Изображения страниц
PDF
EPUB

men. .

preparations to join the Chris- ஸ்தவர்களுடைய கூட்டத்தோடுசேர் tian host in Palestine, into which, வதற்குப்பண்ணிய வெத்தனத்தில் தன் in alliance with Philip of France, செலவழித்துப் பிரஞ்சுதேசத்திராஜ

னிராச்சியத்தின் வருமான மெல்லாஞ் he led an army of a hundred னாகிய பிலிப்பென்பவனோடுசேர்ந்து நூர் thousand

Richard's in. யிரம் ஸ்தோமங்களையுடைய பெரு comparable valour raised him to ஞ்சேனையை அத்தேசத்துக்கு நடத்தி

னான்.றிச்சார்டென்பவனுடைய வொ the command of the whole forces ப்பற்ற சவுரிய பராக்கிரமமானது சிலு of the crusaders; and he carried வைசண்டையிற் சேர்ந்தசேனைகள்மு on a warfare more glorious than முமைக்குந்தளக்கர்த்தனாயிருக்க அவ useful, with Saladin, the re

னை எழுப்பிவிட்டது. அவனும்மகாகீர் nowned Saracen monarch, whom

த்திபொருந்தியசாரசந்தன்மாருடை

ய அரசனாகிய சலாதீன் என்பவனோடெ he at length defeated in the தீர்த்துப் பிரயோசனத்தைப்பார்க்கி great battle of Ascalon. His லும் அதிகக் கீர்த்திப்பிரதாபமுண்டா army, however, was too much கயுத்தம்பண்ணிக்கடைசியாய் அஸ்கா exhausted to be able to prose- ய அமராட்டத்தில் அவனை அவஜெய

லன் என்னுமிடத்தில் நடந்த ஒருபெரி cute his victory ; and a three ப்படுத்தினான். அப்படி அவஜெயப் years' truce with Saladin en- படுத்தியும்றிச்சார்டென்பவனுடைய abled Richard to return to his

சேனைகள் விஜயகொடி யேந்துவத kingdom, the distracted state of ற்குச் சாத்துவமற்றுக் கிடந்தமையா

ல் சலாதீன் என்பவனோடு மூன் றுவரு which required his presence. ஷத்துக்குச் சமாதான உடம்படிக்கை

பண்ணிக்கொண்டு தன் தேசத்துக்கு த்திரும்பிவா அவனுச்குச் சத்தியுண் டாயிருந்தது. அவனுடைய தேசத்தி லெழும்பின குழப்பமும் அவன் முக தாவிலிருக்கவேண்டியதாயிற்று.

In travelling through Ger- அவன் தன் தேசத்துக்கு ஜெர் many, in his way homewards, மான் தேசத்து வழியாகப் பிரயாணப் he was seized by the Archduke

வருகையில் பெலெஸ் தீனிலே

தன்னோடு வாதாடிக்கொண்டிருந்த of Austria, with whom he had ஆஸ்திரியாவின் அர்ச்சுடூக்கென்பவ quarrelled in Palestine, and ல் பிடிக்கப்பட்டுப் பாதாளக்கிடங்கி thrown into a dungeon, where

லடைக்கப்பட்டான். அந்த இடத்தி he was so long closely confined, லெவ்வளவு இரகசியமாய் நெடுங்கா that his subjects remained in

ல மடைக்கப்பட்டிருத்தா னென்றால் அவனுடைய குடிகள்

அவனுக்குச்ச total ignorance of his fate. His ம்பவித்ததைமுற்றிலுமறியாதிருந்தா discovery is said to have been ர்கள். அவனிடத்தில் ஊழியஞ் செய் effected by Blondel, a minstrel

துகொண்டிருந்த பளாண்டெல் என் who had been attached to his பிடித்தானென்று சொல்லியிருக்கின்

பவன் அவனிருத்த இடத்தைக் கண்டு Service, who after wandering றது. அதாவது அவன் அநேகதேசங் over many lands in search of களெல்லாஞ்சென்று தன் எசமானனை

