Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

க..

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

CHAPTER IX.
.

கூ, அதிகாரம். EDWARD II.-EDWARD III.

உ. எட்வார்ட் எட்வார்ட். FROM 1307 TO 1377.

இர-தநா எம் வருஷந் தொடங்கி

தகள எஎம்வருஷம் வரைக்கும். Edward II., unlike his father, உ . எட்வார்டென்பவன் தன் த was of a feeble character. He கப்பனைப்போலிராமல் பேதைமதியு abandoned the attempttoconquer ள்ளவனாயிருந்தமையால் ஸ்கோட்லா Scotland, and allowed himself to ண்டுதேசத்தைச் செயம்பண்ணுகிற

பிரயத்தனத்தை விட்டு பீர்ஸ்கவஸ்த be entirely governed by a favou

ன் என்னும் அன்பனால் தானே முற்றி rite, Pierce Gaveston, in whose

லும் ஆளப்பட்டுப் பிரயோசனமில் society he spent his time in fri- லாத வேடிக்கைகளில் அவனோடு தன் volous amusements. Gaveston so காலத்தைச் செலவழித்து வந்தான். disgusted the nobility by his in. ஆகையால் கவஸ்தனுடைய மம்மதை

கொண்ட நடக்கையினால் பிரபுக்கள் solent behaviour, that they com

மனவெறுப்புற்று அவனுக்கு விரோ bined against him, and on the

தமாகயாவரு மொன்றாய்த் திரண்டு king's persisting in supporting கூடி அவனை ஆதரிக்காமல் தள்ளும்ப him, broke out in open rebellion, டி இராஜனைப்பலவந்தம் பண்ணினவி

டத்தில் இராஜன் கேளாததினால் பிர headed by the earl of Lancaster.

புக்களில் எரல்லங்காஸ் தர்தளச்கர்த்த They surprised and seized Ga- னாகப் புறப்பட்டுப் பெருங் கலகத்தை veston, whom they immediately மூட்டிவிட்டுக்கவஸ் தனைத் தாக்கிக்கை put to death; and the king, on ப்பிடியாகப் பிடித்துக்கொண்டுடனே the barons making a show of sub- யுயிரையும் வாங்கினார்கள். இராஜனு

ம் பாரன்ஸ்மார் கீழ்ப்படிகிறோமென் mission, granted them a free று காட்டின பொய்க்கோலத்தினால் அ pardon.

வர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்திரட்சி

த்தான். The king now determined to இராஜனுமிப் பொழுது ஸ்கோட் prosecute the war with Scotland; லாண்டுதேசத்தின் மேல் யுத்தஞ்செய் and, calling out the whole mili. யத்தீர்மானித்து இராச்சியத்திலுள்ள tary force of the kingdom, march

போர்த்தொழிற் படைகளை யெல்லாங்

கூட்பிட்டு நூறாயிரம் மனிதருக்குத்த. ed into that country at the head லைமையாகப்புரப்பட்டு அத்தேசத்தை of a hundred thousand men. நோக்கி நடந்தான். புறு சென்பவன் எ Bruce could muster only thirty ட்வார்டென்பவனை யெதிர்த்துத் தாக் thousand to oppose him; and

கமுப்பதினாயிரம் பேரை மாத்திரம்

பொறுக்கியெடுத்துக்கொண்டு புறப்ப these unequal forces met at a ட்டான். இந்த ஒப்பற்ற இரண்டுசேனை place called Bannockburn, near களும் இர-தநாயசம்-ரூம் ஆனி the town of Stirling. A battle

s ஸ்தர்லிங்கென்னும் பட்டணத்

துக்கருகிருக்கும் பானோக்பரன் என் took place on the 25th June,

,

னுமிடத்திலெதிர்த்துப்பொருதினார்க 1314, in which the English were ள். அந்தயுத்தத்தில் இங்கிலிஷ்சேனை வி defeated with great slaughter; ஸ்தாரமான உயிர்ச்சேதத்தோடு தோ

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

and Edward himself narrowly ர்த்து முறிந்துபோகவே எட்வார்டெ escaped by flight. This battle

ன்னு மன்னனும் பிரயாசத்தோடு தப் decided the contest, and secured பித்துக்கொண்டோடிப்போனான். ஓ

ந்தயுத்தமானது ஸ்கோட்லாண்டுதே the freedom of Scotland.

