Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors]

Johnson, Col. R. M., ii., I
Joliet, 111., i., 273, 344, 346, 360,

363
Jonesboro, I11., i., 180-192, 306,

360; ii., 53-58, 115, 141, 154,192
Judd, Mr., i., 199; ii., 49

Kane Co., 111., i., 251, 347
Kansas, and the Lecompton Con-

stitution, i., 5, 15–28, 68–77,
112-120, 225, 259, 329; ii., 59,
92-99 ; constitution of, i., 43,
261, 302; ii., 5-12, 24-34, 66–
86, 177; and Kansas-Nebraska
Bill, i., 94-95, 187; ii., 191,231–
232; and slavery, i., 137–138,
189, 206, 263–264, 275, 366,
374-377; ii., 108, 147, 222–225,
254, 280–286; and English bill,
i., 249, 350-351; ii., 226–228;
convention, ii., 9, 17-19, 75,

88–89
Kansas-Nebraska Bill, referred to

by Douglas at Chicago, i., 20,
28, 33; at Bloomington, i., 69–
77, 86, 94-96, 108; at Spring-
field, i., 119-120, 137; at Otta-
wa, i., 187, 239-241; at Free-
port, i., 264-270, 291-292; at
Jonesboro, i., 309-312, 366; at
Charleston, ii., 36–37, 43; at
Galesburgh, i., 92, 108–110;
at Quincy, ii., 174, 191-199;
at Alton, ii., 234; referred to by
Lincoln at Chicago, i., 41, 50,
58; at Springfield, i., 164,

[ocr errors]

227, 326; ii., 108, 112, 204, 237;
and Kansas, i., 71; and Aboli-
tionists, i., 84, 125-127, 164,
371; ii., 184; rights of negro in,
i., 105, 141-142; ii., 104; to-
bacco regions of, i., 129; and
the Democrats, i., 306, 314; ii.,
100; and the Republicans, ü.,
100, 141, 156–158, 187; and

Clay, ii., 211, 246
Keystone Club, ii., 197
Know-Nothing party, i., 174, 3171

ii., 47

Knox Co., Ill., ii., 90, 141

175; at
Ottawa, i., 215-221; at Free-
port, i., 253–254, 298; at Jones-
boro, i., 337; at Charleston, ii.,
59, 66; at Galesburgh, ii., 119-
121; at Quincy, ii., 161; at Al-

ton, ii., 239-241, 252
Kelly, i., 347
Kentucky, slavery in, i., 24, 32,

69, 81, 85, 138, 145, 200-201,

9

Land Department, i., 315
Lanphier, Chas. H., i, 273; i,

125-128, 143-144, 173-174,

210-211
La Salle Co., 111., i., 347
La Salle Democrat, the, i., 345
Lawrence, i., 286
Lecompton Constitution, i., 5-83,

II 2-120, 154-162, 225-226,
259–260, 300-304, 328–329; ii.,
59, 77, 93-99, 124, 224-229,

252
Lecompton men, i., 97
Lee, R. H., i., 103
Liberia, i., 206
Lincoln, A., first speech at Spring-

field, i., 1-13; speech at Chi-
cago, i., 38–65; second speech at
Springfield, i., 150-177; corre-
spondence with Douglas, i., 178–
184; speech at Ottawa, i., 202–
232; speech at Freeport, i., 243–
261; rejoinder, i., 294-305;
speech at Jonesboro, i., 331-363;
speech at Charleston, ii., 1-23;
rejoinder, ü., 56-69; speech at
Galesburgh, ii., 112–140; speech
at Quincy, ü., 152–171; rejoin-
der, ii., 202—214; speech at
Alton, ü., 238–272

1

Liquor laws, i., 52
Little, i., 286
Lockwood, Judge, i., 30
Louisiana, i., 130, 185, 214, 268,

306, 337; ii., 100, 258
Lovejoy, Parson, i., 189–205,271–

285, 312–324, 360-370; ii., 45-

53, 101, 146–216
Lovejoy district, ii., 159
Lyman, i., 286

McDonell, Chas., i., 347
McDonough Co., Ill., i., 361
McHenry Co., Ill., i., 347
McLean Co., I11., i., 9, 66, 110; ii.,