ம்

his master, at last found out the த்தேடித் திரிந்தபின்பு கடைசியாய் place of his captivity, by hear- அவ னுடைய சிறையிருப்பைத் தெரி

னன் கேட்

படி ing him repeat, with his harp, ந்துகொண்டு மன்

ன் வீணையை மீட்டிச் சிறைச்சாலையி a favourite air played by the ன்மதிளுக்கு வெளியேயிருந்து அரச minstrel without the walls of னுக் கின்பத்தைத் தரும் பதத்தைப் the prison. When Richard's பாடத் தொடங்கினான். றிச்சார்டெ situation was known, the Arch

ன்பவன் சிறையிலிருப்பதை யாவரு

மறிந்தபோது அர்ச்சுக்கென்பவ duke of Austria, and the emper- னும் அவனோடு கூட உளவாயிருந்து பு or, who had joined in detaining ரவலனைச் சிறையில்வைத்த ஆஸ்திரி him, found it impossible to re

யாதேசத்து இராயனுங் கிறிஸ்துவே

தமதாபிமானியா ெ tain the champion of Christen

சளரியவானை

இனிமேல் தங்கள் கைவசத்தில் வைத்தி dom longer in their hands; but

ருக்கவொண்ணாதென்று கண்டுபெருந் they exacted a heavy ransom, தாகையுள்ள பணந் தந்தால் விடுக which Richard agreed to pay. றோமென்று சொல்ல அப்படியே றிச் The amount was raised in Eng

சார்டென்பவனும் இறுக்கச்சம்மதி land with the utmost alacrity; தத்தொகையை

த்தான். இங்கிலாண்டு தேசத்தில் அந்

மனக்களிப்போடே and Richard was permitted to வரிபோட்டுக்கொடுத்தார்கள். றிச்சா return to his dominions, after an

ர்டென்பவ நாலு வருஷம் ஊ

ரைவிட்டு விலகி அவற்றில் பதினைந்து absence of four years, fifteen

மாதஞ் சிறையிலே தன் காலத்தை ச் months of which he had spent செலவழித்துப் பின்பு தன் தேசத்துக் in a prison.

குத்திரும்பிவந்தான். During Richard's absence, his றிச்சார்டென்பவன் ஊரைவிட்டு brother John endeavoured to விலகியிருந்த காலத்தில் அவனுடை usurp his crown; first, by raising ய சகோதரனாகிய யோவான் என்பவ

ன் புறப்பட்டு முந்தி ஊரில் றிச்சா a party against him at home, and then by prevailing on the யேற்படுத்திப் பின்பு அவனைத் திரும்பி

ர்டுக்கு விரோதமாக வெதிர் கட்சிகளை king of France and the Emper- வரவொட்டாமற் செய்வதற்கு பிரஞ் or of Germany to prevent his சுதேசத்திராஜூனயும் ஜெர்மான் தே return. But the glory of Rich- சத்திராயனையுங் கைவசப் படுத்திக் ard's actions preserved his popu- க்கொள்ள வெத்தனப்பட்டான். ஆயி

கொண்டு இராஜகிரீடத்தைப்பிடுங்கி larity among his subjects, by னும் றிச்சார்டென்பவன் சண்டையி whom, on his arrival, he was சுத்தவீரனென்று கீர்த்திபெற்றிருந் received with universal joy. John தமையால் அவனுடைய குடிகள் அவ

ன்மேலிஷ்டமாகி அவன் திரும்பிவந்த was under the necessity of

வளவில் அவர்களவனைச் சாதாரணச making his submission, and be- ந்தோஷத்தோ டெதிர்கொண்டழை seeching forgiveness, which was த்துவந்தார்கள். யோவான் என்பவ readily granted. The remainder ன் தமயனிடத்தில் மனனிப்பு கேட்டு