சத்தின் சுயாதீனத்தைக் காப்பாற்றத் தீர்மானம்

மானம்பண்ணிற்று. Edward, unmindful of the fate எட்வார்டென்பவன் கவஸ்தனு of Gaveston, made choice of a க்குச் சம்பவித்த விதியை நினையாமல் new favourite, Hugh le Despen- அவ்லே டெஸ்பென்ஸர் என்னும் ஒரு ser, and thus again roused the புதிய அன்பனைத் தேடிக்கொண்டதா

மறுபடியும் பிரபுக்களுடைய பகை enmity of the nobility. Another

யைக்கிளப்பிவிட்டான். அதனால் இன் rebellion broke out, headed as be- னமொருயுத்தம் நடந்தது. அந்தயுத்த fore, by the earl of Lancaster. த்துக்கு எரல்லங்காஸ்தர் என்பவன் The rebels, however, were un

முன்போலவே தலை மையாகப் புறப்ப successful ; and Lancaster being செயப்பட்டுலங்காஸ் தரும்பிடிக்கப்ப

ட்டான். ஆயினுங்கலகப்பிரியர் அவ taken, was put to death with ட்டு அவன் கவஸ்தனுக்குக் காட்டின the same cruelty which he had அந்தக்குரூரமுள்ளமரணத்தைப்போ shown to Gaveston. But the லவே அவனையுங்கொன்றார்கள். பிரஞ் queen, Isabella, sister of the

சுதேசத்து இராஜனுக்குச் சகோதரி

யுமாய்க் கொடிய துற்குணமுள்ள ஸ்தி king of France, a violent and ரியுமாயிருந்த இஸ்டெல்லா வென்னு profligate woman, joined the ம் இராக்கினியானவள் தன் சகோதர cause of the malcontents. Be - னுடைய ஆஸ்தான சங்கத்திலிருந்த ing then at the court of her bro

மையால் கலகப்பிரியருடைய

யிற்சேர்ந்து இங்கிலாண்டுக்குத் திரும் ther, she refused to return to பிவரத்தடை செய்து ஊரை விட்டுத் England, and collected a nu. துரத்துண்ட பிரபுக்களில் விஸ்தார merous party of banished nobles, மான கூட்டத்தைச் சேர்த்துக்கொண் with one of whom, Roger Mor

டு தன் புருஷனுக்கு அவமானமாக அ

வர்களிலொருவனாகிய றோகர் மார்ட் timer, she formed a connexion

டிமர் என்பவனைக் கள்ளப்புருஷனாகச் which dishonoured her husband. சேர்த்துக்கொண்டு இவர்களோடு கூ With these attendants she landed டச் சிறிதோர்படைக்குத்தானே தலை in England at the head of a small

மையாகப் புறப்பட்டு இங்கிலாண்டு

தேசத்தில் வந்திறங்கினாள். பிரசைக force ; but the people every ளும் அவளுடைய கட்சியிற் சேர்ந்த where joined her. Despenser, and படியால் டெஸ்பென்சர் என்பவனை his father, a respectable old man, யுந் தொண்ணூ றுபிராயமுள்ள எண் in his ninetieth year, were taken, ணப்பட்ட கிழவனாகிய அவனுடைய and put to death, with several தகப்பனையும் இராஜனுடைய க

யைச்சேர்ந்த மற்ற அநேகபிரபுக்களை noblemen of the king's party. யும் பிடித்துக்கொன்றாள் .

