Изображения страниц
PDF
EPUB

men.

preparations to join the Chris- ஸ்தவர்களுடைய கூட்டத்தோடுசேர் tian host in Palestine, into which, வதற்குப்பண்ணிய வெத்தனத்தில் தன்

னிராச்சியத்தின் வருமான மெல்லாஞ் in alliance with Philip of France, செலவழித்துப் பிரஞ்சு தேசத்திரா he led an army of a hundred னாகிய பிலிப்பென்பவனோடுசேர்ந்து நூ thousand

Richard's in. றாயிரம் ஸ்தோமங்களையுடைய பெரு comparable valour raised him to ஞ்சேனையை அத்தேசத்துக்கு நடத்தி the command of the whole forces ப்பற்ற சவுரியபராக்கிரமமானது சிலு

னான்.றிச்சார்டென்பவனுடையவொ of the crusaders; and he carried

வைசண்டையிற் சேர்ந்தசேனைகள் மு on a warfare more glorious than முமைக்குந்தளக்கர்த்தனாயிருக்க அவ useful, with Saladin, the re

னைஎழுப்பிவிட்டது. அவனும் மகாகீர்

த்திபொருந்தியசாரசந்தன் மாருடை nowned Saracen monarch, whom

ய அரசனாகிய சலாதீன் என்பவனோடெ he at length defeated in the திர்த்துப் பிரயோசனத்தைப்பார்க்கி great battle of Ascalon. His லும் அதிகக் கீர்த்திப்பிரதாபமுண்டா army, however, was too much கயுத்தம்பண்ணிக்கடைசியாய் அஸ்கா exhausted to be able to prose

லன் என்னுமிடத்தில் நடந்த ஒருபெரி

ய அமராட்டத்தில் அவனை அவஜெய cute his victory; and a three ப்படுத்தினான். அப்படி அவஜெயப் years' truce with Saladin en- படுத்தியும் றிச்சார்டென்பவனுடைய abled Richard to return to his

சேனைகள் விஜயகொடி யேந்துவத

ற்குச் சத்துவமற்றுக் கிடந்தமையா kingdom, the distracted state of

ல் சலாதீன் என்பவனோடு மூன்றுவரு which required his presence. ஷத்துக்குச் சமாதான உடம்படிக்கை

பண்ணிக்கொண்டு தன் தேசத்துக்கு
த்திரும்பிவர அவனுக்குச் சாத்தியுண்
டாயிருந்தது. அவனுடைய தேசத்தி
லெழும்பின குழப்பமும் அவன் முக
தாவிலிருக்கவேண்டியதாயிற்று.

1

.

In travelling through Ger- அவன் தன் தேசத்துக்கு ஜெர் many, in his way homewards, மான் தேசத்து வழியாகப் பிரயாணப் he was seized by the Archduke

வருகையில் பெலெஸ் தீனிலே

தன்னோடு வா தாடிக்கொண்டிருந்த of Austria, with whom he had

ஆஸ்திரியாவின் அர்ச்சுக்கென்பவனா quarrelled in Palestine, and ல் பிடிக்கப்பட்டுப் பாதாளக்கிடங்கி thrown into a dungeon, where லடைக்கப்பட்டான். அந்த இட he was so long closely confined,

லெவ்வளவு இரகசியமாய் நெடுங்கா that his subjects remained in

ல மடைக்கப்பட்டிருத்தா னென்றால்

அவனுடைய குடிகள் அவனுக்குச்ச total ignorance of his fate. His ம்பவித்ததை முற்றிலுமறியாதிருந்தா discovery is said to have been ர்கள். அவனிடத்தில் ஊழியஞ் செய் effected by Blondel, a minstrel

கொண்டிருந்த பளாண்டெ who had been attached to his

பவன் அவனிருத்த இடத்தைக் கண்டு

பிடித்தானென்று சொல்லியிருக்கின் service, who after wandering றது. அதாவது அவன் அநேகதேசங் over many lands in search of களெல்லாஞ்சென்று தன்எசமானனை

