Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

[The New Testamenty

ΚΑ

523186

EUANELIO

A MATAIO:

OIA KA MOO OLELO HEMOLELE NO KO KAKOU
HAKU E OLAVHE
OLA'I,

PEEL FPTSBYTERIAN

IESU KRISTO,

I LAWEIA I OLELO HAWAII.

Hookahi keia o ke pai ana.

ROCHESTER, N. Y.
PALIA MA KA MEA AI PALAPALA A LUMIKI.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

3-10-33 SunB

T-17-1924

KA OLELO MAIKAI

I KAKAUIA'I E MATAIO.

Iotama o Ahaza, na Ahaza O
Hezekia;

10. Na Hezekia o Manase, E kuauhau no ka ha- na Manase o Amona, na Amonauna o Iesu Kristo, na o losia;

a Aberahama.

ka mamo a Davida, ka mamo 11. Ai i ka lawe ana i Babulona, ia manawa na Iosia 2. Na Aberahama o Isaaka o Iekonia a me kona poe hona Isaaka, o Iakoba na Iako-ahanau;

ba o Iuda a me kona poe 12. Ai ka lawe ana aku i Babulona ma ia hope mai na Iekonia o Salatiela, na Salatiela o Zerubabela;

hoahanau.

3. Noho akula o Iuda ia Tamara na laua mai o Paresa a me Zara, na Paresa o Eseroma, na Eseroma o Arama.

13. Na Zerubabela o Abiuda, na Abiuda o Eliakima, 4. Na Arama o Aminada- na Eliakima o Azora; ba, na Aminadaba o Nahasona, na Nahasona o Salemona.

14. Na Azora o Sadoka, na Sadoka o Akima, na Akima o

5. Noho akula o Salemona Eliuda;
ia Rakaba na laua mai o Boaza,
noho akula o Boaza ia Ruta,
na laua mai o Obeda, na Obe-
da o lese.

6. Na lese o Davida ke alii,
noho akula o Davida ke Alii
i ka wahine a Auria na laua
mai o Solomona.

MOKUNA I.

Ka Hanauna o Jesu Kristo.

15. Na Eliuda o Eleazara, na Eleazara o Matahana, na Matahana o Iakoba;

16. Na Iakoba o losepa ke kane a Maria nana i hanau o Iesu, i iia'e la o Kristo.

17. O ka poe hanauna & pau mai ia Aberahama mai a 7. Na Solomona o Rehabo-hiti mai la ia Davida, he umi ama na Rehaboama o Abiama ia hanauna a me kumamaha; na Abiama o Asa; a mai ia Davida mai a hiki mai la io ka lawe ana aku i Babulona he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe a9. Na Ozia o Iotama, na na aku i Babulona a hiki mai

8. Na Asa o Iosapata na losapata o Iorama, na Iorama o Ozia;

« ПредыдущаяПродолжить »