருந்தானென்று நினைக்கத்தக் கதாயிருந்தது. CHAPTER VI.

கா. அதிகாரம். WILLIAM RUFUS.-HENRY I.-STE. வில்லியம் அவஸ்-என்றி-க-ஸ்தேவான்

இரத அய எம்.வருஷ முதல் தாருசம் FROM 1807 TO 1154.

வருஷம் வரைக்கும். William the Conqueror be- விசயனாகிய வில்லியமென்பவன் queathed the crown of England சிவந்ததலை மயிரினால் அவஸ் என் லுங் to his second son, William, sur- காரண இடுகுறிப்பெயராலழைக்கப்ப named Rufus, from his red hair. ட்டதன்னுடைய இரண்டாவ A party of the Norman barons ரனாகிய வில்லியமென்பவனுக்கே இங்கி

லாண்டுதேசத்து இராஜகிரீடஞ்சொ entered into a conspiracy in fa

ந்த மென்று மரண சாதனமெழுதிவை vour of his elder brother Ro.

த்தான். ஆயினும் வில்லியமென்பவன் bert, who was much beloved,

தன்னுடைய துஷ்ட குணத்தினால் யா while William was generally de

வராலும் வெறுக்கப்பட் டிருத்தபடி

யால் நொர்மான் பரான்ஸ்மா மார்களில் tested, from the cruelty of his

ஒரு கூட்டமெழும்பி வில்லியமென்ப disposition. It failed ; and Wil. வனுக்குத்தமையனாகியரோபர்ட்டெ liam afterwards reigned unmo

ன்பவன் பட்சத்தில் சேர்ந்து வில்லிய lested. His reign was tyran

மென்பவனுக்கு விரோதமாகச்சதிசிந்

தனை செய்தார்கள். ஆயினும் அது பய nical; and his death, caused by ன்படாமற்போயிற்று. அதற்குப்பின் an arrow, accidentally shot by புவில்லியமென்பவன் யாதொரு இடை one of his courtiers in a hunting

யூறின்றியரசாண்டான். அவனுடைய party, was unlamented. This துரைத்தனங் கொடுமையுள்ள தாயிரு

ந்தது. அவனுடைய மரணமும்வேட் occurrence happened in the

டையாடுகையில் அவனுடைய ஆஸ்தா thirteenth year of his reign. தான ஊழியக்காரரில் ஒருவன் விட்ட

பாணந் தெய்வச் செயலால் தவறியவ ன் மேற்பட்டுருவினதால்சமபவித்துப் பரிதாபத்துக்கிடமில்லாமற் போயித் று. இந்த அபாயமவனுடைய அரசாட் சியின் பதிமூன்றாவது வருஷத்தில் சம்

பவித்தது. At the time of his death, வில்லியமென்பவன் மரணமடை his elder brother was in Pales

ந்தபோது அவனுடைய தமயன் பெல tine, engaged in the crusades. - ஸ்தீ னென்னுந்தேசத்திலே சிலுவைசண்

[ocr errors]

His younger brother, Henry', டையிற் பிரவேசித்திருந்தான். அவனு immediately assumed the crown;

டைய சிறிய சகோதரனாகிய என்றியெ

ன்பவன் உடனே இராஜகிரீடத்தைப் but Robert, on his return from

பிடித்துக்கொண்டான். ஆயினும்ரோ the Holy Land, determined to பர்ட்டென்பவன்பரிசுத்த பூமியிலிருந் assert his right of succession. து திரும்பிவர் தவளவில் துரைத் தனந்

தனக்கே சேரவேண்டுமென்று நிச்சய

ப்படுத்தத்தீர்மானித்தான். Robert was generous and ரோபர்ட்டென்பவன் உதாரத்து brave; but ruined all his enter- வமுஞ்சவுரியமும் பொருந்திய வீரனாயி prises by an incurable indolence, ருந்தும் உடம்புவளையாதமுழுச்சோம் which is said to have been so ex

பலினால் தனக்குவர வேண்டிய நன்மை

களையெல்லாங் cessive, that his servants plun- ன். அவனுடைய ஊழியக்காரர்களும்

கடுத்துக் கொண்டா dered him without shame or con- அவனுக்குண்டாயிருந்த முழுச்சோ cealment; and he is described as ம்பலையறிந்து நாணமில்லாமலும் ஒளி lying whole days in his bed, for ப்பிடமில்லாமலும் அவனைத் திருடத் want of clothes, of which they க்கின்றது. அவனுடைய இராஜஉடுபா

தலைப்பட்டார்களென்று சொல்லியிரு bad robbed him. Being, how

வனைகளை யெல்லாம் அவனுடைய ஊ ever, supported by some of the ழியக்காரர் திருடிக்கொண்டதால் வஸ் nobility, he raised a small army,