க்கொண்டு அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து of Richard's reign was spent in போகவேண்டிய தாயிற்று. அப்படி a war with France, which was யே உடனே அவனுக்கு மன்னிப்புகி

terminated only by his death. டைத்தது. றிச்சார்டென்பவனுடை While besieging the castle of

ய அரசாட்சியின் மற்றக் காலமெல் Chaluz, in France, he received லாம் பிரஞ்சுதேசத்தோ டமராடிக்

கொண்டிருந்தான். அந்தச்சண்டை a wound from an arrow, which, அவனுடைய மரணத்தினாலே மாத்தி through unskilful treatment, ரம் நின்றது.அவன் பிரஞ்சுதேசத்தில் proved fatal, in the year 1199, சாலுஷ்என்னுங்கோட்டையை முற்றி and the tenth year of his reign. பட்ட அம்பு காயத்தை ஆற்றவகை

க்கை போட்டுக்கொண்டிருந்த போது தெரியாது பண்ணினவு பசாரத்தினால் காயம்விஷ்மித்து சன்னிகண்டு பத்து வருஷம் அரசாண்டு இர- தாசுக-ம்

வருஷத்திலிறந்துபோனான். Richard was more ambitious

றிச்சார்டென் பவன் தான் நல்ல to be distinguished as a valiant இராஜனென்று போராடுக்க விரும்புவ knight than as a good king. He தைப்பார்க்கிலுஞ் சண்டையிற் சுத்த neglected the affairs of his king - வீரனென்று பேரெடுக்க அதிக பேரா

சைகொண்டிருந்தான். அவன் இரா dom, and was prodigal both of

ச்சியத்தின் துரைத்தனகாரியத்தில் அ the blood and treasures of his

சட்டையுள்ளவனா யிருந்து சண்டை subjects, in the indulgence of முகத்தில் நிற்கிறவாசையே தனக்குள் his own propensity for war. He ளதிகமாயிருந்தமையால் தன் குடிக

ளுடைய உதிரத்தையும் பொக்கிஷத் possessed, however, many admir

தையுந் தாறுமாறாய்ச் செலவழித்தா able and amiable qualities, which ன். அப்படியிருந்தும் அவனிடத்தில் would have borne better fruits விளங்கின அற்புதமுள்ள அமிர்தகுண in a more enlightened age.

ங்களேமிகவுங்கல்விபெருகின காலத்தி ல் நல்ல பிரயோசனத்தைக் கொடுக்க

லாயிற்று. CHAPTER VIII.

அ. அதிகாரம். JOHN.-HENRY III.-EDWARD I. யோவான். ங.

7. ங - என்றி. க - எட்வார்ட் FROM 1199 TO 1307.

இ - தாகூ கூ - முதல் - தநா எ -வரைக்கும் Richard left the crown, by his றிச்சார்டென்பவன் தன் சகோத will, to his brother John, to the ரனாகியஜீயோபிரியின் குமாரனும் அப் exclusion of Arthur, the son of

பொழுது

பன்னிரண்டு வயதுள்ளவ

னுமாகிய அர்துர் என்பவனை விலக்கித் his brother Geoffry, then a boy

தன் சகோதரனாகிய யோவான் என்ப of twelve years of age.

The வன்பேர்வழிக்கு மரண சாதனமெழுதி claim of Arthur to the succes- வைத்து இராஜகிரீடத்தையும் அவனு sion was supported by the king க்குக்கையளித்தான். அர்துர் என்பவ

ன் பிரஞ்சுதேசத்திராஜனுடைய உறு of France; and, as the charac

திபெற்றுக்கொண்டு அரசுக்குத்தானே ter of John was hateful both to

சுதந்திர வாளனென்று வழக்கா his English and Norman sub- ன். யோவான் என்பவனுடைய jects, a strong union was formed கையானது தன இங்கிலிஷ் குடிகளு against him. For some time Ar- க்கும் நொர்மான் குடிகளுக்கும் மன thur's cause seemed prosperous;

வெறுப்பைக் கொடுத்தபடியால் அவ and he himself behaved with a

னுக்கு விரோதமாக யாவருந் திரண்டு

கூடினார்கள். சில காலம் அர்துர் என்ப spirit and bravery beyond his வனுடையவழக்குப்பலத்து நின்றது. years; but he was at length அவனு ந்தன் பிராயத்துக்கு மிஞ்சின surprised, taken prisoner, and வீரமுந்தைரியமுமுள்ளவனாக நடந்து

வந்துங் கடைசியாய்ச் சண்டையிற் confined in the castle of Falaise.