என்

தன்

றுக

ாைவிட்

his master, at last found out the த்தேடித் திரிந்தபின்பு

த்தேடித் திரிந்தபின்பு கடைசியாய் place of his captivity, by hear- டைய சிறையிருப்பைத் தெரி

து காண்டு

மன்னன் கேட்கும்படி ing him repeat, with his harp,

தன் வீணையை மீட்டிச் சிறைச்சாலையி a favourite air played by the ன்மதிளுக்கு வெளியேயிருந்து அரச minstrel without the walls of க் கின்பத்தைத் தரும் பதத்தைப் the prison. When Richard's பாடத் தொடங்கினான். றிச்சார்டெ

ன்பவன் சிறையிலிருப்ப situation was known, the Arch

தை யாவரு

மறிந்த போது அர்ச்சுக்கென்பவ duke of Austria, and the emper- னும் அவனோடு கூட உளவாயிருந்துபு or, who had joined in detaining ரவலனைச் சிறையில்வைத்த ஆஸ்திரி him, found it impossible to re

யாதேசத்து இராயனுங் கிறிஸ்துவே tain the champion of Christen

தமதாபிமானியாகிய சௌரியவானை

இனிமேல் தங்கள் கைவசத்தில் வைத்தி dom longer in their hands; but

ருக்கவொண்ணா

ண்டுெ பருந் they exacted a heavy ransom, தொகையுள்ள பணந் தந்தால் விடுக which Richard agreed to pay. றோமென்று சொல்ல அப்படியே றிச் The amount was raised in Eng

சார்டென் பவனும் இறுக்கச்சம்மதி

த்தான். இங்கிலாண்டுதேசத்தில் அந் land with the utmost alacrity ;

த்தொகையை மனக்களிப்போடே and Richard was permitted to வரிபோட்டுக்கொடுத்தார்கள். றிச்சா return to his dominions, after an

ர்டென்பவ
பவனும் நாலு

வருஷம் ஊ absence of four years, fifteen

விலகி அவற்றில் பதினைந்து months of which he had spent செலவழித்துப் பின்பு தன் தேசத்துக்

மாதஞ் சிறையிலே தன் காலத்தைச் in a prison.

குத்திரும்பிவந்தான். During Richard's absence, his றிச்சார்டென் பவன் ஊரைவிட்டு brother John endeavoured to விலகியிருந்த காலத்தில் அவனுடை usurp his crown; first, by raising ய சகோதரனாகிய யோவான் என்பவ a party against him at home, ன் புறப்பட்டு முந்தி ஊரில் றிச்சா and then by prevailing on the ர்டுக்கு விரோதமாக வெதிர் கட்சிகளை

யேற்படுத்திப் பின்பு அவனைத் திரும்பி king of France and the Emper- வரவொட்டாமற்செய்வதற்கு பிரஞ் or of Germany to prevent his சுதேசத்திராஜூனயும் ஜெர்மான் தே return. But the glory of Rich- சத்திராயனையுங் கைவசப் படுத்திக் ard's actions preserved his popu- க்கொள்ளவெத்தனப்பட்டான். ஆயி

கொண்டு இராஜகிரீடத்தைப் பிடுங்கி larity among his subjects, by னும் றிச்சார்டென்பவன் சண்டையி whom, on his arrival, he was நசுத்தவீரனென்று கீர்த்திபெற்றிருந் received with universal joy. John

தமையால் அவ

வனுடையகுடிகள் அவ

ன்மேலிஷ்டமாகி அவன் திரும்பிவந்த under the necessity of

வளவில் அவர்களவனைச் சாதாரணச making his submission, and be- ந்தோஷத்தோ டெதிர்கொண்டழை seeching forgiveness, which was த்துவந்தார்கள். யோவான் என்பவ readily granted. The remainder