The king himself was seized இராஜனும் வேல்ஸ் என்னுந்தே while attempting to seek refuge சத்தில் அடைக்கலம்புக வெத்தனப்ப in Wales. He was placed under ட்ட போது கைப்பிடியாய்ப்பிடிக்கப்

the custody of two ruffians, called பட்டு மால் திரோவெர்ஸ், கவர்னி யென் Maltravers and Gournay, whose னுமிரண்டு துஷ்டமூடருடைய வசத்

தில் சிறையில் டைக்கப்பட்டான். அவ் instructions from the infamous

விருமூடர்களுக்கு அவகீர்த்திக்குள்ளா queen and her paramour may கிய இராக்கினியும் அவளுடையகள்ள be learned from their actions. ப்புருஷனும் போதித்த போதனைகளை They endeavoured to put an end அந்த மூடர்களுடைய செய்கைகளி to the king's life by a course of னாறிந்து கொள்ளலாம். அவர்கள்

மன்னனைத் தடித்தவிதமாய் நடப்பி ill-treatment. They hurriedl him

த்து அவனுயிரைமடிக்கப்பிரயத்தன from place to place, in the middle ப்பட்டு அந்தராத்திரியில் மன்னனை நி of the night, and half-naked. ருவாணியாக்கி ஒரு இடத்திலிருந்தும Among other acts of brutality, it ற்றோரிடத்திற்குப் பிடித்துத் தள்ளு is said that they shared him for வார்கள். அவர்கள் இராஜூன நடப்பி

த்த மிருகத்துக்கொத்த மடையத்த sport in the open fields, using னங்களுக்குள்ளே மன்னனை மைதா filthy water from a neighbouring னத்திற் கொண்டுபோய் வேடிக்கைக் ditch; an insult which his forti- காக அவனைத் தலை மழுங்கச் சிரைத்து tude,hithertogreat,couldnot with. அடுத்த அகழியிலிருந்தெடுத்த நாத்

றச்சலத்தை அவன் மீதிலிறைத்தார்க stand. Finding that he continued ளென்றுஞ் சொல்லியிருக்கின்றது. இ tolive, notwithstanding their cru- ந்தநிந்தனையானது இராஜன் இதுவ elties, they resolved on his mur

ாையில் பெரிதாகச்சகித்துக் கொண் der: which for the sake of con.

டிருந்த மனதைத் தளரப்பண்ணிற்று.

இப்படிச் சகிக்கக்கூடாத்தடித்த நட cealment, they accomplished, at த்தையினால் மன்னன் மடியா துயிர்பெ Berkeley Castle, by running a ற்றிருக்கிறானென்று கண்டு மன்னனை horn pipe up his body, through க்கொலை செய்யத் தீர்மானித்தார்கள். vhich they conveyed a red-hot அப்படியே கொலை வெளிப்படாதும

றைந்திருக்கும் பொருட்டு பெர்க்கவி iron into his bowels. His horrid

யென்னுங் கோட்டையில் அவ shrieks, however, betrayed the டைய ஆசனத்தில் ஊதுகருவிக்குழா dreadful secret ; and the whole வைப் பாச்சி - அதன் வழியாகக்காய் was soon afterwards made known ந்த இரும்பை வயிற்றிற் புக விட்டா

ர்கள். அப்படி யிருந்தபோதிலும் அ by the confession of one of the

வனுக்குக் கண்ட அகோரமான murderers. This shocking deed ணாவஸ்தையினால் இந்தப்பயங்கரமுள் was done on the 21st of Septem- ள் இரகசியம் வெளிப்பட்டுப் போயிற் ber, 1327, in the twentieth year

பின்பு கொலை செய்த வர்களில் of his reign.

ஒருவன் பண்ணின அறிக்கையினால் இ .

ரகசிய முழுமையும்பிரசித்தமாயிற்று. இந்தக் கொடிய செய்கை அவனுடை ய அரசாட்சியின் இருபதாம்

வருஷ த்தில் இர-தநா உஎம் ஆண்டு வைகா

சிம உகஉ நடந்தது. Edward III., at the time of

எட்வார்டென்பவன் தன் தக his father's murder, was only ப்பன் கொலையுண் டிறந்தபோது பதி fifteen years of age, and was, 2007 6 5 வயதுளள சிறுவனாயிருந்த

மர

ந.