திரபங்கத்தினால் வெளியே புறப்படாம with which he encountered the

லாரு நாள் முழுமையும் படுக்கையில்

தானே கிடப்பானென் றுஞ்சொல்லியி large force of his brother, with

ருக்கின்றது. அப்படியிருந்தபோதிலு the valour he was wont to dis- ம் அவனுக்குச் சிலபிரபுக்களெழும்பிச் play against the Saracens. Not- செய்த உதவியால் அவனுஞ்சிறிதோ

ர்படையைச்சேர்த்துக் கொண்டுசரா withstanding the inequality of

சந்தன் மார்களோடெதிர்த்துப்பொரு force, he was on the point of

தின அந்தப்பராக்கிரம சவுரியத்தோ gaining the victory ; but his 'டெழும்பித் தனது தம்பியினுடையவி troops, at last, were routed, and ஸ்தாரமான சேனையிற் போய்விழுந்து

சண்டை himself taken prisoner. He was

செய்தான். அவனுடைய சே

உனசரியொத்த தாராமல் மிகவுஞ்சி contined in the castle of Cardiff, றிதாயிருந்துங்கடைசியாய் அவன்வி where he died, after a captivity சயகொடியேந்துகிற சமயத்தில் அவ of twenty-eight years; and some னுடைய சேனை முறிந்து அவசெயப் historians say that his brother பட்டு அவனுங்கைதியாகப் பிடித்துக்

கொள்ளப்பட்டுக்கார்டிப்என் னுங்கோ had the barbarity to order him

ட்டையில் அடைக்கப்பட்டு அவ்விட to be deprived of sight by the த்தில் இருபத்தெட்டுவருஷஞ் சிறையி application of a red-hot copper லிருந்து மரணமடைந்தான். சில கிர basin to his eyes.

ந்தகர்த்தாக்கள் அவனுடைய சகோ தரன் மிகவுமிரக்கமில்லா தகொடியனா கையால் தாம்பிரத்தட்டை நெருப்பி லேகாய்த்து அவனுடைய கண்ணிலொ த்திக்கண்ணைக்கெடுக்க உத்தரவு செய் தானென்று சொல்லுகின்றார்கள்.

வைகளை

In order to confirm his title என்றியென்பவன் இராஜகிரீடத் to the crown, Henry married துக்குத் தன்னைச் சுதந்தரவாளியாகஸ் Matilda, daughter of Malcolm திரப்படுத்தும் பொருட்டு சாக்ஸன் III., king of Scotland, and niece மாருடைய இராஜ கோத்திரத்தில்க

டைசி சந்ததியானாகிய எட்கார் அத் of Edgar Atheling, the last de

தெலிங் கென்பவனுக்குப் பங்காளியு scendant of the saxon royalline. மாய் ஸகோட்லாண்டுதேசத்துக்கு அ To gain the affections of his திபதியுமாயிருந்த கூ-மல் கோலமென் subjects, he granted a charter, ,

பவனுடைய குமாரத்தி மதில் தாவெ

ன்பவளை மணஞ் செய்து கொண்டு conferring on them various

ன்குடிகளுடைய அன்பைக்கிரகிக்கும் rights and privileges. No effect பொருட்டு அவர்களுக்கு உரிமைகளை was given,however, to this deed; யுஞ் சுதந்திரங்களையுங் கொடுத்து அ and it was almost forgotten,

உறுதிப்படுத்துகிற சட்ட

மொன்றுங் கூடவே ற்படுத்தினான். ஆ till it was made use of in the

யிலும் அந்தச்சட்டஞ் செல்லாமற் reign of king John, to serve as சற்றேறக்குறைய மறதியில் மறைந்து a model for the famous Magna போயிற்று. அதற்குப்பின்பு யோவா Charta, to be afterwards notic

னென்னும் மன்ன னுடைய துரைத்த ed. He died in 1135, in the thir- னத்திலே பிற்காலத்திலுண்டாகிய பிர

பலமுள்ள மாக்ணாசார்த்தாவென்னு ty-fifth year of his reign, leav. மகா நியாயப்பிரமாணத்துக்கு அடை ing one child, Matilda, who was யாளமாக அது வழங்கினது. அவன் மு married first to the Emperor ப்பத்தஞ்சு வருஷம் அரசாண்டு மதில் of Germany, and afterwards to

தா வென்னுமொரு குமாரத்தியைப்பி

ன்வைத்து இர.தா கரும் வருஷத்திலி Geoffrey Plantagenet, count of

றந்து போனான். அந்தக் குமாரத்திமு Anjou, by whom she had a son தலாவது ஜெர்மான்தேசத்து நிருபனை nained Henry. .