ன் தமயனிடத்தில் மனனிப்பு கேட்டு of Richard's reign was spent in

க்கொண்டு அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து

போகவேண்டிய தாயிற்று. அப்படி a war with France, which was யே உடனே அவனுக்கு மன்னிப்பு

was

terminated only by his death. டைத்தது. றிச்சார்டென்பவனுடை While besieging the castle of

ய அரசாட்சியின் மற்றக் காலமெல் Chaluz, in France, he received லாம் பிரஞ்சுதேசத்தோ டமராடிக்

கொண்டிருந்தான். அந்தச்சண்டை a wound from an arrow, which, அவனுடைய மரணத்தினாலே மாத்தி through unskilful treatment, ரம் நின்றது.அவன் பிரஞ்சுதேசத்தில் proved fatal, in the year 1199, சாலுஷ்என்னுங்கோட்டையை முற்றி and the tenth year of his reign. பட்ட அம்பு காயத்தை ஆற்றவகை

க்கை போட்டுக்கொண்டிருந்த போது தெரியாது பண்ணினவு பசாரத்தினால் காயம்விஷ்மித்து சன்னிகண்டு பத்து வருஷம் அரசாண்டு இர- தாசுக-ம்

வருஷத்திலிறந்துபோனான். Richard was more ambitious

றிச்சார்டென் பவன் தான் நல்ல to be distinguished as a valiant இராஜனென்று போராடுக்க விரும்புவ knight than as a good king. He தைப்பார்க்கிலுஞ் சண்டையிற் சுத்த neglected the affairs of his king - வீரனென்று பேரெடுக்க அதிக பேரா

சைகொண்டிருந்தான். அவன் இரா dom, and was prodigal both of

ச்சியத்தின் துரைத்தனகாரியத்தில் அ the blood and treasures of his

சட்டையுள்ளவனா யிருந்து சண்டை subjects, in the indulgence of முகத்தில் நிற்கிறவாசையே தனக்குள் his own propensity for war. He ளதிகமாயிருந்தமையால் தன் குடிக

ளுடைய உதிரத்தையும் பொக்கிஷத் possessed, however, many admir

தையுந் தாறுமாறாய்ச் செலவழித்தா able and amiable qualities, which ன். அப்படியிருந்தும் அவனிடத்தில் would have borne better fruits விளங்கின அற்புதமுள்ள அமிர்தகுண in a more enlightened age.

ங்களேமிகவுங்கல்விபெருகின காலத்தி ல் நல்ல பிரயோசனத்தைக் கொடுக்க

லாயிற்று. CHAPTER VIII.

அ. அதிகாரம். JOHN.-HENRY III.-EDWARD I. யோவான். ங.

7. ங - என்றி. க - எட்வார்ட் FROM 1199 TO 1307.

இ - தாகூ கூ - முதல் - தநா எ -வரைக்கும் Richard left the crown, by his றிச்சார்டென்பவன் தன் சகோத will, to his brother John, to the ரனாகியஜீயோபிரியின் குமாரனும் அப் exclusion of Arthur, the son of

பொழுது

பன்னிரண்டு வயதுள்ளவ

னுமாகிய அர்துர் என்பவனை விலக்கித் his brother Geoffry, then a boy

தன் சகோதரனாகிய யோவான் என்ப of twelve years of age.

The வன்பேர்வழிக்கு மரண சாதனமெழுதி claim of Arthur to the succes- வைத்து இராஜகிரீடத்தையும் அவனு sion was supported by the king க்குக்கையளித்தான். அர்துர் என்பவ

ன் பிரஞ்சுதேசத்திராஜனுடைய உறு of France; and, as the charac

திபெற்றுக்கொண்டு அரசுக்குத்தானே ter of John was hateful both to

சுதந்திர வாளனென்று வழக்கா his English and Norman sub- ன். யோவான் என்பவனுடைய jects, a strong union was formed கையானது தன இங்கிலிஷ் குடிகளு against him. For some time Ar- க்கும் நொர்மான் குடிகளுக்கும் மன thur's cause seemed prosperous;