கைதியாகப்பிடிக்கப்பட்டு பாலே சில His fate has not been precisely ன்னுங் கோட்டையி லடை

க்கப்பட் ascertained. According to some, டான். அவனுடைய முடிவு ஸ்திரப்ப he perished by falling from the டாமலிருந்தது. ஆயினுஞ் சிலர் அவ ramparts of the castle, in an at

ன் தப்பித்துக் கொண்டோடிப் போக

வெத்தனப்பட்டுக் கோட்டை மதிளை tempt to escape; but the account த்தாண்டிக்குதித்துத் தவறி விழுந்திற most generally received is, that ந்துபோனானென்று சொல்லுகிறார்கள் John, after vainly endeavouring அன்றியும் யோவான் என்பவன் தன் to persuade some of his officers அண்ணன் குமாரனைக் கொல்லும்படி

தன் ஊழியக்காரரைத் தூண்டிவிட to put his nephew to death, அவர்கள் அப்படிச் செய்யாமையால் went at midnight to his dungeon, தானே பாதிஇரவிற் புறப்பட்டுப் பா and, notwithstanding his tears தாளக்கிடங்குக்குப்போய் அவன் க and supplications for mercy,

ண்ணீர்விட்டு மன்னிப்பு கேட்டு மன்றா

டினதைக்கேளாமல் தன் கையினாலே stabbed him with his own hand. யே அவனைக் குத்திக்கொன்றானென்று

யாவருஞ்சாதாரணமாய் ஒப்புக்கொ

ண்டசமாச்சாரமாகவழங்குகின்றது. This inhuman cruelty render- யோவான் என்பவன் இரக்கமி ed John an objeet of general de- ல்லாமற் செய்த இந்தக் கொலையினால் testation. The Norman barons அவன் யாவராலுந் தூஷணிக்கவுடம் would no longer support him in பெடுத்தான். நொர்மான் பிரபுக்கள்

பிரஞ்சுதேசத்து இராஜனிடத்திலிரு defending that province from ந்து பிடித்துக்கொண்ட சுபாவைக் the king of France ; and, in a காப்பதற்கு இனிமேலவனுக்கு உத short time, it was for ever lost விசெய்கிறதில்லையென்று கைவிட்டார் to the crown of England.

கள். சில நாள் சென்றபின்பு அந்தச் சுபா இங்கிலாண்டு தேசத்துக் கிரீட த்தோ டெக்காலத்திற்குஞ் சேராமற்

போயிற்று. John next engaged in a dis- யோவான் என்பவன் பின்பு கா pute with the Pope, respecting ந்தர்புரிக்கு அர்ச்சுபிஷப்பின் நியமிப் the election of an archbishop of பைக்குறித்துப் பாப்போடே வாதா Canterbury. The right of choice டத்தொடங்கினான். இந்த நியமிப்பி vas disputed between the bishops மார்களுக்கும் அகுஸ்தீன் குருக்களுக்

ன்சுதந்திரத்தைக் குறித்து பிஷப்பு and the Augustine monks. John கும்பெருந்தர்க்கமுண்டாயிற்று. அ sided with the former; and an திலே யோவான் பிஷப்புமாரைச் சே

appeal having been made to the ர்ந்தமையால் பாப்புக்கு விண்ணப்ப

ம்பண்ணிக்கொண்டார்கள். அதற்கு Pope, he set aside the persons Tianed by both parties, and in. ப்பாப்பு இருகட்சியாருங் குறித்த மனி