மணஞ் செய்து இரண்டாவது அஞ் சோவுக்கு கோந்தாகிய ஜாபிறிபினா

னத் என்பவனை விவாகம்பண் ணிக்கொண்டாள். அவளுக்கு அவனால் என்றியென் னு மொருகுமாரன் பிறந்

ன்தேஜ

தான்.

Matilda, the daughter of the

முந்தின இராஜனுடைய குமார late king, was declared by his த்தியாகிய மதில் தாவென்பவள் அவ will the heiress of the crown;

னெழுதிவைத்த மாணசாதனத்தின்ப but a rival appeared in the per

டியே இராஜகிரீடத்துக்குச் சுதந்தர

செய்யப் son of Stephen, son of the Count முள்ளவளென்று பிரசித்த

பட்டாள். ஆயினும் விசயனாகிய வில்லி de Blois, who had married Ade- யமென்பவனுடைய குமாரத்தி அதி la, daughter of William the லாவென்பவளை விவாகம்பண்ணிக்கொ conqueror. On the king's death, ண்டவனும் கோந்துதேபுளோசென்ப Stephen hastened to England, னென்பவன் அவளுக்குப் போட்டியா

வனுடைய குமாரனுமாகிய ஸ்தேவா and through the influence of a கப்புறப்பட்டான். இராஜன் மரணம party who adhered to him, was டைந்தபின்புஸ்தேவான் இங்கிலாண்டு proclaimed king at london. . தேசத்துக்கு விரைவிற் சென்று தன் The cause of Matilda, however,

வார்த்தையைக் கேட்டு நின்ற ஒருகட் was espoused by a large portion

சியாருடைய போதனையினால் இலண்

டன்பட்டணத்தில் அதிபதியாகப்பட் of the nobility, and a desolating டாபிஷேகம்பண்ணப்பட்டான். அப் civil war was the consequence, படிப் பட்டாபிஷேகம் பெற்றிருந்த attended with great changes of போதிலும் மதில் தாளென்பவளுடைய fortune. At one time Stephen

விஷயத்தைப் பிரபுக்களில் அநேகம்பே

ர்மேற்போட்டுக்கொண்டு பரிந்து பே was defeated, and fell into the சினபடியால் குடிகளுக்கும் இராஜலு hands of Matilda, who threw க்கும் நாசத்துக்கேதுவாகிய கலகமு him into prison and had herself ண்டாயிற்று. அதனால் பெரிய மாந் crowned: but she was unfit to

றமுமுண்டாயிற்று. ஒரு தடவைஸ்:த

வான் அவசெயப்பட்டு மதில் தாளென் maintain her power over the பவளின்கையிலகப்பட்டுக்கொண்டா turbulent nobility, among whom ன். அவளும் அவனைச்சிறையிலடைத் a conspiracy was formed for the துத்தானே கிரீடத்தையுமெடுத்துத்த

ரித்துக்கொண்டாள். ஆயினுங்கலகம் restoration of Stephen. The war

பண்ணுகிற பிரபுக்களை யாள்வதற்குத் was renewed, and ended at last

தனக்குச்சக்தியில்லாமையால் அந்தப் by a treaty, by which Stephen பிரபுக்கள் அவளை நீக்கிஸ்தேவானுக்கு was to enjoy the crown during

மறுபடியும் பட்டங்கட்ட சதிசிந்த

னை செய்தார்கள். அதனால் அமராட் his life, and be succeeded by

டமுண்டாகிக்கடைசியாய்ச் சமாதா Matilda's son, Henry. Stephen னம் நடந்தது. அந்தச் சமாதானத்தி died, soon after the conclusion வ்ஸ்தேவான் தன்னாயிசுபரியந்தம் அர of this treaty, in the year, 1154. சாண்டிறந்த பின்பு மதில் தாளென்ப

வளுடைய குமாரன் என்றி என்பவன் அரசாளக்கடவனென்

தீர்மானமா யிற்று. ஸ்தேவான் இர-தாருசம்வ ருஷத்தில் சமாதானமுடிந்தவுடனே

இறந்துபோனான். CHAPTER VII.

எ. அதிகாரம். HENRY II-RICHARDI.

என்றி - க - றிச்சார்ட்.

இர-தாடுச-ம் வருஷமுதல் தாகசும் FROM 1154 TO 1196.