161
Mace, i., 9
Macomb, Ill., i., 361
Madison, James, i., 196—214; ii.,

29-30, 56, 83
Maine, i., 26, 31, 52, 104, 129,

139-140, 201—214, 327; ii., 108,

Mexico, i., 34, 90, 315, 328, 366
Michigan, i., 223
Mining, i., 129
Minnesota, i., 72, 89, 117, 129,

329, 354; ii., 72, 198
Mississippi River, i., 89, 110, 268,

322; ii., 187
Missouri, U. S. Circuit Court of, i.,

3; and slavery, i., 10, 95, 198,
284; ii., 170, 183–186, 237, 250,
283; and state sovereignty, i.,
71, 326; ii., 199–200, 224, 266;
and Lincoln, i., 127; and Kan-
sas, i., 137 ; constitution, i.,

240
Missouri Compromise, origin and

extent, i., 89, 239, 336; ii., 58–
59; referred to by Douglas, i.,
91; ii., 195; and Kansas, i., 95,
137; repeal of, i., 165, 206, 311,
338, 359; ii., 239; and Clay, i.,
174; referred to by Lincoln, ii.,

259
Missouri courts, ii., 175
Missouri line, i., 89, 191, 245
Missouri Republican, i., 360; ii.,

69
Missouri restriction, i., 168
Molony, R. S., i., 346, 347, 369
Monroe Co., il., ü., 51, 83, 105,

114

258

Naper, Capt., i., 347
Naperville, Ill., i., 347
Napoleon, i., 153, 162
National Bank, i., 56, 170, 229;

ii., 133, 150, 205
“National Democracy," i., 339;

ii., 40, 77, 114, 124
Nebraska, organization, i., 20,

119, 187, politicians, i., 173; and
slavery, i., 189, 206–208, 275,
366 ; ii., 11; constitution, ii.,
223; and Kansas-Nebraska Bill,

Maine liquor law, i., 25, 27, 128;

ii., 108, 191, 283
Malay, i., 324
Marshall, Judge, i., 30, 132
Marshall Co., Ill., i., 361
Mason and Dixon's line, ii., IOI
Massachusetts, i., 185, 306; ii., 63,

100-101, 274
Matheny, Jas. H., i., 188, 194, 316,

334, 368; ii., 47-61
Matteson, Joel, i., 347
Mattoon, Ill., ii., 67
Mayo, Z. B., i., 347–348
Methodist Church, ii., 260
Mexican army, ii., 275
Mexican laws, ii.,
Mexican war, men engaged in, i.,

146; opposed by Lincoln, i., 193,
210, 271; ii., 38, 62, 144, 273-
275: territory acquired by, i.,

339; ii., 59, 137
Mexicans, ii., 275

I 20

231-232

[ocr errors]

221, 228

Negro citizenship, i., 99-100, 138- 127, 144-145, 156–164, 176,

146, 197–199; ii., 23, 45-57, 187, 208–221; resolutions at, i.,
101, 239-241

335; ii., 143
Negro equality, Douglas opposed Oyster laws, i., 52; ii., 258, 278

to, i., 144-146, 197, 233; ii., 45,
181, 209; Lincoln's doctrine, ii., Pacific Ocean, i., 26, 110, 269, 322
27, 102-104, 141, 157, 216–217, Palmer, John M., i., 318; ii., 49
240-243

Peck, J. J., ii., 49
Negro regulations, i., 139-140

Pendleton, W. N., ii., 97
Negro voting, i., 139

Pennsylvania, i., 26, 86; ü., 97.
Nelson, Judge, i., 9; ii., 161
Ne England, i., 25, 130

Peoria, I11., i., 206
New Hampshire, i., 25, 86, 130, Peru, Ill., i., 346
197; ii., 220

Pettit, ii., 245
New Jersey, i., 86; ii., 220

Philadelphia, ii., 152, 278
New Mexico, i., 269, 349; ii., 120– Phillips, Wendell, ii., 181
121, 178, 195–197, 223