டய

எட்

therefore, obliged to submit to மையால் இராக்கினிக்கும் மார்ட்டி the queen and Mortimer, who, by மருக்குங் கீழ்ப்படிந்து நடக்கட்பா their rapacious conduct, drew த்தியப்பட்டான். இராக்கினியும் மா their rapacious conduct, drew rட்டிமருந் தங்களுடைய பேராசை upon themselves the hatred of

யுள்ள நடக்கையினால் தேசஸ்தர்யா the whole nation. It was, how.

வரு பகையைத் தங்கள் மேல் ever, prevented from immediate- வருத்திக்கொண்டார்கள். ஆயினும் ly breaking out, by the appear. அப்பொழுது அந்நிய தேசத்துச்சத்

துரு வந்து விழுந்தமையா லுடனே ance of a foreign enemy. Robert

விளையவேண்டிய கலகம் நின்று விட் Bruce, availing himself of the

டது . றோபர்ட் புறு சென்பவன் து weakness of the government, in- ரைத் தனம் பலவீனப்பட்டிருந்த சம vaded and ravaged the northern யம்பார்த்து வட திசையிலுள்ள தே

சங்களில் counties. Edward displayed the

உத்தண்டப் பிரவேசம்ப

ண்ணிக் கொள்ளையடித்தான். warlike spirit which afterwards வார்டென்பவன் தன்னைப் பின்னாற் distinguished him. He determin- சிறந்தவனாக்கின போர்த்தொழிலுக் ed to cut off the Scots in their சூரிய வீரத்தைக்காட்டி ஸ்கோட் retreat ; but after having shown லாண்டுதேசஸ்தர் இறங்கியிருந்தவி

டத்திற்போய் அவர்களை வெட்டித்தறி his own valour, failed in conse- க்கத் தீர்மானம்பண்ணித் தன்னுடை quence of the misconduct of Mor- யபராக்கிரமத்தைக் கா

காட்டின பின்பு timer. The Scots gained their மார்ட்டி மருடைய தாறுமாறான நட own country in safety; and the க்கையினாற் றவறிப்போனான். ஸ்கோ

ட்ஸ் மனிதருந் தங்கள் தேசத்தைக் war was soon afterwards put an

காப்பாற்றிக்கொண் பார்கள்.

அமரா end to by a treaty.

ட்டமுஞ் சமாதானத்தினாற் சீக்கிர

த்தில் முடிந்து போயிற்று. Mortimer becoming more and மார்ட்டிமர் என்பவன் தேசஸ்

odious to the nation, தருக்கு வரவாப் பகையுள்ளவனானா Edward determined to shake off ன் . எட்வார்டும் அவனுடைய அதிகா his authority. The queen and ரத்தை யுதறிவிடத் தீர்மானித்தான். Mortimer (who had been created இராக்கினியும் (எரல் மாற்சு என்

ங்கிதாப்பையடைந்த) மார்ட்டிமர் earl of March) resided together என்பவனும் நட்டிங்கம் என்னுங்கோ in the castle of Nottingham; and ட்டையில் வாசம்பண்ணிக் கொண்டி Edward, in concert with some of ருந்தார்கள். எட்வார்டென் னு மன்ன the nobility, determined to seize

ன் சிலபிரபுக்களை ய நுசரித்துக்கொ

ண்டு மார்ட்டிமாை அவ்விடத்திலே தா him there. They succeeded in னே கைப்பிடியாய்ப் பிடித்துக்கட்ட surprising the castle; and Mor- த்தீர்மானித்தான். அப்படியே அவர் timer was seized in a chamber கள் கோட்டையை வளைத்துக் கொண் adjoining to that of the queen.