வெறுப்பைக் கொடுத்தபடியால் அவ and he himself behaved with a

னுக்கு விரோதமாக யாவருந் திரண்டு

கூடினார்கள். சிலகாலம் அர்துர் என்ப spirit and bravery beyond his வனுடையவழக்குப்பலத்து நின்றது. . years; but he was at length அவனுந்தன்பிராயத்துக்கு மிஞ்சின surprised, taken prisoner, and வீரமுந்தைரியமுமுள்ளவனாக நடந்து

வந்துங் கடைசியாய்ச் சண்டை யிற் confined in the castle of Falaise.

கைதியாகப்பிடிக்கப்பட்டு பாலே சிஎ His fate has not been precisely ன்னுங் கோட்டையி லடைக்கப்பட் ascertained. According to some, டான். அவனுடைய முடிவு ஸ்திரப்ப he perished by falling from the டாமலிருந்தது. ஆயினுஞ் சிலர் அவ ramparts of the castle, in an at

ன் தப்பித்துக் கொண்டோடிப் போக

வெத்தனப்பட்டுக் கோட்டை மதிளை tempt to escape; but the account த்தாண்டிக்குதித்துத் தவறி விழுந்திற most generally received is, that ந்துபோனானென்று சொல்லுகிறார்கள். John, after vainly endeavouring அன்றியும் யோவான் என்பவன் தன் to persuade some of his officers அண்ணன் குமாரனைக் கொல்லும்படி

தன் ஊழியக்காரரைத் தூண்டிவிட to put his nephew to death, அவர்கள் அப்படிச் செய்யாமையால் went at midnight to his dungeon, தானே பாதிஇரவிற் புறப்பட்டுப் பா and, notwithstanding his tears தாளக்கிடங்குக்குப்போய், அவன் க and supplications for mercy,

ண்ணீர்விட்டு மன்னிப்பு கேட்டு மன்றா

டினதை க்கேளாமல் தன் கையினாலே stabbed him with his own hand. யே அவனைக் குத்திக்கொன்றானென் று

யாவருஞ்சாதாரணமாய் ஒப்புக்கொ

ண்டசமாச்சாரமாக வழங்குகின்றது. This inhuman cruelty render- யோவான் என்பவன் இரக்கமி ed John an objeet of general de- ல்லாமற் செய்த இந்தக் கொலையினால் testation. The Norman barons அவன் யாவராலுந் தூஷணிக்கவுடம் would no longer support him in பெடுத்தான். நொர்மான் பிரபுக்கள்

பிரஞ்சுதேசத்து இராஜனிடத்திலிரு defending that province from ந்து பிடித்துக்கொண்ட சுபாவைக் the king of France ; and, in a காப்பதற்கு இனிமேலவனுக்கு உத் short time, it was for ever lost விசெய்கிறதில்லையென்று கைவிட்டார்

கள். சில நாள் சென்ற பின்பு அந்தச் to the crown of Ingland.

சுபா இங்கிலாண்டு தேசத்துக் கிரீட த்தோ டெக்காலத்திற்குஞ் சேராமற்

போயிற்று. John next engaged in a dis- யோவான் என்பவன் பின்பு கா pute with the Pope, respecting ந்தர்புரிக்கு அர்ச்சுபிஷப்பின் நியமிப் the election of an archbishop of பைக்குறித்துப் பாப்போடே வாதா Canterbury. The right of choice டத்தொடங்கினான். இந்த நியமிப்பி wasdisputed between the bishops மார்களுக்கும் அகுஸ்தீன் குருக்களுக்