Phoenix, John, i., 300
New Mexico Bill, ii., 121

Pierce, Franklin, i., 238–239, 291-
New Orleans, i., 314

292, 343; ii., 30–43, 82, 174
New York, and slavery, i., 25, 71, Pinckney, i., 286
86, 199–200, 314; ii., 220;

Pine lumber laws, ii., 258
negro franchise of, i., 32, 104- Platt, P. W., i., 347
105, 140, 326; ii., 108; Doug- Polk, J. K., ii.,

29
las's stay in, i., 53, 162; and "Popular sovereignty," referred
Abolitionists, i., 309

to by Lincoln, i., 41-47, 154–
New York Tribune, i., 73, 120 161, 174, 213, 220; ii., 207–208;
Niagara River, i., 127

referred to by Douglas, i., 74,
North, the, ü., 199, 231, 284

95, 108-109, 117, 139, 185, 2017
Northern Abolitionists, i., 308; ij., ii., 25, 81, 93

Portuguese, i., 176
Norton, i., 272; ii., 127, 212

41

Potomac River, i., 267, 280; ii.,
Nullification, i., 193; ii., 231, 259, 148
278

Poughkeepsie, N. Y., ii. 45

Presbyterian General Assembly,
Ohio, i., 201, 221, 254; ii., 97-101, ü., 260
183, 238, 284

Princeton, II., i., 347
Ohio River, i., 84, 127, 164, 185,

Quincy, Ill., i., 180, 184; ü., 152,
Ordinance of 1787, i., 138, 168,

238, 268
344
Oregon, i., 262–264; ü., 178 Railroad system, ii., 384
Orr, Jas. L., ii., 110, 191, 234

Randolph Co., I11., ii., 52
Ottawa, Ill., joint debate at, i., Reddick, Wm., i., 347

180, 183-185, 264-274, 347, Renwick, Geo., i., 347
350-360, 363; ii., 58, 64, 125, Republican, the, i., 169

217; ü., 118

9

1

[ocr errors]
[ocr errors]

151, 281

Republican abolition candidates, Republican State Convention, i,
ii., 228

I, 23, 80, 131, 189, 195, 203,
Republican caucus, i., 30

233-234, 251, 273, 275, 319,
Republican Congressional con- 340; ii., 51, 117, 125, 144-154,
vention, ii., 172

172, 184, 215
Republican Congressional dis- Revolution, the, ii., 107
trict, ii., 172

Reynolds, Governor, i., 312, 339;
Republican convention at Spring-

ii., 45-51
field, i., 23, 274; ii., 126, 144- Rhode Island, i., 86; ii., 221
146

Rockford, i., 277; ii., 144, 172-173
Republican county convention, Rockford Convention, i., 275
173

Roger, i., 8, 215, 216, 238
Republican institutions, ii., 139 Russia, i., 85; ü., 118, 142
Republican judges, i., 90, 133- Russians, the i., 35-39

134
Republican legislature, i., 150– St. Louis, ii., 266

Salem, i., 192
Republican National Convention, Sangamon Co., I., III, 172, 193;
ii., 152–154

ii., 52, 103, 179
Republican party, and slavery, i., Sargent, i., 286

17, 58-59, 125, 137, 200-201, Scandinavian, i., 62
236, 274–275, 348; ii., 40, 45, Scott, General, i., 336; ii., 42
147, 166-168, 221, 263-264; Sebastopol, i., 35, 40
and Federal office-holders, i., Seward, W. H., i., 133, 267; ii., 43,
35-37; ii., 99; and Democratic

87, 277
alliance, i., 39-40, 66, 78–79;

Sherman, F. C., i., 347
and State constitution, i., 45; Shields, General, i., 188–203, 281,
and Lecompton Constitution, i., 314-316; ii., 44-46
46–47, 72, 159-161, 302–305; ii., Silliman letter, i., 5
77-80, 94, 99; and Crittenden- Singleton, General, ii., 276
Montgomery Bill, i., 73, 120-121; Slave Code, i., 375; ii., 191-192
and Lecompton men, i., 76; and Slave States, opposed to Free
Kansas-Nebraska Bill, i.,