தனைவிலக்கி மூன்றாம் ஆளை நியமிக்கப் sisted on the appointment of a பலவந்தம்பண்ணினான். அதற்குயோ third person. John refused com- வான் இணங்காமற் போனபடியால் pliance ; and the Pope laid the பாப்பு அக்காலத்தில் பயங்காத்தைக்

கொடுக்கும் வாக்கியத்தைக்கொண்டு kingdom under an Interdict, a

இராச்சியத்தையாளும் அரசனை நீக் terrible sentence in those days. கிவைத்தான்.

அதினுடைய பயன் Its effect was, that all divine ser- என்னவென்றால், சகலவிததேவாராத vice was put a stop to: the னைக்ளை நிறுத்தலுங்கோயில்களை அடை churches were shut up; the dead

த்தலும் மரித்த சவங்களைக் கிறிஸ்து

வேத முறைமைப்படிக்கு நல்லடக்க were refused Christian burial, ஞ்செய்ய மறுத்து அகழிகளிலுந் தெ and thrown into ditches, or on ருக்களிலு மெறிதலுங் கோயிற்கதவுக் the highways; marriages were

குவெளியேயிருந்து கலியாணங்களை celebrated in the churchyards; முடித்தலும் பிரசைகளுக்கு மிகவுங்

கொடிய தவம் புரியக் கட்டளையிடலு and the people ordered to sub- ந்தான். இந்த இடையூறு அதற்குக் mit to the most severe penances.

காரணமாயிருந்த இராஜனுக்கு முன் This calamity rendered the king, னிருந்ததைவிட அதிக பகையையு who was the cause of it, more

ண்டுபண்ணிற்று. பாப்பும் முன் செய்

ததீர்மானத்தைத் தொடர்ந்து இரா odious than ever; and the Pope,

ஜன் மேல் சாபம் போட்டான். அதனா to follow

up
the blow, pronounc.

இராஜனும் விசுவாச பாதகனென் ed sentence of excommunica- றும் மனுக்கூட்டத்துக்குத் தகாதவ tion against him, by which he

னென்றுந்தீர்மானமாயிற்று. அவனு was declared impious, and unfit

டைய குடிகளும் அவனுக் கமைந்து ந

க்கப்பண்ணிக்கொடுத்த பிரமாணிக் for human society; his subjects கத்தையுதறிவிட்டார்கள். கிறிஸ்தவ freedfromtheiroathofobedience, ர்களாகிய அரசரும் அவனைத் தகத் and all Christian princes exhort

தைவிட்டுத் தள்ளும்படிக்குக் கேட்டு

க்கொள்ளப்பட்டார்கள். ed to assist in dethroning him.

The king of France took this பிரஞ்சு தேசத்து இராஜன் இந்த opportunity of invading Eng- த்தருணத்தைப்பார்த்து இங்கிலாண் land; but hatred of a foreigil டுக்குள் த்தண்டப்பிரவேசம் பண் enemy overcame the dislike of ணினான். ஆயினும் இங்கிலிஷ்சாதியா

ருக்கு அந்நிய தேசத்துச்சத்துருவின் the English to their king, who

மேலிருந்தபகையானது

ங்கள் இரா speedily found himself at the ஜன் மேல் தங்களுக்கிருந்த வெறுப்பை head of an army of 60,000 men. நீக்கிவிட்டபடியால் இராஜனும் சுயThe Pope now offered, if John F -சனத்தையுடைய சேனைக்குத்தலை

மையாயிருக்கக்கண்டான். அப்பொ would submit to his authority,

ழுது பாப்பு யோவான் என்னும் மன் to remove the sentence of ex

னன் தன்ன திகாரத்துக் கடங்கினால் communication, Theking agreed தான் உச்சரித்த சாபத்தையெடுக்கி

« ПредыдущаяПродолжить »