ன்சு தந்திரத்தைக் குறித்து பிஷப்பு and the Augustine monks. John கும்பெருந்தர்க்கமுண்டாயிற்று. அ sided with the former; and an திலே யோவான் பிஷப்புமாரைச் சே

appeal having been made to the Pope, he set aside the persons

named by both parties, and in. sisted on the appointment of a third person. John refused compliance; and the Pope laid the kingdom under an Interdict, a terrible sentence in those days. Its effect was, that all divine ser vice was put a stop to: the

churches were shut up ; the dead were refused Christian burial, and thrown into ditches, or on the highways; marriages were celebrated in the churchyards;

and the people ordered to sub

mit to the most severe penances. This calamity rendered the king, who was the cause of it, more

ர்ந்தமையால் பாப்புக்கு விண்ணப்ப ம் பண்ணிக்கொண்டார்கள். அதற்கு ப்பாப்பு இருகட்சியாருங் குறித்தமனி தனைவிலக்கி மூன்றாம் ஆளை நியமிக்கப் பலவந்தம் பண்ணினான். அதற்குயோ

வான்

பயன்

ணங்காமற் போனபடியால் பாப்பு அக்காலத்தில் பயங்கரத்தைக் கொடுக்கும் வாக்கியத்தைக்கொண்டு இராச்சியத்தையாளும் அரசனை நீக் கிவைத்தான். அதனுடைய என்னவென்றால், சகலவிததேவாராத னைகளை நிறுத்தலுங்கோயில்களை அமை த்தலும் மரித்தசவங்களைக் கிறிஸ்து ஞ்செய்ய மறுத்து அகழிகளிலுந் தெ வேத முறைமைப்படிக்கு நல்லடக் ருக்களிலுமெறிதலுங் கோயிற்கதவுக் குவெளியேயிருந்து கலியாணங்களை முடித்தலும் பிரசைகளுக்கு மிகவுங் கொடியதவம்புரியக் கட்டளையிடலு ந்தான். இந்தஇடையூறு அதற்குக் காரணமாயிருந்த இராஜனுக்கு முன் னிருந்ததைவிட அதிக பகையையு ண்டுபண்ணிற்று.பாப்பும் முன்செய் த்தீர்மானத்தைத் தொடர்ந்து இரா ஜன்மேல் சாபம்போட்டான். அதனா ல் இராஜனும் விசுவாச பாதகனென் றும் மனுக்கூட்டத்துக்குத் தகாதவ ந்தீர்மானமாயிற்று. அவனு டையகுடிகளும் அவனுக் கமைந்துந் க்கப்பண்ணிக்கொடுத்த பிரமாணிக் கத்தையுதறிவிட்டார்கள். கிறிஸ்தவ ர்களாகிய அரசரும் அவனைத் தைவிட்டுத் தள்ளும்படிக்குக் கேட்டு க்ெ

odious than ever; and the Pope, to follow up the blow, pronounced sentence of excommunication against him, by which he was declared impious, and unfit for human society; his subjects freed from theiroath ofobedience, and all Christian princes exhorted to assist in dethroning him.

னன்

L

கொள்ளப்பட்டார்கள்.

The king of France took this opportunity of invading England; but hatred of a foreign enemy overcame the dislike of the English to their king, who speedily found himself at the head of an army of 60,000 men. The Pope now offered, if John would submit to his authority, to remove the sentence of ex

பிரஞ்சு தேசத்து இராஜன் இந்த தருணத்தைப்பார்த்து இங்கிலாண் டுக்குள் உத்தண்டப்பிரவேசம் பண் ணினான். ஆயினும் இங்கிலிஷ் சாதியா ருக்கு அந்நிய தேசத்துச் சத்துருவின் மேலிருந்தபகையானது தங்கள் இரா ஜன்மேல் தங்களுக்கிருந்தவெறுப்பை நீக்கிவிட்டபடியால் இராஜனும் சுய த சனத்தையுடைய சேனைக்குத்தலை மையாயிருக்கக்கண்டான். அப்பொ ழுது பாப்பு யோவான் என்னும் மன் னன் தன்னதிகாரத்துக் கட ங்கினால்

communication. The king agreed தான் உச்சரித்த சாபத்தையெடுக்கி

« ПредыдущаяПродолжить »