94; States, i., 26, 81-84, 107, 208,
and Dred Scott decision, i., 133; 214–217, 240, 309; ii., 169, 204,
organization of, i., 188, 232, 272, 256; and Kansas, i., 71, 225,
278, 308; platform of, i., 189- 328-329, 375; ii., 77-80, 94-96,
191, 234, 241, 274, 281, 296– 224-228; and Kansas-Nebraska
297, 340; ii., 143, 152–173; and Bill, i., 74, 269; ii., 198-199; ex-
nomination of Lincoln, i., 194,

istence since 1789, i., 81, 143,
318–319; ii., 49; and N. W. 196, 290; ii., 110-112, 215–221,
Compromise, i., 311; principles, 279-280; and Lecompton Con
ii., 101; sectional, ii., 117–124, stitution, i., 112-115; and Re-
183–184; and Supreme Court, publicans, i., 122, 185; ii., 100-
ii., 189, 206

101, 118-127, 142, 172-185,
Republican politicians, i., 107 200; abolition in, i., 124-131,

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Slave States-Continued

164-168, 280, 320, 327; ii., 56,
265–266, 281; new, i., 190-191,
234, 240-246, 277, 311, 343–
346, 349, 364-369; ii., 54, 146,
223, 262–263; population of, i.,

262; and emancipation, ii., 250
Smith, Enos W., i., 347
Smith, Judge, i., 30
Smith, Sam, ii., 192
South, the, i., 17; ii., 199, 231,

281-284
South America, i., 34, 98, 146; ii.,

137
South Carolina, rice plantations

of, i., 36, 129, 197, 322; ii., 218;
and Abolitionists, i., 84-86; and

Illinois, i., 141
Southern disunionists, i., 306; ii.,41
Spanish-American states, i., 34
Spanish colonies, i., 98
Springfield, 111., ii., 45, 51, 111;

Lincoln's speeches at, i., I, 47,
150, 195, 210-217, 337-338; ii.,
56, 174, 209–219, 239-257; Re-
publican convention at, i., 80,
188, 203, 233-236, 250, 271–
278, 290, 297, 318, 335; ii., 105,
118-126, 143, 161, 171-184,
212–215; Douglas's speech at, i.
HII, 216, 237, 359; Democratic
State Central Committee at,
i., 179; Lincoln's letters from,
i., 180-184 ; legislature at, ii.,

46
Springfield, Mass., ii., 37
Springfield district, i., 272, 368
Springfield Journal, the, i., 184
Springfield Register, the, i., 184;

ii., 63
Squatter sovereignty, i., 1, 41-42;

ii., 208
State legislatures, i., 27, 85, 124,

129, 167; ii., 3
State rights, i., 111, 328

Taney, Judge, and Dred Scott

case, i., 8, 215, 323-327, 376; ii.,
109, 149, 190, 233, 245, 282;
referred to by Douglas, i., 9,
133-136; and the charge of con-

spiracy, i., 122, 239
Taylor, Zachary, ii., 30, 276
Tazewell Co., i., 204, 233-234,

274; ii., 103-105, 114
Tazewell Court, ii., 146
Tennessee, ii., 192
Tennesseeans, ii., 105, 156
Territorial bills, ii., 195–196
Territoriallegislature, ii.,84,85,195
Texas, i., 322, 343–344, 366; ii.,

I 20, 223
Texas, annexation of, i., 338–339;

ii., 59, 259
Texas boundary, ii., 120, 195
Tobacco, i., 129
Toombs, Robt., i., 267, 300-301;

ü., 15-19, 68–85, 148
Toombs bill, ii., 7–34, 65, 73-87
Topeka constitution, ii., 87
Tories, ii., 282
Trumbull, Senator, i., 4, 47, 161,

188-205, 250–282, 309; ii., 129,

162–164, 213
Turks, i., 35, 39
Turner, T. J., i., 279-286

Union, 111., i., 312
Union Democrats, i., 309; ii.,41,277
Union men, ii., 41

« ПредыдущаяПродолжить »