டு இராக்கினியி னுடைய அடுத்த அறை She in vain implored the barons யிலிருந்த மார்ட்டிமரைப் பிடித்துக்

கட்டினவளவில் இராக்கினியும் பார to “ have pity on her gentle Mor. ன்ஸ்மார்களை நோக்கி “என் நளினமுள் timer;" but her entreaties were எ மார்ட்டிமர்மே விரக்கம் புரியுங்க

டா

more

னு

disregarded. He was immedi. . ள்.'' என்று வீணிலே மன்றாடியும் அவ ately brought before the parlia

ளுடைய மன்றாட்டைக்கேளாமல் மா ment, condemned, and hanged, க்கொண்டுவந்தார்கள். அங்கே மார்

ர்ட்டிமரை மகா நாட்டுச் சங்கத்துக்கு and his body remained for some

ட்டிமரைக் குற்றவாளியாக்கித் தூக்கு days exposed on the gibbet. The வாங்கினார்கள். அவனுடைய சரீரம் queen was imprisoned for life. சில நாள் வரைக்குந் தூக்கு மாத்திலே

தானே தொங்குண்டு யாவரும் பார்க் கவைக்கப்பட்டிருந்தது, இராக்கினி யைச் சாவுமளவுஞ் சிறையிலடைத் தார்கள்.

Edward made another attempt மகாகீர்த்தி யடைந்த றோபர்ட் against Scotland, under the pre- புறு சென்பவனுடைய குமாரனாகிய tence of supporting Edward Ba- தாவீதென்பவனுக்கு விரோதமாக

எட்வார்ட் பாலியோலென்பவனெழு liol in his pretensions to the

மீபி இராஜகிரீடத்துக்குத்தானே சுத throne, against David, the son of ந்திரனென்று வழக்காடினவிடத்தில் the great Robert Bruce. Seve- வார்டென்னுமன்னன் பாலியோ ral bloody battles were fought; லுக்கு தவிசெய்கிறவனைப்போலப் புற

ப்பட்டு ஸ்கோட்லாண் டுதேசத்தைப் but Edward, seeing no prospect பிடிக்கவேறொரு எத்தனஞ் செய்தா of success, abandoned any fur- ன். அப்படியே இரத்தப்பிரவாகமா ther hostilities against that na- னபலயுத்தங்கள் நடந்த பின்பு எட் tion. .

வார்டென்னு மன்னன் இனிஜெயங் கொள்ளக்கூடாதென்று கண்டு ஸ் கோட்லாண்டு தேசஸ்தர் மேலிருந்த

னி வைப்பதில்லை யெ விட்டுவிட்டான்.

பகையை

Edward had long entertained எட்வார்டென்னு மன்னன் தன் a design upon the crown of

னுடைய தாயாகிய இஸ்பெல்லாவெ France, founded on a pretension ன்னும் இராக்கினியினுடைய சுதந் to the inheritance, in right of Is. திரந் தனக்குமுண்டென்று வழ்க்குச்

சோடித்து அதனால் பிரஞ்சுதேசத் abella his mother. It would re

தின் கிரீடத்தை யபகரித்துக்கொள்ள quire too much detail to explain வெகு நாள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந் the nature of this claim; but it தான். அவன் சோடித்த வழக்கினியல் is sufficient to say, that it is uni

டை யெடுத்துக்காட்டினால் அதிகமா versally held to be wholly ground- ற்றிலுஞ்செல்லாதென்றும் அது பிர

ய் விரியுமாகையால் அந்த வழக்குமு less, and contrary to the law of ஞ்சுதேசத்து இராஜ கிரீடாதிபத்திய succession established in France. சுதந்திரப் பிரமாண சட்டத்திற்கு வி Edward, however, determined to

போதமென்றும் யாவருஞ்சாதாரண make it, and the assistance given சொல்வதே அதை விளக்குவதற்குப்

மா யொப்புக் கொண்டார்களென்று to his Scottish enemies by the போதுமானதாயிருக்கின்றது. அப்படி French king, pretexts for invad. பிருந்தபோதிலும் எட்வார்டென்னும்

« ПредыдущаяПродолжить »