வருஷம் வரைக்கும். Henry II., the first of the இ

ரண்ட பது என்றியென்பவன் royal line of the Plantagenets, பிளாந்தேஜிநெத்ஸ் என்பவனுடைய commenced his reign by seve

இராஜகோத்திரத்திற் பிறந்தவர்களில்

முதலானவன். அவன் யா வருமொப்பு ral very popular acts of govern- க்கொள்ளத்தக்க அநேகசட்ட திட்டங் ment. He dismissed the hired களைக் கொண்டரசாளத் தொடங்கி troops with whom England was

இங்கிலாண்டு தேச முழுமையும் தெ overrun; ordered a number of ருங்குண்டழியுங் கூலிப்படைகளைத்த

ள்ளி மகாபிரபுக்களுடைய தன்னரசா the castles, which enabled the

மையைக் காப்பதற் கேதுவாகிய great barons to maintain a pow- அநேக கோட்டைகளை இடித்தழிக்கு

[ocr errors]

con.

er independent of the crown, to ம்படி யாக்கியாபித்துப் பட்டணவா be demolished, and granted char- சிகளில் அநேகருக்குச் சட்டங்கள் ters to several of the towns, by நயாதொரு தன்னரசுக்கடங்காமல்

விதித்து அவற்றினால் அவர்கள் மற் which they held their privileges தன்னிடத்திலிருந்து மாத்திரமே தங் directly from himself, and inde. . களுடைய உரிமை சுதந்திரங்களைப் pendently of any other superior. பெற்றுக்கொள்ளத்திட்டம்பண்ணினா These chartera laid the foun.

ன். இங்கிலிஷ்சாதியார் பட்டணவாசி

களென்கிற சுயாதீனத்திற்கு அஸ்திபார dation of English liberty, as the த்தைப்போட்ட இந்தச் சட்டங்கள் citizens of the towns were now, பொழுது தான் முதல் விசை துரை for the first time, considered as அதிகாரச்சட்டங்களிலொன்றா

கச்சிந்திக்கப்பட்டிருந்தன. one of the political orders of the state. He next attempted to

வனதற்குப்பின்புபாப்புக்கமை trol the overgrown power of the ந்த குருக்களினுடைய அணைகடந்துவ popish clergy, with whom hein- ளருகிறவதிகாரத்தையடக்கவெத்தன

ப்பட்டுத் தான் இராச்சியபாரம் பண் volved himself in a struggle

ணின காலமுழுமையும் அவர்களோடு that lasted during the whole of போராட்டஞ் செய்துவந்தான். இக் his reign. In this age the influ. காலத்திலிருந்த பாப்பு இரோப்பு:கண் ence of the Pope, and of every ட முழுமையுமுள்ள இராஜகாரியங்க degree of the Roman priesthood, லெளகீக்காரியங்களின் மேலும் வைதீக

ளிற் பிரவேசித்து அவைகளைச்சேர்ந்த was at its highest pitch. The காரியங்களின் மேலும் அணைகடந்த Pope exercised an unbounded அதிகாரத்தைச் செலுத்தித் தனக்குச் Bway in the temporal as well as செலுத்தவேண்டிய கடமையென்

அந்நிய தேசத்தரசர்கள் முடிபணிந் spiritual concerns of every state

செய்யுமூழியத்தைப் பெற்றுக்கொ in Europe, and received as his ண்டு வந்தமையால் இக்காலத்தில்பா due, acts of the humblest ser- ப்பி னுடைய அதிகாரமுங்குருக்களில் rice from foreign princes. Of எந்த அந்தஸ்திலிருப்பவனுடைய அ this it may be mentioned, as an

திகாரமும் அணைகடந்து வழங்கி வந்

தது. இதற்குச் சாட்சியாக ஒன்றை instance, that when Henry II. யெடுத்துக் காட்டியிருக்கின்றது. அ and the king of France met தென்னவெனில் உ . என்றி யென்பவ the Pope, in the course of some

னும் பிரஞ்சுதேசத்தரசனுஞ் சிலஸ் negotiations, at the castle of தானாபதிக சம்மந்தத்தைக் குறித்து

ப்பிரஞ்சு தேசத்திலிருக்குத் தோர்சி Torci in France, the two kings யென்னுங் கோட்டையில் பாப்பைச் dismounted from their horses, சந்தித்தவளவில் இவ்விருமன்னருந்த and holding the reins of bis bri. ங்கள் குதிரைகளை விட்டிறங்கிப் பாப் dle, conducted him into the

புவினுடைய குதிரையின் கடிவாளத்

தன்வாரைப்பிடித்துக் கோட்டைக்கு castle, and assisted him to dis- ள் நடத்திக்கொண்டு போய் அங்கேபா mount.

ப்பு குதிரையை விட்டிறங்க அவனுக் குபசாரத்தோடுதலியுஞ் செய்தார்க ளென் றுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

« ПредыдущаяПродолжить »